台文通訊BONG報344期(2022年11--月)

封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩


王璽馮
台南翠青
2

洪振民
鹿角龜
2

郭欣怡
楓hām蝶仔
3


阿瑞--ā話仙

藍春瑞
掠蝦仔
5

台語sa攏有講座

主講/藍士博
記錄/李家銓
Hōo歷史浮出海面
6

Sann-kap讀小說

張寶明
得bē著
8

讀冊開講講古hōo lín聽


Ǹg夢五四三


文學káng「台」


地名研究室


Lán來講看māi

主講/呂美親


台灣人寫真


林佳怡
貓仔
29

張家榮
做伙畫豬
32

心內話

汪美伶
Tuì-thâu Si̍k-sāi Tâi-bûn
Tuì頭熟sāi台文
34

徐婷瑩
拍拚學台文ê收成
35

張明敏
阮兜ê兩隻狗
36

棲地復育台語講座

主講/張永州 
記錄/田永承
海產按怎食
38

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
關鍵物種
Koan-kiān Bu̍t-chióng
44

李江却台語文教基金會捐款徵信
2022年10--月 46台文通訊BONG報343期(2022年10--月)封面作品

編輯室ê話

做伙來唸詩


崎仔頭赤子
三八雨
2

王璽馮
心靈
2

邱丹霓
Tàn掉
3


阿瑞--ā話仙

藍春瑞
做生理
5

台語sa攏有講座

主講/蕭長展
6

心內話魏暖真
囡仔kap台語
11


Ǹg夢五四三

陳冠銘
查某囡仔
12

文學káng「台」


農民食堂

主講/林大米、巫姿瑩、戴錦鑾
16

光景bóng uē地名研究室


棲地復育台語講座

主講/李宜龍   

台灣人寫真


徐鶯鶯
齒科往診
28

30

海外台文


Lán來講看māi

38

寫hō͘學生朋友ê代誌

44


李江却台語文教基金會捐款徵信
2022年9--月
46


台文通訊BONG報342期(2022年9--月)

