台文通訊BONG報332期

封面作品

下晡ê歇喘


編輯室ê話


做伙來唸詩

楊淑宜
開學
1

陳淑華
讀冊
2

李淑貞
你無離開
2

崎仔頭赤子
離緣書
3

陳喬恩
月娘
12

台語sa攏有講座

主講/郭雅瑂
記錄/林柔辰
我ê配音人生
4

Lán來講看māi

烏籽(Oo-tsí)
2020年高雄同志遊行
6

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
燦光寮山
9

光景bóng uē

林榮淑
野柳女王頭ê美麗參哀愁
10

遊子
阿朗壹古道
11

演講稿

李玉鳳
上愛食ê果子
13

Bóng講笑

黃靜惠
婊囝——「牛屎kap蛇精」笑詼輯(五)
14

醫學台文

林杏佳
母奶kah配方奶
16

生活ê藝術

林廷穎
硩年錢kap我ê郵局口座
17

文學káng「台」

石牧民
文學史內底ê新文學、新國家
18

農民食堂

主講/林大米、蓁巷食堂
記錄/戴如意
Tsia是「蓁巷食堂」mā是「真相食堂」
20

Sann-kap讀小說 

張家榮
玄奇ê囡仔仙(十七)
22

杜信龍
情刀(三)
25

台文通訊30歲

亞茱
台文淵源十年冬
29

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
黃昏ê故鄉
Hông-hun ê Kò͘-hiong
32

台羅會交流道

So͘, Sèng Éng
Tang-lâm-a Le̍k-sú Bûn-hòa Siāu-kài
34

Lahjih
Pau-á-kóe
36

Âng Ek-sim
Chin-chiàⁿ Hàiⁿ-thâu
38

Khu Phek-hôa
Hēng-hok
41

心內話

Ngô͘ Bí-chin
Sim-būn Kò͘-hiong Kū-tē 
La̍k-ku-hiong
心悶故鄉舊地六龜鄉
42

李江却台語文教基金會捐款徵信

2021年10--月
46

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報331期(2021年10--月)

 


封面作品

落實國家語言發展法
支持專業同步通譯制度化  
記者會現場

編輯室ê話


落實國家語言發展法 支持專業同步通譯制度化

李江却台語文教基金會針對9/27立法院通譯事件聲明
2


9/29記者會簡要記錄
發起單位:李江却台語文教基金會
記錄:張翠硯
4

做伙來唸詩

傅元罄
留hōo iáu活--leh ê人
8


林俊義
南洋雞
9


黃成保
Lim酒kài m̄好
10


林益彰
阿公ê茶鈷
10

台語sa攏有講座

主講/許君豪
記錄/吳宛霖
職業醫學:Tsit條無啥人行ê路
12

逐家來phò-tāu

郭于中(Kueh Î-tiong)
播新聞ê心適代
14


李志明
雞卵糕ê hàm古傳
15


顏美雀
Khioh鰗鰡
16

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
罣礙
17

台灣人寫真

曾煥灶
思念小妹
18


陳昭蓉
欖仁樹跤ê故事
19

Bóng講笑

黃靜惠
歇睏——「牛屎kap蛇精」笑詼輯(四)
21

心內話

周羿
為啥mi̍h beh學寫台語字
22


楊晉淵(A-ian)
一个樂手ê音樂啟蒙故事
23

文學káng「台」

石牧民
〈斯卡羅〉欠一味
25


農民食堂

主講/林大米、張弘典   
記錄/戴如意
咖啡、森林kap野菜
27

Sann-kap讀小說 

張家榮
玄奇ê囡仔仙(十六)
29

杜信龍
情刀(二)
32

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
狗kap人
Káu kap Lâng
36

台羅會交流道

Âng Ek-sim
M̄-koán 2 Kip, 3 Kip ê E̍k-chêng, 
Góa Lóng Bô-kip
38


So͘, Sèng-éng
Pún-thó͘ Gí-bûn Kàu-châi 
Kàu-hoat Sim-tek
40

Lahjih
Gōng-lâng-í
42


Khu Phek-hôa
Sù-kùi koa-siaⁿ
43


做伙來唸詩

曹藍心
阮阿虎
45

李江却台語文教基金會捐款徵信

2021年9--月
46

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報330期(2021年9--月)

 

封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

郭伊貞
1

柯柏榮
2

吳義舜
4

4

台語sa攏有講座

主講/江文瑜
記錄/戴如意
6

台文通訊30歲

8

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
甜粿
11

醫學台文

12

Lán來講看māi


Bóng講笑


文學káng「台」

石牧民
台語ê條件
18

生活ê藝術

王秀靖
囚室日記
20


光景bóng uē

Koa Hoàn-jiû
台南北門
23


台灣人寫真

林淑卿
七娘媽粿
29

農民食堂

主講/林大米、林正芳   

Sann-kap讀小說 

杜信龍
情刀(一)
35

讀冊開講

38

寫hō͘學生朋友ê代誌


台羅會交流道

42

Khu Phek-hôa
Si Saⁿ Siú 
43


更正啟事

330期

目錄頁
「生活ê藝術」專欄第二篇文章
〈大自然ê洗禮〉ê作者m̄是張日東,應該是張寶明tsiah tio̍h。
編輯部失覺察,kā作者ê名hut m̄-tio̍h,
阮tī tsia更正,mā kā作者kap讀者會失禮。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。

台文通訊BONG報329期(2021年8--月)
329期封面作品名稱:

