台文通訊BONG報333期(2021年12--月)封面作品

做伙來唸詩

陳昭蓉
新鞋
1

郭伊貞
Sap-sap仔雨
2

4

林智美
中秋
6

黃成保
我ê老爸
6

台語sa攏有講座

主講/謝一麟
記錄/張翠硯

台文通訊30歲

主持/陳豐惠
記錄/吳宛霖

講古hōo lín聽

實齋
應聲蟲
13

台灣人寫真

Lán來講看māi


阿瑞--ā話仙

心內話文學káng「台」

農民食堂

主講/林大米
             吳俊擇
             吳建隆

Sann-kap讀小說 


杜信龍
情刀(四)
32

Bóng講笑

逐家來phò-tāu 

Kua Tsì-kia̍t

江宥呈
行行出狀元
37

寫hō͘學生朋友ê代誌

38

台羅會交流道

Âng Ek-sim
Sò͘-jī Koa
40

Lán來講看māi

Khó͘ Pōe-bín
妖獸家長
42

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報332期(2021年11--月)

封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

楊淑宜
開學
1

陳淑華
讀冊
2

李淑貞
你無離開
2

崎仔頭赤子
離緣書
3

陳喬恩
月娘
12

台語sa攏有講座

主講/郭雅瑂
記錄/林柔辰
我ê配音人生
4

Lán來講看māi

烏籽(Oo-tsí)
2020年高雄同志遊行
6

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
燦光寮山
9

光景bóng uē

林榮淑
野柳女王頭ê美麗參哀愁
10

演講稿

李玉鳳
上愛食ê果子
13

醫學台文

林杏佳
母奶kah配方奶
16

生活ê藝術

林廷穎
硩年錢kap我ê郵局口座
17

文學káng「台」

石牧民
文學史內底ê新文學、新國家
18

農民食堂

主講/林大米、蓁巷食堂
記錄/戴如意
Tsia是「蓁巷食堂」mā是「真相食堂」
20

Sann-kap讀小說 

張家榮
玄奇ê囡仔仙(十七)
22

杜信龍
情刀(三)
25

台文通訊30歲

亞茱
台文淵源十年冬
29

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
黃昏ê故鄉
Hông-hun ê Kò͘-hiong
32

台羅會交流道

So͘, Sèng Éng
Tang-lâm-a Le̍k-sú Bûn-hòa Siāu-kài
34

Lahjih
Pau-á-kóe
36

Khu Phek-hôa
Hēng-hok
41

李江却台語文教基金會捐款徵信

2021年10--月
46

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報331期(2021年10--月)

 


封面作品


編輯室ê話


落實國家語言發展法 支持專業同步通譯制度化9/29記者會簡要記錄
發起單位:李江却台語文教基金會
記錄:張翠硯
4

做伙來唸詩林俊義
南洋雞
9

10


林益彰
阿公ê茶鈷
10

台語sa攏有講座

主講/許君豪
記錄/吳宛霖
職業醫學:Tsit條無啥人行ê路
12

逐家來phò-tāu

郭于中(Kueh Î-tiong)
播新聞ê心適代
14顏美雀
Khioh鰗鰡
16

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
罣礙
17

台灣人寫真

曾煥灶
思念小妹
18


Bóng講笑


心內話楊晉淵(A-ian)
一个樂手ê音樂啟蒙故事
23

文學káng「台」

石牧民
〈斯卡羅〉欠一味
25


農民食堂

主講/林大米、張弘典   
記錄/戴如意
咖啡、森林kap野菜
27

Sann-kap讀小說 


杜信龍
情刀(二)
32

寫hō͘學生朋友ê代誌


台羅會交流道
Lahjih
Gōng-lâng-í
42


Khu Phek-hôa
Sù-kùi koa-siaⁿ
43


做伙來唸詩

曹藍心
阮阿虎
45

李江却台語文教基金會捐款徵信

2021年9--月
46

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報-331期編輯室ê話

 《國家語言發展法》2018年三讀通過、2019年公佈施行,台灣各本土語言到tann tsiah tī法律上平坐徛。政府beh尊重各語言ê平等發展kap thn̂g湠,m̄-nā是訂法律,koh-khah ài tī公領域tshuā頭來做。9/27,立法院開始提供同步通譯服務,suah發生官員無愛用,致使溝通障礙;10/9,頭一擺ê國家語言發展會議正式大會起鼓,提供Amis(『阿美』)語、馬祖語、客語、台語、華語五種語言ê同步通譯,hōo發言者kap與會者thang用in上sù-sī、上認同ê語言參加會議。Uì tsit兩个場合,lán thang知同步通譯ê要緊。Tī各種政府會議上提供同步通譯ê服務、hōo專業通譯制度化,是國家語言beh發展ê頭一步。


