是「台語」kap「咱人話」,m̄是「閩南話」!


蔣為文

最近教育部指示國立成功大學設立閩南文化研究中心。是按怎中華民國外來政權ē開始重視「閩南文化」?In kám真正是beh chhui-sak台灣本土文化?無--啦!咱kā看,文化部一成立,龍應台就刁工tī文化部入口囥『康熙台灣輿圖』ê意象。In kan-taⁿ beh用「閩南文化」來取代「台灣文化」,thang好替中國併吞台灣來鋪路niâ--啦!
中國人用「閩南人」kap「閩南話」來歧視福建省南爿ê人kap語言,實在講,是in兜ê代誌。M̄-koh,in烏卒仔食過河,講咱mā是「閩南人」kap「閩南話」,án-ne就真hiau-hēng失德--ah!

根據東漢「許慎」《說文解字》kap清代「段玉裁」《說文解字注》ê解說,閩南語ê「閩」字是蛇種、野蠻民族ê意思,有對中國閩南地區ê先住民kap伊後代歧視ê氣味。聯合國1948年公布ê《世界人權宣言》宣示人人生而平等,無應該受著任何歧視。咱若認同種族平等,就無應該繼續使用有侮辱別人意思ê字眼。

圖表 1. 東漢「許慎」《說文解字》對「閩」ê解說

圖表 2. 清代「段玉裁」《說文解字注》對「閩」ê解說
雖bóng「台語」ê語言源頭是ùi中國福建傳來台灣,m̄-koh經過數百年ê本土化了,伊已經發展出有台灣代表性、kap源頭無完全仝ê獨特語言,所以台灣人慣勢kā號做「台語」。
Tī 1887年進前,台灣是屬福建省teh管,台灣tī政治、經濟、文化各方面iáu khah輸福建,所以稱呼hit當時ê福建移民所使用ê語言號做「福建話」iáu無過份。M̄-koh台灣進入20世紀以後,一方面是土著化ê關係,koh一方面是因為日本統治期間促成ê近代化、資本主義化致使「台灣社會hām台灣人意識」ê形成。因為泉州話、漳州話來到台灣已經土著化、形成不漳不泉ê新腔口,koh摻入台灣平埔族、日本語ê成份,所以一種新ê語言形式「台灣話」已經客觀上成立--ah。除了語言ê客觀條件之外,台灣tī政治、經濟、文化等各方面lóng愈來愈比福建khah重要kap優勢。加上台灣人意識ê出頭,台灣人主觀上認同伊所講--ê是「台灣話」、m̄是「福建話」,所以「台灣話」(簡稱做台語) chit个用詞就成立--ah!

有人講,台語kap閩南語是方言ê差別niâ,所以bē-sái另外號名。其實,世界上有bē少例是方言差,m̄-koh分別號名--ê,像講北歐ê「瑞典」、「Norway」、「Denmark」三國所使用ê Scandinavian語言實在是某種程度ē-sái互相理解ê方言差異,m̄-koh in為著凸顯國家ê認同soah堅持in講ê話語是語言ê差別,分別kā in ê語言號做「瑞典語」(Swedish)、「Norwegian」、kap「Danish」。

台語chit个詞並m̄是chit幾冬chiah開始出現,是百外年前就有teh用。像講,日本統治台灣ê第一年(1895)就有「俁野保和」出版《台灣語集》,「佐野直記」出版《台灣土語》,kap「田內八百久万」出版《台灣語》。甚至1902年koh有「台灣語學同志會」成立kap伊ê機關報《台灣語學雜誌》ê創刊。甚至戰後中國國民黨拄來台灣ê時in mā是用「台語」chit个詞,像講「台灣省國語推行委員會」tī 1955年出版ê《臺語方音符號》,國防部tī 1958年出版ê《注音臺語會話》。後--來,中國國民黨為著「棄台灣化」,chiah kā「台語」硬改做「閩南語」!

圖表 3. 國防部tī 1958年出版ê《注音臺語會話》


圖表 4. 台灣省國語推行委員會tī 1955年出版ê《臺語方音符號》《世界語言權宣言》第33條有講起,「所有語言社群lóng有權以家己ê語言稱呼家己」,使用家己ê名字是人民ê權利。咱ài尊重住民、自我族群久長以來ê傳統稱呼。台語是大多數台灣人lóng慣勢使用ê傳統稱呼,應該ài kā尊重。

有一寡人對「台語」chit个用詞真有意見,講he ē排斥kap傷害著客家kap原住民族ê感情。M̄-koh真怪奇,hit寡人lóng bē kā最近真chhèng ê 原住民族Seediq(北京話號做『賽德克』)抗議。Tī Seediq ê話內底,「seediq」chit个詞是「人」ê意思。另外,原住民「Tao族」(北京話號做『達悟族』)mā自稱做「Tao」(「人」ê意思)。若照hit寡反對台語ê人ê logic,án-ne m̄就kan-taⁿ Seediq族 kap Tao族是人,chhun--ê lóng m̄是人?

其實,「台語」是專有名詞,m̄是「台灣語言」ê簡稱。就親像「台南」是專有名詞,m̄是「台灣南部」ê簡稱。高雄當然mā是台灣南部ê城市,伊kám tio̍h抗議台南使用chit个名稱?仝款道理,「台灣語言」當然包含「原住民族語」、「台灣客語」kap「台語」,使用台語並無排斥其他族群語言ê意思。

而且,中國福建南爿地區除了講所謂ê閩南語之外,mā有講客語kap廣東語ê人口。若照hit寡反對台語ê人ê logic,使用閩南語名稱mā ē排斥閩南地區ê客語kap廣東語!

中國福建地區當地ê居民絕大多數lóng用「廈門話」、「泉州話」、「漳州話」、「福州話」等來稱呼in 家己ê母語。「閩南話」chit个講法是中國為著統戰chiah開始tòe中國國民黨使用。咱台灣人無需要攑香tòe拜!

所謂ê「閩南語」,伊分佈ê所在不止是福建閩南地區,koh包含廣東東爿、海南島、東南亞各國等等。經過在地化ê歷史演變,各所在ê閩南語已經無完全仝款,若用閩南語ê稱呼,恐驚ē造成語意摻插(chham-chhap)。Tī Philippines (北京話號做『菲律賓』),福建移民kā in ê 話號做「咱人話」。Chit个名稱真中性,值得咱參考使用。像講,咱ē-sái tī台灣用「台語」chit个詞,若tī東南亞各地beh稱呼早前ùi福建傳--出-去ê「泛閩南語」,就用「咱人話」ê講法。Án-ne ē-sái兼顧台灣ê主體性,koh ē-sái包含東南亞各地ê「泛閩南語」使用人口。

(作者是成功大學台灣文學系副教授,「反對閩南語歧視稱呼」聯盟召集人、台灣羅馬字協會榮譽理事長)