Tàn掉

作者:邱丹霓


巷仔底 

Hit扇紅色ê鐵門(muî) 是囡仔時ê記憶

提成績單行tuínn--去 分數你講無滿意


雄雄tsua̋nn pìnn面 自今仔日起 你免koh入門(muî)


Phak tī門邊 一个囡仔phí 大聲huah-hiu hōo我入--去

Tiô跤tuìnn蹄 拜託緊開門(muî) kā我tàn掉 到底是為啥mi̍h


自tsia起 

驚hông掛電話 驚hông sak--開

驚你 無講無tànn來離開 驚一下精神 就揣無你


因為驚

Kā心內ê聲 tsiâu禁掉 騙家己 委屈無算啥 

無siá-sì m̄敢哭出聲 別人歡喜 tsiah重要

Kan-na希望 mài kā我tàn掉

做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 343期,2022年10月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。