寫小說,我永遠bē厭siān ——《奪人ê愛》作者藍春瑞訪談

逐字稿整理/賴昭男、張翠硯
訪談影片網址:https://youtu.be/asRqmP3Fxhg

【自我介紹】


我是藍春瑞,台北縣雙溪鄉ê人(編按:tann新北市雙溪區),做公務人員倚beh 35冬tsiah退休,現此時蹛tī古坑。目前mā無啥mih頭路,ke減有tī師大做一寡教育部in ê計畫,kā in tàu幫忙ê khang-khuè,應該是bē kài無閒。歡迎有意向來古坑guán兜奉茶,我願意好好仔kā lín招待。

【創作動機】


問:是按怎ē寫tsit本小說集?

德國有一个哲學家,伊講,lán人活tī世間kan-na兩種情緒,m̄是痛苦就是厭siān。啊中央neh,tse號做快樂。快樂是上短--ê--ooh,幌來正爿是痛苦;痛苦幌倒tńg--來——厭siān。為啥mih neh?伊講,人ê一生teh追求,無論你事業、財富,iah是講追求查某朋友,你追求ê mi̍h件,he過程lóng tsiok痛苦--ê。

Kánn-ná你為著beh趁錢,我kā你講,tsing生tsing死你mā去,koh-khah嚴重ê代誌你mā beh做,hit種ê追求lóng是痛苦--ê。Kánn-ná beh考試mā仝款,he考bē tiâu beh考kah tiâu,讀kah beh死beh活。等kah有一工你正經考tiâu,iah是講你竟然趁著大錢!有--lah,tsiânn歡喜,kánn-ná中獎仝款,買規晡中獎,tsiânn暢,暢偌久?看有三秒鐘--無?Liam-mi就koh幌uì tsit爿過--來——你隨厭siān,ē厭siān--lah。

為啥mi̍h厭siān?因為你bē滿足啊。你考tiâu高考liam-mi就講,啊無看有博士後ê考試、ē-tàng koh-khah kuân--無。讀冊mā仝款啊,一山望過一山;趁錢mā仝款啊,你看hia-ê好額人。你看王永慶hiah-nī好額,伊mā是koh tsing生tsing死,mā是beh去趁錢。啊in ê囝啊孫啊,mā是規工teh顧啥?顧thit-thô,kám ē滿足?我相信伊kā in老爸kap阿公承--落-來ê hia-ê錢,食十代mā食bē完,伊mā是bē滿足啊!Mā是beh koh去pìnn hia-ê有--ê無--ê。所以,he就是厭siān。

M̄-koh,tsit个哲學家koh kā lán教講,避免hōo你厭siān ê方法kan-na兩種。第一種,戀愛。因為戀愛ē hōo你án-ne規工甜甜蜜蜜,避開hit个結婚以後所拄--著ê hia-ê問題:免tshuā囡仔、免煮飯啊。逐工歡歡喜喜,我來遊山玩水,tshuā查某thit-thô、tshuā查埔thit-thô,tse tsiânn快樂ê代誌。

另外一途,就是做文藝ê追求--lah!Tse文藝、藝文--lah,像講音樂、美術,iah是講收集啥mih mi̍h件——有ê人beh收集蟲thuā ê標本。Iah是講,寫小說、詩hit種--ê honnh,永遠你ē bē滿足。你看he文學家佗一个ē滿足?『梵谷』活kah beh死--ah,伊mā koh teh畫啊。He就表示伊無滿足啊!音樂家,你看佗一个音樂家,像講he『貝多芬』講:「Tann我好--ah,我已經忝kah beh死--ah,我無愛做曲--ah!」Kám有án-ne?無--lah,mā是規工honnh,一直pìnn hia-ê有--ê無--ê。

所以我對寫小說有特別ê興趣。一方面,hōo我揣著做議量;啊一方面,我koh ē講,án-ne tsiânn好啊,我ē-tàng滿足我家己啊,我永遠lóng bē厭siān。Tse是一種tsiânn好ê「永遠ê愛人」,tse就是我寫小說ê動機。

【內容推薦】


問:家己上滿意佗一篇?是按怎?

我感覺我khah kah意--ê是〈團圓〉tsit篇,其實tsit內底ê內容是寫我家己。當然,無每一項代誌lóng是真--ê。因為為著beh hōo小說khah有起起落落kap戲劇化,ke減ē添一寡虛虛實實ê mi̍h件tī內底。所以若mài棄嫌,你就bóng khioh來看。

【社會寫實】


問:有人講你是「社會寫實派」,你ê看法?

因為你若家己ê生活經驗beh來寫,有khah簡單--lah。M̄-koh一般lán teh寫小說ê作者,lóng tiānn-tiānn kā伊家己受著失敗ê經驗iah是見笑ê代誌,kā合理化。Tse就是一種ê…… kánn-ná hōo家己圓滿。講khah歹聽--leh,有tang時仔kánn-ná teh報仇。

你若受著見笑ê代誌,你無法度tī tsit个現實ê社會kā伊對抗,iah是kā伊報仇。寫小說,mā ē-tàng借小說做一个消tháu--lah。Khah bē鬱卒tī心肝內,kánn-ná合理化,tse是tsiânn必要ê代誌。啊無,hit一个kā tháu bē開tī頭殼內,有tang時仔ē hōo人想beh去跳樓、beh去舂火車,mā有人有tsit款想法。

【堅持母語】


問:Kám有寫過其他語言ê小說?
是iáu m̄ bat--lah。我bat kā試看māi,m̄-koh你ê母語就是台語,你tsit-má雄雄beh寫華語,tènn bē出--來。像講he豬母tènn tīng屎,ē pì-kiat--lah。所以我是m̄ bat寫,啊bat寫honnh,lóng sì-kè碰壁--lah。Mài講khah bē厭氣!

