Lâ-lí

No.287(2018年2--月)
Lâ-lí
作者:易俊宏 Ia̍h Tsùn-Hông  

若是講著世界上,濟人買賣ê野生哺乳類動物,逐家kám知影是啥mi̍h?鹿仔、密婆、猴san--aia̍h是膨鼠?除了人飼來behê豬仔、牛以外,tsiah-nī濟哺乳類動物內底,有一款ài lán保育--ê,就是 lâ-lí--lah

Lâ-lí是目前統計上,濟人買賣ê野生哺乳類動物。因為in主要lóng淺山活動;淺山就是khahê山,通常是講海拔八百公尺以內ê所在,有溪水、溼地、樹林kap草埔地ê環境。因為lâ-lí無喙齒,食mi̍hkan-na ē-tàng倚靠伊長長ê喙舌,狗蟻、蜂蝦、蟲thuā食入去腹肚內,mā ē食一寡粒石頭仔來助消化。因為in ê生活環境ē受著人類活動tsiânnê影響,加上koh歹人工ioê食性,現此時lâ-lí kap台語文仝款,lóng kiōng-beh----ah

--mā tsiânn拄好,2月份有世界母語日、嘛有世界lâ-líTsit篇文章就beh來介紹台灣lâ-lí ê代誌。世界lâ-lí日是tī-leh 2月份ê第三禮拜六,今年就是tī-leh 217,拄著lán人過年ê2Tsit節日是美國一動物保育團體Annamiticus ,自2012年開始發起--始,到今年已經是第七屆--ah!因為有tsiânn濟漢人相信lâ-lí ê爪仔、鱗片kaplóng ēóngn做成漢藥,食補顧身體ê關係,就kā in beh食完--ah。全世界有八種lâ-lílán台灣ê品種號做中華穿山甲』(Manis pentadactyla;但是koh有生物學家主張,lán台灣ê lâ-lí,已經演化無仝款ê亞種,是台灣特有種Manis pentadactyla subsp. Pentadactyla--ah!無論beh按怎講--in,按世界保育聯盟IUCN)」ê統計評估來看,in目前已經是CRCritically Endangered等級--ah;若koh無作為,後一个等級就是野外滅絕最後就是完全消失----ah

Lán ē-tàng共同做啥mi̍h來保護lâ-lí--leh?除了mài買賣交關、勇敢檢舉以外,mā bē-tàng tshìn-tsháisak動物。流浪動物對台灣lâ-lí ê影響mā tsiok--êiáu捕獸夾kap農藥ê使用,時常hōo in受傷ia̍h是中毒。以前台灣bat有一年六萬隻lâ-lí hông--ê紀錄,lán就知影lâ-l-是台灣khahtsiânn平常ê動物;台語tsiânnê講法:bùn-á、石鯪魚tsio̍h-lîng-hî、步山虎、lóngleh--in

Lán台灣是一个共生ê島嶼。語言kap物種lóngtsiânn重要ê組成。Ǹgtī-leh 2月份êtsūnm̄-nā ài ē得「世界母語日mā ài ē得「世界lâ-lí--ooh
作者是台灣綠黨發言人