Ma-lá-sóng

 作者:崎仔頭赤子


你tī佗位我leh揣

追啊追啊jiok啊jiok

一步堅持koh一步

Sī-suā揣你ê跤步


心臟m̄知走去佗

靈魂參雲同齊飛

雙肢跤骨m̄聽話

油門無擋就摧--落


走標親像leh落雨

青山綠水tâm糊糊

走標bē輸suh鴉片

一場一馬(tsi̍t bé)一直喘

天涯海角tuè leh走

Lak袋仔箍箍suah leh háu


月娘偷bî笑阮gōng大呆

Hōo伊ê溫純可愛騙m̄知

日頭看kah愛笑leh流汗

笑阮悾笑阮烏白kho̍k-kho̍k-tsông


你tī佗

我koh leh揣

作者註:「一馬(tsi̍t bé)」是一場全程ma-lá-sóng比賽(42.195公里)ê意思。做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報320期,2020年11月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。