【漢羅lām用】


問:使用漢羅lām ê原因?用字一致ê要緊?
漢羅honnh,我感覺羅ê部份有khah統一。因為你羅馬字按怎寫,無論白話字iah是教羅lóng仝款。有變化--ê就是講,khah ē tī地方ê腔調。我比一个例,像講「啥mi̍h」ê「mi̍h」,有ê人用第八聲、有ê人用第四聲,kan-na tsit款變化niâ,bē按怎tîng-tânn。M̄-koh啊,he是腔口,像講ke-nuīnn、ke-nn̄g,tse lóng是腔口niā-niā。He羅馬字寫--起-來有可能無仝,m̄-koh lán ē-tàng接受講無仝ê腔口寫--出-來無仝。

若漢字,tsit个問題就大--leh!漢字除了教育部家己訂--ê以外,我看honnh,he有ê lóng感覺講伊是啥mih台語先--ê,講落到tè全學問。伊講--ê你若無聽伊ê話,伊就kap你tī hia講「你tsit个無去揣hit个字源,tse真正ê漢字ài去掀、ài去揣」。Koh一點,連教育部家己訂ê字,伊家己mā ē變neh!Kánn-ná我比一个例:「佈田」ê「佈」。古早是寫廣「播」電台ê「播」,後--來講用he「佈告」ê「佈」,講hit字就是佈。連教育部家己mā ē變啊,m̄是kan-na lán ē變niā-niā。

所以漢字ê爭議,當然lán是盡量講用教育部訂ê hit个漢字ê標準,m̄-koh伊訂ê漢字mā是有限啊,iáu未全訂--出-來。你準做全訂--出-來,我mā感覺有ê怪怪,因為以我ê年紀,你叫我講去用hia-ê字……我比一个例,lán一寡hia-ê kap聲音iah是動作,啥mih「khi-khi-kho̍k-kho̍k」、「li-li-lo̍k-lo̍k」。Hit个聲音ê描寫,擬聲、擬狀--ê,你寫--出-來,hōo你koh訂字,你mā看無!我lóng無愛寫he「tshi-bú-tshi̍h-tshū」、啥mih「tshi-tshí-tsha̍h-tsha̍h」。到底啥mih字tsiah tio̍h?He mā無標準。

所以m̄是我無愛用,你若真普遍--ê--ooh,lán就ē-tàng用。像講「凊彩」,你用he兩字,我就ē-tàng接受,tio̍h--無?我tshiànn啥mih人,「倩(tshiànn)」hit字我也ē-tàng用。M̄-koh有ê實在tsiok離譜--ê,lán規氣mài用,就用羅馬字。小說就是án-ne,主要hōo你看有--mah。所以你用羅馬字kám有差?我看是無差--lah。

【用詞suí-khuì】


問:是按怎老師用字hiah tuann-tiah?

Tse是án-ne--lah,lán tio̍h-ài提升家己。你看人華語--ooh,伊mā tsiok hiau-pai--ê neh!唐詩、漢賦、宋詞、詩經,伊lóng感覺講你看guán ê文學,hit个變化ē-tàng有tsiok深ê境界。伊就是比你khah kuân啊!所以m̄是hit个戶tīng kuân,是lán長期去hōo人壓制kah台語真重要ê詞,你lóng失教育。你to lóng拍無--去--ah--mah,tio̍h-m̄-tio̍h?你若ē-tàng kā追--tńg-來,就盡量用hia-ê tuann-tiah ê台語。Lán mā ài鼓吹家己、鼓勵家己,lán tio̍h-ài提升lán ê境界tsiah tio̍h。語詞文句lóng ài用khah kuân ê水準,bē-sái tiānn-tiānn teh像用華語蹛hia teh「鬥,鬥bē bā;講,講bē tshun」!

【提升境界】


問:Hōo少年台文創作者ê建議iah鼓勵?

文學ê mi̍h件kánn-ná像認證考試仝款--lah。聽、講、讀、寫,tse四項你lóng ài學。你看人英語ê『多益、托福』,伊mā是lóng考tsit幾項,其實tsit幾項mā是基本niā-niā。講你tse四項hōo你『托福』考有800分好--無,你ē-tàng寫出啥mih英語ê hia-ê小說--無?我看mā是困難度tsiânn kuân。所以mā是ài揣一寡冊參考、讀,ke讀一寡文學作品,你就ē提升你ê文學境界。#讀冊開講 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報313期,2020年4月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。
-----------------------------------《奪人ê愛:藍春瑞台語小說集(2)》
1本NT$350
若你kah意tsit本冊,請聯絡台語傳播,
鬥陣來支持台語傳承!
聯絡方式:07-334-8080
https://tgtpbooks.blogspot.com
tgtpbooks@gmail.com