各本土語言出頭天、行行出狀元——tī tsit期雜誌,有作園人(〈咖啡、森林kap野菜〉)、樂手(〈一个樂手ê音樂啟蒙故事〉)、職業醫學科醫生(〈職業醫學:Tsit條無啥人行ê路〉)、新聞主播(〈播新聞ê心適代〉)tsia-ê無仝職業ê故事。〈Khioh鰗鰡〉、〈欖仁樹跤ê故事〉兩篇是庄跤鄉下(hiunn-ē)ê故事;〈雞卵糕ê hàm古傳〉是hàm古ê故事。就算故事內容無sio-siāng,仝款是用在地ê台語來分享。讀tsia-ê故事hōo lán知影,語言絕對m̄-nā是溝通ê家私,koh-khah是lán表達台灣人文化、意識kap認同ê方式。Tī tsia,lán koh再一擺呼籲政府,tio̍h-ài落實《國家語言發展法》。


台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。


職業醫學:Tsit條無啥人行ê路


主講/許君豪   
記錄/吳宛霖

Lán ê一生中若是kā回想--一-下,kám有啥mih代誌是斯當時無想清楚就來做決定--ê?十幾年了後,我tsiah體會著tsit句話:「重要ê人生問題,當初做決定ê時,若無想清楚,無想出安心ê答案,tsit个問題一定ē koh走tńg來揣--你。」

我是台大醫科ê學生,讀冊hit-tsūn對做醫生並無特別ê熱情,問同學為啥mi̍h beh來讀,大部份ê回答lóng是:「因為成績bē-bái就來讀--ah!」Tī學校,雖然我「走台」1、生物學ê考試成績lóng滿分,抽血mā真熟手,hit時ê我iáu是無明確ê目標。

一般來講,若順利畢業,做醫生大部份lóng是走去做治療,無leh做預防,因為做治療錢khah好趁。另外,mā是因為台灣ê健保制度對「預防」無重視。台灣人mā khah無預防ê意識,譬如講,家族成員中若有高血壓病史,你kám ē專工去揣醫生,問生活、飲食ài怎樣調整來預防高血壓?
 
《小王子》tsit本冊內底有一句話「上kài重要ê mi̍h件,用目睭是看bē著--ê。」關係人生ê目標,落尾經過思考,我感覺「預防」實在真重要,尾--à選擇職業醫學科,去企業做醫生、宣導衛生教育,tsiah揣著行醫真正ê核心價值。

「職業醫學」是啥?職業醫學kap法律tsiok有關係,自2001年12月初4,衛生署公告成立職業醫學tsit門專科,到tann已經有20年--ah;台灣法定ê 23種西醫師專科2中,職業醫學科是上kài新--ê,提著tsit个專科醫師證書ê醫生,全台灣kan-na 401个3 niā-niā。

我是台大第一屆職業醫學科ê專科見習醫師。我ē-tàng做tsit項kang-khuè,真大部份是因為有法律規範,講公司員工有tshiànn到偌濟人,tio̍h-ài請醫師、護理師去服務。雖然講預防真重要,m̄-koh若m̄是法律有規定,公司mā無一定願意另外koh khai錢請醫師來kap員工開講。職醫(職業醫學科專科醫師)ê專業,大概來講是:擔任企業ê健康顧問,提供臨場服務(職場健康管理顧問服務,khah早號做「臨廠服務」);預防、診斷、治療kap khang-khuè相關ê傷害、疾病。

人講「預防khah贏治療」(補胎khah贏做月內)。職業醫學就是beh顧健康,kā有風險ê代誌先揣--出-來。譬如講,替企業執行規劃、預防員工過勞;改善有身勞動者ê職場環境;協助職災勞工拍算tńg去職場ê適當時機kap工作內容,處理濟濟企業員工健康問題……。提供hōo勞資雙方lóng滿意ê解決方案,對勞資雙方來講是雙贏,tse就是職業醫學科醫生ê專業kap價值。

