Khiàng跤俠女黃晴美 ——寫「四二四刺蔣」記念

作者:Tân Lō͘


Kō͘台語文寫chit篇siàu念晴美姊ê文章是上好ê選擇,因為就算講伊尾手lóng是蹛瑞典koh得著 A-chú-hái-bah症(Alzheimer's disease),伊猶原是拍拚teh做母語運動kap寫作。 


知影晴美姊chit个人,是ùi四二四刺蔣事件另外兩位男性主角開始。Éng過保守教育ê影響kap媒體刁工對女性角色輕視ê因端,致使我完全kap一般人仝款kan-na興英雄款ê人物,對hē手tōaⁿ銃kap hoah “Let me stand up like a Taiwanese!” ê黃文雄先生崇拜kah。 


一直到chit幾冬,開始參與khah濟社會運動、熟sāi khah濟有teh運動ê有志了後,對四二四事件ê理解愈深刻,chiah知影當初時ê行動者內底,有一位真了不起ê女性——我想晴美姊凡勢ē無kah意人án-ne kā phô͘。伊ê思想kap行動完全無khah輸查埔人,tī hit个時代ê台灣人凡勢無幾个thang有伊hit款ê智慧kap勇氣。Che定著是lán ài去重視kap thn̂g湠hō͘ koh-khah濟台灣人知影--ê——lán bat有一位chiah-nī有情有義有智識ê俠女tī海外為台灣拍拚。


Tī進前已經出版ê冊內底,lán知影四二四事件ê準備khang-khòe,晴美姊--à自頭到尾100%參與kap計畫,阿兄Peter tōaⁿ銃了hām翁婿鄭自才棄保走路,chit段四二四事件ê延長戰鬥甚至lóng是伊家己孤身面對,ài聯絡有志tàu chhiâu-chhe̍k,koh ài想辦法chhiâⁿ養兩个囡仔,家己mā需要討趁過生活,kan-na想就知影he壓力有偌nī仔沉重。伊m̄-nā無hō͘壓力拍敗,甚至ē-sái講是kā逐項代誌lóng處理kah真順序,koh得著hit-tang-chūn國際上濟濟人kā sio-thīn。M̄-nā是民間組織ê朋友,tī英國koh有hit-tang-chūn ê在野黨政治人物來關心伊ê訴求。


Lán kā想看māi,che後壁需要偌堅強ê意志kap態度koh有計畫,chiah有thang產生chiah闊ê效果?聽講伊kan-na是一个154公分koân ê女子niā-niā,soah ē-tàng承擔hit當時自美國到瑞典、koh ùi Norway到英國踮hia一冬拍引渡官司,落尾自才兄hō͘美國成功引渡倒tńg去監獄關chia-ê事事項項。 


Tī chit个過程當中m̄-nā時間拖磨,生活環境tiāⁿ-tiāⁿ ài改變ê無方便,tī無仝國家ài siâⁿ in ê人民來關心一个hō͘政府追捕ê「國際政治犯」,koh-khah是需要有政治意識ê人,chiah有才調處理ê狀況。另外,伊koh需要tī做救援行動仝hit時安排朋友tàu照顧兩个囡仔,在我看--來,若講伊是千手觀音媽等級--ê,應該bē有人反對chiah tio̍h,有影是一位獨立自主ê女性ê大pān。Lán ài想,he是tī 1970年代--ŏ͘!


Tī伊煞尾ê人生路途,伊m̄是親像英雄故事內底ê角色,自he了後就無koh冒險挑戰,tng伊知影lán tī台灣ê母語文運動tng-teh chhui-sak ê時chūn,就開始研究學習。伊家己mā逐不時ē寫作投稿,kō͘台語文發表家己ê想法意見。我想,凡勢che chiâⁿ做是伊思念故鄉ê方式。


真濟人去到外國生活了後,台灣對in就kan-na賰「健保費俗koh大碗」、「投資房地產趁錢」chit款物質價值ê路用,其他--ê就kap中國華人無精差,甚至koh ē去倚靠中國人(華人=Chinese)海外組織,kā家己chiâⁿ做台灣人ê認同kap尊嚴放sak--去,kan-na有利益ê時chūn chiah ē hoah「我是台灣人!我愛台灣!」Chit款人到底愛--ê是啥mi̍h--neh?


Lán tī晴美姊身軀頂所看--著--ê,是自信、勇敢面對變化kap衝突,一世人lóng teh冒險kap拍拚,成就一个獨立女性kap世界台灣人ê典範。Chit款精神是éng過lán m̄ bat去重視kap教囝孫--ê,ǹg望自chit-má開始ē有愈濟少年人來熟sāi、閱讀晴美姊ê故事,kā伊ê精神thn̂g湠--落-去。 
#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 358期,2024年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。