Kap母親惜別

廖瑞銘

母--à,舊年以來tsit兩年,你tī長青kap光田中間來回出入,急診、檢查、手術、蹛院,一擺過一擺ê循環,已經歹算擺--ah。6月初5 hit工,本來聽醫生講你ē-tàng準備轉去長青--ah,無疑悟,beh暗仔,當值ê醫師khà電話來,講你出真濟血,ài送過去加護病房照顧。過轉工ê beh暗仔,護士koh khà電話來通知講你ê心跳、血壓lóng一直leh降,ài隨過去看。我kap彥玲拄接以寬、行寬放學,直接趕過去光田,ē赴看著你最後ê笑容。Tsit幾擺送你入去手術房ê時,lóng leh想講,tī你人生ê尾站,beh kap你講啥mi̍h,想a̍h想,iáu未落筆寫,你就koh出院--ah。Tsit遍真正ài kap你惜別--lo͘h。

回想你一世人,kā全精神lóng囥tī tsit个家,勞碌拖磨。到96年tuè我來台中蹛,才ē-tàng khah清閒,享受晚年。無想講suah hō͘退化性關節炎困擾--著,bē-tàng隨家己ê意,行東往西去thit-thô,有khah鬱卒。M̄-koh,你tsiok看ē開,kap所有照顧--你ê醫護先生、小姐lóng真合作,bē khiau-khi--人,只有感恩,無怨慼,是病院頂頂下下人人呵咾ê模範病人。雖然你tsiah國民學校畢業,m̄-koh,你所表現--出-來ê氣質kap文化素養超過你仝iân ê o͘-bá-sáng真濟,kap你tsih接過ê人lóng因為你ê氣質kap hit抱白頭毛,臆講你是校長退休--ê,對tsit點,你tsiok歡喜,我做你ê囝,mā感覺真有面子。

認真kā推想起來,我今仔日ē從事台語文ê khang-khuè,應該ài講是受著你ê感染。Ē記得我初中ê時,你tiāⁿ-tiāⁿ tshuā我去台北圓環大光明戲院看台語電影,尤其文夏kap四姊妹當leh紅ê時,in逐年ê電影kap隨片登台,你lóng tshuā我去siáu有著。我tī台語文化tsit方面ê智識lóng是uì你hia傳承--落-來-ê。

少年ê時,我khah外向,khah無tī厝--裡kap你tàu陣,相對--ê,錦福kap你tàu陣生活ê時間khah濟、khah長。一直到阿爸過身了後,錦福in規家口仔koh徙去台南,你tuè我來台中蹛,lán tsiah變khah親。尤其錦福帶病到過身tsit幾年,lóng是我leh處理你ê代誌,雖然負擔有khah重,m̄-koh,比其他ê姊妹仔khah有福氣,ē-tàng tī你ê身上學著真濟做人ê道理kap寶貴ê智慧。如今,你來離開--guán,hō͘我感覺無上ê孤單、m̄甘。

母--à,再會--lah。台南姨--a安慰我講,ài歡喜送你去西方極樂世界,我只好接受。你thang安心去kap阿爸、錦福相會,相信有你ê保庇祝福,guán tsia-ê囝孫仔一定ē平安幸福tsiah tio̍h。阿母,再會。