  1. 醫學生ê考試之一,現場排幾若塊桌仔,桌仔頂tshuân人體組織模型iah是ài動手做--ê,科目包括大體解剖、組織學、微生物等等,tī限定時間內ài寫答案,時間到就換桌。 

  2. 23種專科是:家庭醫學科、內科、外科、兒科、婦產科、骨科、神經外科、泌尿科、耳鼻喉科、眼科、皮膚科、神經科、精神科、復健科、麻醉科、放射診斷科、放射腫瘤科、解剖病理科、臨床病理科、核子醫學科、急診醫學科、職業醫學科、整形外科。

  3. 2020年專科醫師核准發證累計人數:內科11,478人、外科7,583人、家庭醫學科6,635人、職業醫學科401人;衛生福利部2021年3--月編製。臺灣話 ê 簿仔紙   https://ohtaigitw.firstory.io


線頂看影片

台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex


#台語sa攏有講座專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。阿公ê茶鈷

作者:林益彰

阿公將茶具顧tiâu-tiâu
伊講只有茶具ē-sái吞忍燒水ê
        七赤五pê

茶米bē-sái無茶鈷
無hōo燒水燙--過
茶米hiânn bē出
        芳味

阿公手頭提--ê永遠是茶鈷
因為無茶鈷
永遠無可能有好茶
永遠無可能有芳味做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。


Lim酒kài m̄好

作者:黃成保

昨暗應酬烏白霧
透早上班目睭輸
Tsông kuân tsông低tsông無主
車頭向前直直lu
Lá-pah ji̍h kah pu pu pu
規路青燈無政府

今日主管娶新婦
入去公司開始tuh
夢天夢地夢仙女
夢著業績直直浮
心內tiô跳茫su-su
喙瀾滴kah規身軀

Pûn風ê聲親像牛
Koh像苦毒ê後母
無意當中得天書
跤來手去beh練武
可惜揣無好師傅
Kan-na ē-tàng家己舞

電話khà--來tân真久
雄雄精神美夢除
頭家面腔懊tū-tū
佳哉伊是阮阿舅
昨暝簽著合約書
若無只好做神父做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。


南洋雞

作者:林俊義

佗位來ê雞
無成台灣--ê
路口ê阿西
講tse南洋--ê
Gâu生koh聽話
Kan-na品質有khah低
 
Koh有一項ài詳細
Beh刣m̄-thang sio拄硬
伊本性áu蠻
Ē堪得火燒
Mā m̄驚刀傷
肉質可能有精差
脯脯、燥水、無啥肉

Suah有一个老阿伯
講tse lóng是白賊話
買著破雞tsiânn衰尾
Pū無卵koh m̄聽話
Koh講m̄ bat戀愛--過
Thián無翼koh學鳥仔飛
不如飼狗khah bē討債
 
人lóng講
分品種ê時代已經過      
市仔猶原leh huah賣
來--ooh!   
拄進ê南洋雞
俗俗大拍賣


註:描寫外籍配偶tī台灣受歧視ê情境,tī tsia刁工用「雞」tsit个tài歧視意思ê比喻來khau洗社會對in ê汙名。因為感慨台灣社會對新住民有tsiânn濟ê無理解kap偏見,ǹg望借tsit款正khau倒削ê方式hōo逐家去注重新住民ê議題。做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。


留hōo iáu活--leh ê人

作者:傅元罄

A.

感覺你ē kā我ê光
為我指示路徑ê燦爛
Koh有一屑仔,tī我面--裡反射ê蔭ńg
        lóng tshuā走
你ē tshuā你ê幸福離開
Iáu-koh有我ê祈求kap ǹg望
偌nī仔ǹg望--我,kan-na用純真ê疼疼--你
Bē怨妒,就算tī hit爿你leh閃爍
Tī tsit个無我ê世間
我無怨妒ē khah爽快
若án-ne,等到我入塗以後
我ē低過樹根
深深伸落去烏暗中hit時
Bē koh祈求你iáu ē記得我

B.

M̄ bat替你做啥mi̍h
你總是講,「有--lah,你有幫贊著我」
但是你恬恬仔離開
偌nī仔ǹg望你ê生活中有我
       kap你ê眼中有我
等我行到路尾ê時
你ê內面iáu有我ê跤跡


做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報331期,2021年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。