2019 Tâi-bûn Phok-lám-hōe 1-chiu-nî ê Chi̍t-kóa Sim-lāi-ōe

2019台文博覽會一週年ê一寡心內話


作者:Ngô͘ Ka-bêng (Hê-bí)   (Tâi-bûn Phok-lám-hōe hoat-khí-jîn )
Góa ùi 2016-nî khai-sí o̍h Tâi-bûn liáu-āu, chiū ta̍uh-ta̍uh-á ná o̍h ná chham-ú Tâi-gí, Tâi-bûn chhui-sak ê sū-kang. In-ūi Tâi-gí, Tâi-bûn ê khoân-kéng put-chí-á khiàm-khoat, só͘-pái góa khai-sí chek-ke̍k chham-ka Tâi-bûn tha̍k-chheh-hōe, a̍h-sī Tâi-gí siong-koan siā-thoân. Tī Tá-káu (góa ê kò͘-hiong, mā sī góa seng-oa̍h ê só͘-chāi) chiū ū 1 ê chin ū oa̍h-le̍k ê Tâi-gí siā-thoân, “Tá-káu Tâi-gí Khai-káng-siā”. M̄-nā ta̍k-kò-goe̍h ū pān 1 tiûⁿ choân Tâi-gí káng-ián, koh ū 2 pái Tâi-bûn tha̍k-chheh-hōe. Bóe-chhiú koh hoat-tián Tâi-gí gín-á-kó͘ ê hū-sio̍k cho͘-chit. Pôe-hùn kóng Tâi-gí gín-á-kó͘ ê lāu-su, mā chhòng-chok kúi-nā pún Tâi-gí ōe-pún.


“Tá-káu Tâi-gí Khai-káng-siā”sī Ko-hiông Tē-it Siā-khu Tāi-ha̍k ê chū-chú-sèng siā-thoân. Chí-tō lāu-su sī tn̂g-kî tī tē-it-sòaⁿ phah-piàⁿ kàu-ha̍k ê Tân Kim-hoa lāu-su. Tī thâu tsi̍t jīm siā-tiúⁿ Lîm Bûn-cheng ê sî-kî góa chiū ná chham-ka, ná khai-sí tàu-saⁿ-kāng pān oa̍h-tāng. Kàu góa chiap tē-jī jīm ê siā-tiúⁿ (2018~2020-nî), it-ti̍t ū kā siā-thoân ê oa̍h-tāng ǹg gōa (Siā-tāi í-gōa, mā sī Tâi-gí kho͘-á í-gōa.) iân-sin ê siūⁿ-hoat kap chhì-giām. In-ūi teh chhui-sak Tâi-gí, Tâi-bûn ê kòe-thêng tiong-kan, mā sán-seng chē-chē siūⁿ-hoat kap thé-hōe. Lō͘-bóe chiah chiâⁿ-chò beh pān “Tâi-bûn Phok-lám-hōe” ê siūⁿ-hoat. Siūⁿ-beh chhì-khòaⁿ-māi kám thang kái-koat pêng-sò͘-sî teh chhui-kóng tú--tio̍h ê chi̍t-kóa khùn-kéng kap hān-chè.


“Tâi-bûn Phok-lám-hōe” beh chhì-giām ê hong-sek, sī beh chiâⁿ-chò 1 ê sin sè-tāi Tâi-bûn oa̍h-tāng ê tián-hoān. Án-ne kóng ū khah chhàu-phùi, m̄-koh khak-si̍t chió-chió lâng chai thang án-ne chò. Sīm-chì pān liáu chē-chē kho͘-á-lāi ê iú-chì mā m̄ chai góa teh pìⁿ-siáⁿ-báng. Éng-kòe kàu taⁿ, Tâi-gí, Tâi-bûn siong-koan ê khùi-la̍t, khah chē sī teh khí chhù ê kin-ki. Ùi kho͘-á-lāi khì giú ū kāng-khoán sìn-liām ê lâng lâi chham-ú, chò chē-chē ki-chhó͘ kang-têng. M̄-koh chiū in-ūi án-ne khah bô chù-tiōng ùi siā-hōe it-poaⁿ-tek ê kak-tō͘ lâi su-khó. Góa kòe-khì in-ūi ū tī sin-chhòng thoân-tūi, sin-chhòng kong-si chò sán-phín ê keng-giām. Tùi ho̍k-bū siat-kè (service design), a̍h-sī siat-kè su-î (design thinking) ê khài-liām ū chi̍t-kóa jīn-bat. Kán-tan kóng chiū sī beh án-ná siat-kè hó ê liû-thêng kap thé-giām lâi pang-chān lán ín-chhōa lán só͘ ǹg-bāng ê tùi-siōng, sūn lán só͘ siūⁿ lâi kàu lán ê bo̍k-phiau. Chiū sī ùi liáu-kái, jīn-tông, kàu si̍t-chiān. Ū o̍h-kòe hêng-siau ê lâng chiū chai “hêng-siau lāu-á” ê khài-liām. Án-ná chi̍t iân chi̍t iân kā lâng-kheh ín-chhōa--ji̍p-lâi. Siōng iàu-kín--ê chiū sī khì kái-koat hit ê lāu-á sī that tī tó-ūi (bottleneck).