封面作品

編輯室ê話

做伙來唸詩


2

黃靜惠
上kài好
3


鄭如絜
秋ê跤步
5

阿瑞--ā話仙


台語sa攏有講座

主講/邱毓斌

寶島好食mi̍h

陳柏宇
冬瓜雞湯
10


逐家來phò-tāu


林榮淑
野生囡仔時
14


Lán來講看māi


主講/陳豐惠
記錄/田永承
做伙來讀台語繪本
18


40

地名研究室


台灣人寫真


Lêng Pōe-jû
榕仔跤
39

心內話


張家榮
恆春囡仔
27

李芳宴
Hit年ê比賽
28


生活ê藝術

郭文玄
一个人
30

答喙鼓

蘇晏德
關廟三寶
35

寫hō͘學生朋友ê代誌

44

李江却台語文教基金會捐款徵信
2022年8--月
46


台文通訊BONG報341期(2022年8--月)封面作品

編輯室ê話

做伙來唸詩


何明洲
長濱
2

3

顏銘俊
Sio借問
4


阿瑞--ā話仙

藍春瑞
阿母ê老款
7

文學káng「台」


台語sa攏有講座

主講/林杏佳 

農民食堂

主講/林大米
          黃建圖
          林沛慈
          蔡茹米

光景bóng uē

陳智銘
故鄉
14

逐家來phò-tāu

陳春美
Se̍h-se̍h唸
18醫學台文

22

Lán來講看māi


地名研究室


台灣人寫真

李瓊麗
新婦仔命
28


心內話生活ê藝術

張寶明
桃花死--ah
39

寫hō͘學生朋友ê代誌

44

李江却台語文教基金會捐款徵信
2022年7--月 46

台文通訊BONG報340期(2022年7--月)
封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

陳俐如
1

含苿
2

林榮淑
2

郭伊貞
3

陳俐雯
34

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
5

文學káng「台」

石牧民
6

光景bóng uē

張廷鋐
8

Khóo Sè-lâm
10

鄭名芝
11

解破台語

劉承賢
12

台語sa攏有講座

主講/楊崇保   
記錄/顏郁珊
16

逐家來phò-tāu

姚文崧
19

地名研究室

黃偉嘉
21

台灣人寫真

東北仔
22

林美麗
25

高嘉徽
35

海外台文

阿Hîng
27

生活ê藝術

蕭聿萱
29

蔡惠芬
32

Lán來講看māi

蘇聖詠
36


2021阿却賞tio̍h獎作品——短篇小說

Khó͘ Pōe-bín 溝(四)
38

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
44

李江却台語文教基金會捐款徵信

2022年6--月 46

台文通訊BONG報339期(2022年6--月)

