Li̍h倒ue

作者:張日東


五日節後,有一擺拄好聽著電視台語新聞leh報講:「逐往年tsit時tsūn ê荔枝,早就生kah li̍h倒ue--ah,今年ê荔枝受著燒冬ê影響kap荔枝臭tshènn龜仔ê sńg-tn̄g,suah kan-na賰葉仔niā-niā。」,一下聽著「li̍h倒ue」 tsit三字,我ê耳仔lóng giàng--起-來,tse是khah早阮阿媽tiānn-tiānn講--ê,to也tsiânn久無聽--著--ah。

啥mih果子ē生kah li̍h倒ue--leh?大部份是hit種樹ue khah脆--ê,iah是枝骨khah軟ê果子樹。親像蓮霧、荔枝、楊桃iah是李仔。以蓮霧來講,阮舊厝hia有種兩欉,因為蓮霧ue khah脆,蓮霧gâu生ê時,一ue就生得幾若pha,一pha發十外粒。等到khah熟水ê時,重量一直增加,ke tsiânn tàm斗,規ue就tshē--落-來,有ê甚至ē li̍h ue--去,tse號做生kah「li̍h倒ue」,也就是生真厚、大豐收,hōo人看著是án-ne喙笑目笑!

果子生真濟,講是生kah li̍h倒ue,iah若稻仔tsiok飽kuī,講是「飽穗ê稻仔頭lê-lê」。果子生kah li̍h倒ue,ē-tàng用叉仔kā thènn-tiâu--leh,若是稻穗結kah飽飽飽、定定定,就ē ànn腰tàm垂--落-來。Tse mā ē-tàng講一个人若是真正有修養、有內才,伊總是ē khah謙卑,bē像細尾三界娘仔án-ne phut-phut跳。是講lán做人mā tio̍h-ài khah認真--leh,食到老學到老,食一歲、學一kue̍h,隨時充實家己,tsiah bē倒吊無墨水。

講著果子生kah li̍h倒ue,雄雄我ê心肝tshia̍k--一-下,tse hōo我想著lán ê母語tsit欉樹,人講「開花滿天芳,結子tsiah驚--人」。語言是文化ê根,母語是生湠文化ê種子,tann lán tio̍h-ài做tsit个掖種ê人,ài智覺著tsit个世紀是台灣本土語言kám ē-tàng繼續生湠--落-去ê關鍵時代。現此時,lán台灣ê本土語言消蝕kah tsiânn嚴重,香爐耳kiōng-beh斷--去,已經列入去母語滅絕ê危機地區。少年ê tsit輩若是無beh來學,無實際來講tsit个語言,án-ne三、五十年內就ē pha荒--去。Kā看tsit-tsūn ê少年人,lán tsit號話,講ē liàn-tńg--ê愈來愈少,若beh講kah ē suà拍koh suí-khuì--ê,he tio̍h-ài有一把工夫。

語言是活--ê,母語tsit欉樹tio̍h-ài kā顧hōo健身(kiānn-sin),tsiah ē旺盛大pha尾,mā ǹg望thang看著母語tsit欉大樹開花結子,生kah li̍h倒ue。


#生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報327期,2021年6月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。