Pān 1 ê siā-hōe-tek ū pān ū giang koh chin khiang ê Tâi-gí, Tâi-bûn oa̍h-tāng, thang lâi khip-ín chheng-siàu-liân pêng-iú chù-ì, chham-ú. Sīm-chì chiâⁿ-chò sî-kiâⁿ ê ìn-siōng, chiū sī “Tâi-bûn Phok-lám-hōe” ê bo̍k-tek. M̄ sī beh pān lâi hō͘ kho͘-á-lāi ê lâng ka-tī chham-ka, ka-tī thiòng--ê. Mā in-ūi bo̍k-phiau chin bêng-khak, khùi-la̍t mā iú-hān, só͘-pái góa lia̍h kúi ê tiōng-tiám lâi chò. Thâu 1 chân, éng-hióng ū éng-hióng-la̍t ê lâng. Mā sī bī-lâi giân-gí beh thoân-sêng siōng iàu-kín ê cho̍k-kûn, chheng-siàu-liân pêng-iú. Chha-put-to tāi-ha̍k beh pit-gia̍p kàu tú kiat-hun, ū sè-hàn gín-á ê ka-tiúⁿ. Liōng-kî-iok sī 20~45-hòe. Chit tīn lâng siōng ū ki-hōe chiâⁿ-chò koh-khah tōa ê khùi-la̍t lâi pang-chān Tâi-gí, Tâi-bûn hoat-tián, thn̂g-thòaⁿ lán ka-tī ê gí-bûn. In-ūi in tī siā-hōe--ni̍h, ka-têng--ni̍h siōng ū éng-hióng-la̍t, mā siōng oa̍h-thiàu. Tē-jī chân, chiū sī beh pān siáⁿ-mih oa̍h-tāng, án-ná pān. Ū siáⁿ oa̍h-tāng che khah kū-thé, góa séng--khí-lâi bô koh kóng. Hiān-tiûⁿ ê oa̍h-tāng ū khah chē mê-kak ài chhú-lí, iû-kî beh êng-chō 1 ê hông khí-mo͘-giang, choân Tâi-gí, koh ē chū-jiân chiap-chhiok Tâi-bûn ê khoân-kéng. Thiah-pe̍h kóng, chin oh. Kui-ê oa̍h-tāng ê siat-kè chiū sī koan-kiān. 