封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

陳玉華
二龍船競渡
1

余純慧
春風微微
2

崎仔頭赤子
Lōo-giō ê露水
3


陳慕真
玉蘭樹跤
43

阿瑞--ā話仙


文學káng「台」


光景bóng uē


棲地復育台語講座

主講/孫敬閔
記錄/鍾育紋
Lâ-lí,你beh去佗位?
10

台語sa攏有講座

主講/陳鈺萍
記錄/白鎔維
順勢生產

農民食堂

主講/林大米、吳秀娟、馬愛雲   
記錄/顏郁珊
生態島物產讀書會

逐家來phò-tāu

心內話

阿表
引tshuā者
18


水晶

吳睿穎
21

生活ê藝術張寶明
24

演講稿

李玉鳳
分享ê快樂
26

答喙鼓

施足珠
Ban煎te
28

台灣人寫真

Tân Huī-bí
陪阿母蹛院
31

黃桂蘭2021阿却賞tio̍h獎作品——短篇小說

Khó͘ Pōe-bín
溝(三)
38

寫hō͘學生朋友ê代誌

44

李江却台語文教基金會捐款徵信

2022年5--月 46

台文通訊BONG報338期(2022年5--月)封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

做伙來唸詩
黃芳儀
櫻花
1

姚雅芳
稻仔
2

陳昭蓉
囡仔歌
3


阿瑞--ā話仙

藍春瑞
佈稻仔
7

文學káng「台」

8

Lán來講看māi


作者/陳信從
台譯/陳理揚
家庭對母語ê重要
34

Sio招來看戲

光景bóng uē

郭文玄
金仔海岸
16

棲地復育台語講座

主講/駱明永

台語sa攏有講座

主講/林祥註
21

台灣人寫真

張偉萍
鬧熱(二)
24陳慕真
故人略歷
33

心內話

2021阿却賞tio̍h獎作品——短篇小說

Khó͘ Pōe-bín
溝(二)
38

寫hō͘學生朋友ê代誌

42

李江却台語文教基金會捐款徵信

2022年4--月 46

台文通訊BONG報337期(2022年4--月)封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

何明洲
重複ê幸福
1

2

崎仔頭赤子
練餌
3

郭伊貞
真歹勢
4

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
麥片摻咖啡
7

逐家來phò-tāu


文學káng「台」

10

讀冊開講

著/近藤綾   
12

台灣人寫真

Khóo Sè-lâm
阿珠--a
19

張偉萍
鬧熱(一)
22

農民食堂

主講/林大米、金鳳姊、阿羅、沅達、阿慧、張大姊、方大兄

棲地復育台語講座

主講/陳正豐

Sann-kap讀小說 


台語sa攏有講座

主講/陳育萱
記錄/吳玉祥
爆發!女性力量!
36

心內話


2021阿却賞tio̍h獎作品——短篇小說

Khó͘ Pōe-bín
溝(一)
39

寫hō͘學生朋友ê代誌


李江却台語文教基金會捐款徵信

2022年3--月
46

台文通訊BONG報336期(2022年3--月)
封面作品


編輯室ê話


做伙來唸詩

陳昭蓉
1


陳柏宇
2

黃成保
5


黃靜惠
5

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
7

逐家來phò-tāu

王秀靖
8


Ngôo Juē-ínn
9

文學káng「台」

石牧民
10

棲地復育台語講座

主講/蕭文杰   
記錄/吳玉祥
12

Sann-kap讀小說 

張家榮
14


鍾育紋
18

2021阿却賞tio̍h獎作品——適合國中、高中生讀ê台語短篇散文

張偉萍
22


翁月鳳
24


鄭凱元
26


夏玉華
28


王崇憲
30
沈宛瑩
32

台語sa攏有講座

主講/林秉舒、吳國禎   
記錄/Tân-Lō͘
34

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
38

逐家來phò-tāu

Tēⁿ Kiat-hiông
40


劉松熙
41

台灣人寫真

邱偉欣
43

做伙來唸詩

So͘, Iàn Tek
44

曾欣萍
Bē-hù
45


李江却台語文教基金會捐款徵信

2022年2--月
46

囡仔名

作者:沈宛瑩


我ê囡仔名號做「A-phí」。是阿媽tī hit个海風siuh-siuh,空氣鹹鹹ê庄內kā我號--ê。 


嬸婆叔公、厝邊頭尾、nî-chîⁿ跤ê燕仔lóng ē「A-phí、A-phí」kā我叫。Hit-chūn ê我是阿媽手中一粒仔囝ê糖霜丸,逐工看門跤口ê貓咪曝日,m̄ bat思考我是siâng,iah是以後beh做啥。尾--à,我hông接tńg去kap爸爸媽媽蹛,認命做一个吹bōe著海風ê囡仔,鼻--著ê空氣lóng是學校摃鐘吵lā ê紙臭,有tang-chūn ē攪一寡鹹鹹ê目屎味。 

悾am囡仔ê記持

作者:
王崇憲


記持kám ē tuè時間大漢?


記持,應該ē像春天ê花芳,熱天ê西北雨,siuh--一-下就無--去--ah;記持,應該mā ē像風颱天做大水,若是淹到壁堵,就ē留一條水痕,一直tiâu tī hia……。


Ē記得hit一工,做伙sńg ê囡仔伴講:「Lán來比看啥人khah有膽、速度khah緊,án-ne就ē-tàng做老大--ê!」我一聲mā應「好!」阮就走去大馬路邊,mā m̄管有車--無,囡仔伴一下就衝過去對面,koh tī hia激小丑仔面,假鬼假怪!我看--著了後,就用規身軀ê gōng力,想beh一步就衝到對面!我tsông到半路niâ,隨看著一台oo-tóo-bái,輪仔tuì我tsia直直衝--過-來,to iáu bē赴出聲--leh,就去hōo挵--著--ah!

真相

作者:夏玉華


今年新冠肺炎疫情嚴重,規台灣進入三級警戒,bē-tàng去學校上課,阿母招阮姊妹仔同齊整理舊相簿。我lió著一張小妹剃光頭ê相片,我tsiok好玄,問阿母講:「小妹tsit-má頭鬃tsiah濟,tang時剃光頭,我哪ē m̄知?」阿母kā小妹攬--leh,目箍紅紅喉tīnn,開始講hit段往事……。


Hit-tsūn我iáu leh讀幼稚園,歇睏日kap以早sio仝,阿母kā我載去阿媽兜。「Ài乖乖聽阿媽ê話,知--無?」日頭落山,我徛踮門口埕niau-niau-siòng,suah等無人來載我tńg--去。眠床頂囥一軀我tiānn穿ê睏衫,我看m̄是勢,就大聲háu。「阿母kám是無beh ti̍h--我--ah?」阿媽緊kā我mooh--leh,我phak tī阿媽ê胸前,哭kah sau聲、忝kah睏--去。

難忘ê旅行

作者:
鄭凱元


今年年初,我有一門必修課叫做「台灣文化概論」,tsit節課理所當然就是ài去認bat台灣ê本土文化、傳統藝術,其中上特別--ê就是教授希望阮逐家ē-sái去參加「大甲媽繞境」ê活動,m̄-nā ē-sái用雙跤tuè媽祖鬥陣行,koh ē-sái深入去了解台灣文化特殊ê所在,甚至是用心去體會台灣人ê人情味,mā kā當做是tńg大人ê儀式。