做伙來唸詩

鄭名芝
1

2

3

崎仔頭赤子
阿媽有縛粽--無
6

台語sa攏有講座

主講/陳逸凡
記錄/戴如意

4

醫學台文

林杏佳
8

台文通訊30歲


Lán來講看māi逐家來phò-tāu

陳建中
熱天
16

Lîm Liû-sîn
疫情之下ê新生活
16

心內話

陳文仲
早齋
17


蕭聿萱
無--去--ê
19

Bóng講笑


文學káng「台」


讀冊開講

26

生活ê藝術

張日東
Lòo-tsí
30

台灣人寫真


Sann-kap讀小說 
寫hō͘學生朋友ê代誌

40

生活ê藝術


台羅會交流道

Tiuⁿ, Ho̍k Chû
TBTS 30 Tang
44

李江却台語文教基金會捐款徵信

2021年7--月 46

 

台文通訊30歲 徵稿啟事

photo by Taiffalo


Beh投稿,請tī E-mail標題(iah是批lông頂面)註明「通訊30歲投稿」,感謝。


《台文通訊BONG報》ê前身是1991年7--月創刊ê《台文通訊》kap 1996年10--月創刊ê《台文BONG報》,落尾tī 2012年2--月合刊,也就是講,到kah今年ê熱--人,就是阮30歲ê坎站--looh!創刊hit當時,眾人對台灣母語ê發展有gua̋大ê ǹg望,tsit條台語路行過30冬,m̄知阮kám有ha̍h人意,hōo本土語言出頭天--ah?

翻頭tńg去看beh 30年前hit跤兜,台灣人知見著民主改革大變化ê流擺,規kuānn sio連suà ê運動,爭取母語人權ê議題也無欠席。30年來,tuè政治勢面起起落落,語言政策ê論戰無時停,路途就算講坎坎坷坷,語言運動ê成果suah也沓沓仔粒積——2018年尾,立法院三讀通過《國家語言發展法》,到tsia,所有本土語言ê發展tsiah平等得著法律上ê保障。

台文通訊BONG報328期(2021年7--月)

328期封面作品名稱:

台文通訊 30 歲

3

主持/張秀滿、陳豐惠
記錄/吳宛霖
6

鄭良光、李勤岸、蘇正玄
張秀滿、葉國基、吳宗信
周清玉、鄭麗君、陳柏惟
林昶佐、楊大正、吳永吉
11

 《台文通訊》30 週年 
蘇晏德
17

 Kah Tâi-bûn ê Iok-hōe 
Him-gî
47

做伙來唸詩

 我 ê 世界
蘇宏恩
16

十五暝
Tân Tsiau-ú 
6

 豔遇
施足珠
17

台語 sa 攏有講座

主講/莊佳穎
記錄/戴如意
 18

生活 ê 藝術

田美瑜
22

王秀靖
23

褪褲走 iah 是褪『口罩』
韓滿
24

2021 A-Khioh Siúnn ( 阿却賞 ) 簡章 
26

Sann-kap 讀小說

 玄奇 ê 囡仔仙(十三)
張家榮
28

為記(五) 
曾江山
31

演講稿

周婉窈
36

陳文仲
38

Lán 來講看 māi

賴朝和
39

海外台文

阿表
42

Bóng 講笑

三千箍——「牛屎 kap 蛇精」笑詼輯(一)
黃靜惠 
43

文學 káng「台」

石牧民
44

POJ白話字

做伙來唸詩

Thó-soāin-á
Kán Ûi-iū
46

寫 hō͘學生朋友 ê 代誌

陳雷
48

台羅會交流道

Chiún Ûi-bûn
50

醫學台文

邱偉欣
56

台灣人寫真

阮兜無Bèn-luh
N̂g Bí-ò
59

 

台文通訊BONG報第327期(2021年6月)

327期封面作品名稱:


做伙來唸詩

林榮淑

美麗ê島嶼

1

許嘉勇

日頭公變魔術

2

諾拉‧勞力

看破

3

崎仔頭赤子

渡鳥孤飛

3

台語sa攏有講座

主講/洪子偉  

記錄/吳宛霖

台灣哲學kap實存運動

4

棲地復育台語講座

主講/鄭勝吉

記錄/蔡天享

台北孔子廟kap保安宮

——欣賞lán ê祖公仔產

6

光景bóng uē

程惠如 

庵古坑風情話(二)

10

黃明勝

ê故鄉——鳳鼻頭漁港

13

讀冊開講

鄭順聰 

讀歷史ê尪仔冊 

正義khînn hōo tiâu-tiâu

16

生活ê藝術

張日東 

Li̍hue

18


台文通訊30歲徵稿啟事

19

2021 A-Khioh Siúnn (阿却賞) 簡章

20

Sann-kap讀小說

張家榮

玄奇ê囡仔仙(十二)

22

曾江山

為記(四)

25

POJ白話字

台文通訊30週年經典回顧

草地人

台文通訊》kap海外台獨運動

32

台文通訊30歲

高嘉徽

kah《台文通訊BONG》ê緣份

35

hō͘學生朋友ê代誌

陳雷

日常科學

Ji̍t-siông kho-ha̍k

36

台羅會交流道

Ngô͘ Ka-bêng

Àm-chīⁿ ê 3-goe̍h-thiⁿ

38

Î, Gio̍k Ngô͘

Margimusu, Ē Poe ê Nâ-pó-chio̍h!

40

Tân Lī-bûn

Sèⁿ-miā Ì-gī

42

心內話

陳祿仁

七月半鴨

45

李江却台語文教基金會捐款徵信

 

20215--

46