Iōng chi̍t-kóa kū-thé ê lē lâi soat-bêng. Phì-jû kóng, gún ê chì-kang oân-choân iau-kiû ài ū choân Tâi-gí ê lêng-le̍k, koh ài sī siàu-liân-ke. Phah-phòa Tâi-gí sī kó͘-chá-lâng chiah kóng, siàu-liân-lâng lóng bē-hiáu ê khek-pán ìn-siōng. Pān siàu-liân-khùi ê Tâi-gí chhī-á, iau-kiû ài ū siūⁿ-beh kiōng-tông chhòng-chō kóng Tâi-gí ê khoân-kéng chiah thang lâi chham-ka. Hiān-tiûⁿ chiū ū chiok chē siàu-liân-lâng lâi pâi-tàⁿ. M̄-nā ū Tâi-bûn phín-pâi ê tiàm, koh ū bē chió Tâi-bûn ê sin sán-phín lâi hiān-tiûⁿ kap lâng-kheh kau-liû hō͘-tōng. Kî-tiong koh ū tàⁿ-á ê thâu-ke ka-tī koh tī tàⁿ-á thâu-chêng hō͘ in tau ê gín-á chhōa Tâi-gí oa̍h-tāng. Che sī giân-gí ê pō͘-hūn. Lēng-gōa gún koh àm-chhàng chē-chē Tâi-bûn tī oa̍h-tāng lāi-té. Siōng iàu-kín--ê chiū sī gún ta̍k tiûⁿ oa̍h-tāng ê phiò lóng ū kah 1 pún kap oa̍h-tāng kāng miâ ê Tâi-bûn khan-bu̍t, “Tâi-bûn Phok-lám-hōe #1”. Chit pún oa̍h-tāng khan-bu̍t lāi-té lóng sī oa̍h-tāng iau-chhiáⁿ ê piáu-ián-chiá, káng-chiá ê hóng-tâm. Iōng Lô-Hàn Tâi-bûn siá, koh lóng ū kah QR code thang liām hō͘ lí thiaⁿ. Koh phì-jû kóng, pì-bō͘ káng-chō ê lâi-pin Ngô͘ Pêng-hōng sian-siⁿ. Ta̍k-ke khah chai-iáⁿ sī i ê hì-kio̍k chok-phín, m̄-koh i chá-kî mā ū tâu-kó Tâi-gí si ê chok-phín tī pò-chóa hông khan--chhut-lâi. Gún te̍k-pia̍t kap Ngô͘--sèⁿ chham-siông, hō͘ gún hoan siá chò Pe̍h-ōe-jī kap Lô-Hàn pán-pún, tùi-chiàu i tī pò-chóa ê goân-pán. Hiān-tiûⁿ ìn hō͘ chham-ka-chiá ná thiaⁿ Pêng-hōng hiaⁿ liām, ná tòe teh tha̍k. Án-ne lâi chiap-chhiok Tâi-bûn, si̍t-chāi bián liáu khùi-la̍t khì chèⁿ kóng Tâi-gí kám ū jī, Tâi-bûn beh án-ná siá ê būn-tê. Che chiū sī hó ê thé-giām. Kî-si̍t “Tâi-bûn Phok-lám-hōe” kui-ê oa̍h-tāng lāi-té kan-na tī khan-bu̍t lāi-té ū 1 phiⁿ ū kán-tan siāu-kài Tâi-bûn niâ, tī oa̍h-tāng oân-choân bô khì kiông-tiāu. Chū-jiân chò chiū hó--ah, oa̍h-tāng chu-sìn lóng siá Tâi-bûn, bián khì kiông-tiāu.


“Tâi-bûn Phok-lám-hōe” pān liáu hó a̍h bái? Góa iáu-bōe ū chin khéng-tēng ê tap-àn. Siōng-bô khòaⁿ lâi chham-ka ê lâng tāi-to-sò͘ lóng sī chheng-siàu-liân, mā lóng m̄ sī gún kho͘-á lāi-té bat chiap-chhiok--ê. Èng-kai sī ū ta̍t-sêng tong-chho͘-sî siat-tēng ê bo̍k-phiau. Kî-thaⁿ ê éng-hióng ū gōa tōa, pún-chiâⁿ chiū chin oh thóng-kè. M̄-koh gún ê khan-bu̍t chóng-phian-chhip kin-nî khì tha̍k Sêng-tāi Tâi-bûn-hē. (I goân-té í-keng tha̍k gē-su̍t kho-hē pit-gia̍p.) Lâi 1 ê lâi chham-ka oa̍h-tāng ê pêng-iú sī kè khì Eng-kok ê Tâi-oân-lâng, kin-nî tī Au-chiu khai-sí pān sòaⁿ-téng Tâi-gí khai-káng-hōe, bóe-chhiú mā éng-hióng Hoat-kok Tâi-oân-lâng Hia̍p-hōe tī sòaⁿ-téng pān Tâi-gí-khò. Ǹg-bāng ta̍k-ke kā Tâi-gí khioh--tńg-lâi, mā khai-sí tī bāng-lō͘ pêⁿ-tâi siá Tâi-bûn. Chia-ê tāi-chì lóng sī góa bóe-chhiú se̍k-sāi liáu-āu chiah chai-iáⁿ--ê. Ǹg-bāng koh ū khah chē kò͘-sū góa iáu m̄ chai, m̄-koh tng-teh hoat-seng.


Pān chit ê oa̍h-tāng si̍t-chāi liáu góa chiok chē cheng-sîn, 3~4 kò goe̍h oân-choân bô hioh-khùn. Ū chham-ú ê iú-chì mā lóng chiok sin-khó͘. Góa chú-iàu ê bo̍k-tek sī pān hō͘ ta̍k-ke chham-khó, siong-hó góa mài koh pān--ah. Kóng sī án-ne kóng, 1-chiu-nî, gún ū sin ê kè-e̍k khai-sí teh chìn-hêng. Sī sòaⁿ-téng ê chiat-bo̍k. Ǹg-bāng iōng chió-chió chu-goân kè-sio̍k ū tn̂g-kú ê èng-hāu. Nā ū hèng-chhù tàu-saⁿ-kāng, chhut-chîⁿ chhut-la̍t chò-hóe pān oa̍h-tāng téng-téng, mā hoan-gêng chò-hóe lâi thó-lūn. Khòaⁿ lán ē-sái koh chò kóa siáⁿ. 台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報321期,2020年12月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。