Hm̍h-hm̍h食三碗飯ê反抗者

作者:黃晴美
1958年高三下學期,tī新竹女中ê運動埕,降旗典禮tsiah suah,1班1班ê同學排隊leh行轉去教室。訓導主任tè高三班ê隊伍,ná leh kap 1 ê矮kóo學生講話。Hit-ê細漢tsa-bóo gín-á並無kā kha步停--落-來。I ná回頭ìn主任,ná 1步1步tè班隊向教室行--轉-去。
訓導主任beh lia̍h我入國民黨。
我一直用軟步leh bih--i。

親像講:課間hioh睏時間,看著i派來「lia̍h人」ê工友,我就tuì教室另外1 pîng ê窗á跳--出-去,hōo i tshuē無人,有tsi̍t-kuá同學mā ē kā我tàu注意。當然最後iáu是hōo lia̍h--著。我就用「Gún a-pah是自來水廠長,是國民黨員,ē hōo pah-pah做tshui薦人」tsiah逃過hit關。
1963年,申請著美國Pittsburgh大學ê獎學金去美國留學。烏人受壓迫kap in爭取in人權ê運動教我「beh愛ti̍h人權tio̍h靠家己去爭取,i bē家己來tshuē--你!」。
Tī tshinn-soo ê外國得著盡公ê老pē受害入獄ê消息hōo我親身感受--著,也看koh-khah清楚國民黨ê惡質。家己得著瑞典ê政治庇護也參加救助uì各國逃來瑞典ê政治難民,「人權隨時有受著侵害ê危險」,lán ài警覺!
加入爭取kap tshui動移民gín-á母語教學ê事工,因為相信保留kap發展母語是人出世就tsah--來ê權利kap義務。
(本文是《台灣人寫真-台文BONG報散文精選輯》所收錄ê黃晴美作品〈阿兄kap四二四〉ê作者簡介)

#424

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。
-----------------------------------------------------------------------------------------------

天涯‧人間‧晴美:黃晴美紀念文集
作者:黃文雄、鄭自才、黃晴美等
編者:廖宜恩、陳豐惠
ISBN:9789578018426
出版日期:2018.03
E-mail:a4791@ms15.hinet.net
服務電話:02-25865708
傳真電話:02-25863758
地址:台北市中山區農安街153號4樓之3