Khà電話

作者:張偉萍


「Kū!Kū!Kū!」

南海khà電話來

是beh講啥mih情話?

啥mih祕密?


花園鰻探頭sì-kè siòng

Tshi-bú-tshi̍h-tshū講lán緣份早就開始

Tī東沙環礁tsit粒藍寶石

五彩魚群se̍h來nǹg去

講lán愛情puh芽tī海草床

好禮仔sîn著燒lō ê日頭光

裙裾尾柔軟koh翠青

心花一蕊一蕊文文仔笑

開tī一絲一絲ê長頭鬃


鹿角珊瑚笑頭笑面無停歇

菊珊瑚膨皮hàng奶gâu sio招

蕈(sîm)珊瑚極gâu tsông

見揣lóng揣bē著

檸檬鯊幼嬰tī tsia io

魴魚無閒食沙pok薰

海龜tuè leh話仙拍lā涼

生活是糖甘蜜甜各種色水


溫度tshìng-kuân hit一冬

世界雄雄恬靜

無人khà電話sio揣

魴魚、海龜、檸檬鯊走kah無影無跡

六尺珊瑚男兒tsìnn出最後一絲khuì力

蝹tī白siak-siak ê沙頂

講出最後一句白死殺ê再會


「Kū!Kū!Kū!」「Kū!Kū!Kū!」

南海khà電話來

我來勻勻仔kap你講情話

Khuann-khuann仔聽你tâu祕密

等你傷痕收束

沓沓仔koh sueh一擺

對你兩千萬年ê意愛
註:東沙環礁國家公園內有豐富ê珊瑚礁生態系kap ām kah驚--人ê海草床,是經過2,000萬年生長--來--ê,海洋生態環境特殊而且生物多樣性真kuân,kan-na珊瑚,統計就有將近400種、魚類有600外種,是重要ê世界級珊瑚天堂kap海洋生物種源中心。

可惜tī 1998年遭遇著聖嬰現象,海水溫度升kuân,珊瑚發生大規模白化,最後環礁內有九成以上ê珊瑚死亡。到tann已經20冬過--去,雖然有一寡仔珊瑚研究員leh拍拚復育,iáu是無法度完全復原,規phiàn內環礁ê海底恬tsih-tsih。

M̄-koh,研究人員最近tī東沙島附近海底收錄著「Kū!Kū!Kū!」tsit款神祕ê聲音,有聲音代表有生物,tse是hōo研究人員tsiok歡喜ê發現。雖然tsit-má iáu m̄知是啥mih款生物ê聲音,但是有聲音就代表生態沓沓仔leh恢復--ah。
#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 359期,2024年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。