Ài溫柔喔!

王昭華

查某囡仔講in姊姊tshiah-pê-pê,查埔人問講啊恁姊姊tī佗?

「⋯⋯Tī厝--喔,啊你家己一个tī tsia tshit-thô--喔?⋯⋯查某囡仔人(tsô͘-gín-á-lâng)m̄-thang tshiah-pê-pê--喔,ài學khah溫柔--leh⋯⋯」

聲音聽--來,略仔無啥對tâng,越頭kā看,一个『叔叔』拖一隻空ê拖車,beh搬貨ê款,拄好順殘障坡道起去,停tī門口坪。

「Tin-tōng!」、「Tin-tōng!」⋯⋯

來辦代誌ê人出出入入,自動門liâm-mi開、liâm-mi關,見開無幾秒,一港冷氣tuì門喙「hah」--出-來,tī tsit款三十幾度C ê熱天過晝,踮hia一直「Tin-tōng!」「Hah~」「Tin-tōng!」「Hah~」⋯⋯bē輸食冰食了siuⁿ爽快ê三八囡仔,一直吐涼氣「hah~」teh kā人siâⁿ。

殘障坡道ê欄杆,白鐵仔枝粗勇堅固,一个妹仔peh起peh落tshia跋píng,看--來國校二三年仔ê款,一支跤攑kuân khuè--起-去,短裙一下無細膩倒頭掀,白肉幼皮ê大腿hông看現現,佳哉內褲無走--出-來。一下仔kiáⁿ,兩手huāⁿ鐵枝,tsih力一跳,hit支跤腿hāⁿ過欄杆,規sian人坐tī頂kuân,ná騎馬,家己teh sńg。『叔叔』suà tú-tsiah ê話尾,笑笑仔teh kā問:「啊你有像恁姊姊hiah歹--無?Bē-sái像姊姊hiah歹--喔⋯⋯」

可能發覺著有人翻頭teh kā照(tsiàu),徛有一時仔ê查埔人,無koh厚話,空車仔拖--leh,「tin-tōng!」,入門,去無閒伊該無閒ê khang-khuè。

自動門內,熱熱ê人氣kap有夠強ê冷氣相透lām,辦公時間ê監理站,櫃檯bóng無閒,ē來tī tsia ê民眾該然是「有車階級」,不管汽車機車,大台細隻,納錢驗車換照考牌,等候區幾若排椅仔teh hông坐,面向一台大螢幕電視,kan-taⁿ一支交通部ê宣導片teh repeat——無囡仔伴、mā無大人kin tī邊--a ê妹仔,外口欄杆peh--一-下、跳--一-下、跳--一-下、peh--一-下,sńg kah無聊--ah,mā tuè入來內底,倚去櫃檯上尾節仔,kap坐hit內底、家己一塊辦公桌ê小姐講話。

妹仔kap in ká-ná有熟ê款。看著tsiâⁿ好性ê小姐,àⁿ頭kā屜仔小giú--出-來,tuì屜仔內sa出一包模範生點心麵,手伸長,tu hō͘ pà tī櫃檯ê妹仔。

「阿姨,你tsiok好!你若是gún姊姊就好--ah⋯⋯gún姊姊tsiok歹--ê喔!Gún阿媽mā tsiok歹!Gún姊姊tshiah-pê-pê,有夠tshiah!」

聽伊án-ne投,點心麵阿姨kā安慰,講in阿媽he是「嚴格」,教伊tio̍h-ài聽阿媽ê話,阿媽管--伊是為伊好。Koh問伊姊姊kám ē kā欺負?伊喙tū-tū,tìm頭講ē,koh講,連姊姊ê朋友mā ē。

「啊你kám ē tshiah-pê-pê?⋯⋯M̄好tshiah-pê-pê喔,查某囡仔人ài溫柔⋯⋯」

Taⁿ,是teh按怎?!相連suà兩个大人,對「tshiah-pê-pê」ê反應suah lóng是:「M̄好喔⋯」、「Ài ‘溫柔’--喔⋯」——「Tshiah-pê-pê」kap「溫柔」,一个畫「×」、一个畫「○」,變做「是非題」ê標準答案,種入囡仔人iáu m̄-bat世事ê心,án-ne kám好?Kám tio̍h?⋯⋯無人有時間陪一个細漢囡仔沓沓仔做申論題,m̄知影為啥mi̍h in姊姊tshiah-pê-pê、lóng按怎tshiah-pê-pê?In阿媽歹、lóng按怎歹?Tse中間,哪lóng ná像無其他ê人,爸母m̄知走去佗。姊姊tshiah-pê-pê,上無koh有刺,欺負別人mā保護家己;妹妹--leh?見人就投,gōng-gōng thûi-thûi。一个生份人徛邊--a看,to ē看bē得過。

歇熱,濟濟囡仔lóng屈tī厝顧電視、拍電動、吹冷氣;爸母khah有安排--ê,送去學東學西,逐工載出載入。「Kā你kin-tiâu-tiâu」,是咱tsit个hō͘人太bē放心ê社會,爸母對囝兒ná像無án-ne bē-sái ê愛。已經tsiâⁿ罕得看著無大人tuè tī身軀邊,家己一陣sńg kah歡歡喜喜ê囡仔黨;mā難得看著像tsit个妹仔án-ne,一个無人顧ê細漢查某囡仔,tī大人出入ê所在放放無聊。Kám ē是阿媽出來討生活,無搭倚,順suà kā tshuā--出-來?想著hia-ê一入大門隨就倚--過-來、beh爭取替人代辦ê查某人,kám ē in其中一个?Hit附近完全無徛家,離市區iáu遠,m̄是ē-tàng無代無誌來tshit-thô ê「交通公園」,我mā是tuè L來驗車,tsiah有機會行跤到。徛tī自動門外bóng看人對面teh考機車駕照,報名ê人koh bē少,ia̋n-jín摧油kn̂g~ kn̂g~ kn̂g~,有夠hah ê空氣,一絲仔風透--過-來,lóng是汽油味。

「M̄-thang tshiah-pê-pê喔,ài學khah溫柔--leh」——屎--啦!——Tsiok想beh án-ne大聲kā應。