Pn̄g伊ê福氣

作者:郭伊貞


若是pn̄g伊ê福氣

我就ē-sái kap伊仝款樂暢--ah

人是一kái就穩tak-tak

阮是革命十kái bē成功ê in老母

人是sio拍雞仔真厲害

阮是專門hōo人食ê肉雞仔

一場試驗suà一場試驗

人生ê走標場

Tńg-se̍h幾若擺

親像lin-long馬仔

Kan-na ē-hiáu出gōng力

汗水ná流目屎ná滴

日子kap面底皮king tī hia

Tiānn-tiānn船過水無痕

一冬過一冬

 

若是pn̄g伊ê福氣

我就ē-sái kap伊仝款出頭天--ah

人是一tsuā就清氣liu-liu

阮是thut-tshuê ê大目新娘揣無灶

人是牽繩師傅規家伙

阮是浮phànn半桶師仔舊套頭

一代考驗suà一代考驗

記憶ê nî-tsînn跤

走閃幾若pha

親像透lām一寡有--ê無--ê

拍ka-la̍uh ê青春賰bē少稀微

跤手結lan白頭鬃ná挽顛倒ná濟

月娘kap jiâu痕sio照鏡

不時嚨喉空涼涼

一絲牽一絲做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 350期,2023年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。