Chhèng-sat

銃殺

作者:陳    雷


Tōaⁿ--phòa ê seng-khu

Pa̍k 5 lúi bē khui ê hoe

Khui-hoe sī lim hoeh ê soa-tîn (沙藤)

Iáu-siū súi


Bû-ko͘ thǹg-chhiah-kha cháu

Bô lâu kha-hō

Chhōe bē tio̍h chhèng-sat ê chōe

Hêng bē liáu--ê iáu-koh khiàm gōa-chē?

Siáu ōe, siáu ōe


Chōe bih tī chhèng-sat ê khang-chhùi

  bē thiàⁿ

Hoeh chò kì-jīn

  bak tī âng-bí-jîn ê súi saⁿ

1 lúi 1 lúi

Chin thiàⁿ ê soa-tîn-hoe

Chhiáⁿ, chhiáⁿ

Hō͘ lâi, hō͘ lâi 

Tiang-sî sé ē chheng-khì?


Sîn kóng

M̄-bián kiàn-siàu

Thêng-chí thiàu-bú

Thêng-chí khí-siáu

Hit 1 kang

Seng-khu phah-kat ê khún-soh tháu--khui hit 1 kang


#做伙來唸詩 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 358期,2024年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。