起駕儀式ê hit一暗,鎮瀾宮ê廟埕好親像一个大型ê嘉年華會,信眾是e-e陣陣、陣頭mā排kah看bē著尾溜、夜市仔擔ê人tshah-tshah-tshah,啊我ê心情是又koh期待又koh緊張,畢竟beh tuì大甲步lián去到新港,對我來講是一个tsiânn大ê挑戰。但是,阮阿母kā我講:「你就kā當做去tshit-thô,心情放hōo輕鬆,因為tse是真難得ê機會,用錢mā買無。」

陪你向前行

作者:翁月鳳


Kap平常時仝款,來lín兜只是開講,tng當我問你冊讀了按怎ê時,lín老母像leh講笑話:「In阿姆講伊lóng是leh考港號。」Lín阿叔順話尾:「Kā hia-ê成績ê數字簽--落就tio̍h--ah--lah,牌支a̍h tio̍h koh想?」考試紙頂面,hia-ê無超過60 ê分數,tsit个時tsūn,像一群白目囡仔,一組一組跳--出-來,tī大人ê笑聲內面,nih目吐舌變虎貓。


想bē到,你ê分數suah變做逐家ê話柄kap笑詼。阿嬸笑bē出--來,kan-na感覺心leh tshū流籠,心情淡薄仔罩烏陰。Tī你ê ǹg望,一定有真濟擺,日頭用無仝款ê光線做信號,beh報你行另外一條景色khah suí ê路,只是,你lóng激外外。

江湖

作者:張偉萍


細漢時tsūn,菜市仔逐工tuì透早,人就tsinn kah洘tsu̍t-tsu̍t,huah賣ê聲sì-kè lóng是,逐家是舞kah無閒tshih-tshah。賣ê人huah kah大粒汗細粒汗,招呼人來買,人客若倚--來,問啥mih魚啥mih菜tio̍h按怎煮tsiah好食,即時煮食教室就隨開課--ah!Lín mài看雙方喙笑目笑真投機,suà--落hit節課就是心理戰--ah,一个是拚命刣價,一个是拚命護價,一个進攻,一个防守,比西洋劍比賽koh-khah精彩好看!細漢ê我tiānn mā看kah gōng神gōng神,bē記得tuè阿媽行。鬧熱滾滾ê市仔sì-kè lóng有好戲thang看,見se̍h mā se̍h bē siān。


M̄-koh,最近去se̍h故鄉ê菜市仔,suah lóng冷冷清清,無幾擔leh賣。看著án-ne,kánn-ná心肝底無張無持hông挖一空,雄雄gāng tī hia,m̄知疼。

台文通訊BONG報335期(2022年2--月)


封面作品

何明洲
1

郭伊貞
2

李鳳
3

李淑貞
4

陳昭蓉
13

台語sa攏有講座

主講/王崇憲
記錄/張翠硯
6

逐家來phò-tāu

林榮淑
10

阿瑞--ā話仙

藍春瑞
11

演講稿

李玉鳳
12

心內話

洪偉婷
14

林琬姍
16

Lán來講看māi

張芳莉
17

棲地復育台語講座

主講/陳正豐
記錄/鍾育紋
18

台文通訊30歲

主持/周佳穎
記錄/吳宛霖
20

Sann-kap讀小說 

張家榮
24

鍾育紋
28

講古hōo lín聽

賴朝和
32
Khó͘ Pōe-bín
33

心內話

Sūi-Koan
34

講古hōo lín聽

Lîm Phek-tông
37

寫hō͘學生朋友ê代誌

陳雷
38

台羅會交流道

Chiúⁿ Ji̍t-êng
40

So͘, Iàn Tek
41

陳俐雯
42

Âng Ek-sim
44#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。