追思四男林智貓

作者:Lîm Bêng-seng

林智貓,你是林--家ê心肝寶貝,自從你加入林--家了後,gún對動物有koh-khah深ê了解,mā學習真濟做人ê道理,你陪伴智榮三兄弟成長,koh hō͘家內歡樂。

你ē來林--家,是因為智洋想beh飼狗仔,m̄-koh蹛tī台北ê大樓社區,án-ne ē影響著厝邊安寧,所以就無考慮。有一擺我參智洋去秀琴表姊hia chhit-thô,伊知影智洋beh飼貓仔,講:「Chit隻柑仔色--ê真súi,送--你--lah!」

你來台北ê頭一工,因為媽媽真驚動物,無kah意貓仔,伊放聲「限lín一禮拜就ài chhōa走。」你拄來ê時,因為來到新環境,無慣勢,m̄食,che hō͘ gún真煩惱。

M̄-koh第三工你就開始食mi̍h件--ah,mā開始tòe媽媽,tòe前tòe後。有一工我看著你跤跛跛,原來是tòe媽媽去浴間仔,無細膩跋倒,跋落去浴槽ê槽仔底。媽媽知影chit件代誌,緊載你去看醫生。Koh一擺,你tòe媽媽行siuⁿ倚,soah hō͘伊踏著你ê跤,媽媽仝款趕緊chhōa你去看醫生。媽媽ùi排斥,變真心疼惜,kā你當做家己ê囝,落尾手chiah ē koh增加林智妹、林智烏兩隻貓仔。

你ài人關心--你,媽媽teh看報紙ê時,你ē行來伊ê邊--a徛--leh,iauⁿ-iauⁿ叫幾若聲,媽媽若無chhap--你,你感覺媽媽無關心--你,你就ē受氣,kā報紙搶--去,咬hō͘破。Chit个時chūn,媽媽就知影你需要關心,ài聽你講話。

我真愛揣你開講,m̄-koh你無愛chhap--我,因為你kap媽媽khah好,che也莫怪,媽媽是真心疼--你--ê。M̄-koh,有tang時仔,我ē半硬軟kā你抱--leh,beh kap你chhit-thô、kap你滾sńg笑。我講,俗語講:「狗來富,貓來起大厝」,你來林--家也無紮銀兩,也無紮行李,飼料也食bē少,koh無招財。你聽了無歡喜,假影beh咬--我,然後liam-mi就koh走--去。

五男林智烏,伊是上細漢--ê,khah無膽,真愛去揣--你,你睏tī啥mih所在,伊就行倚--去,然後un落去你ê身軀邊。因為siuⁿ kheh,你睏無爽快,就徛起來beh教訓烏烏,m̄-koh烏烏真phî,伊倒--leh,用跤kap你sio拍,你無法--伊,就將位讓hō͘--伊。冬天ê時chūn,gún tiāⁿ-tiāⁿ看著你kap烏烏攬做伙,兄弟仔感情真好,真hō͘人欣羨。

Gún知影你愛食魚仔,若是beh食飯--ah,你lóng ē用走--ê,媽媽若是無將飯菜囥好勢,你規尾魚仔拖--去。你tiāⁿ-tiāⁿ徛tī冰箱邊--a看著我就緊叫--我,講你beh食mi̍h件。我看你目睭chiah大蕊,真m̄甘,就抱你去開冰箱,hō͘你家己看,看有啥mih愛食ê mi̍h件。

昨hng beh暗仔接著媽媽真tio̍h急ê聲,伊講,你koh吐koh làu,已經送去快樂動物病院--ah。我下班,智榮mā拄下課,gún做伙去看--你,來到病院,智洋已經tī hia問你ê病情。Gún看著你倒tī籠仔內,邊--a有sàng-sò͘,親像真艱苦。Gún kā你鼓舞,你tio̍h-ài堅強,逐家lóng真關心--你。你將身軀péng過來chit爿,身軀iáu teh糾筋,gún知影你真艱苦,mā真m̄甘。因為chit間病院無夠額ê設備來治你ê病,gún趕緊開車beh轉診去台北市內慈愛動物病院,tī路--lih智榮、智洋一直注目teh看--你,驚你無法度koh再忍耐,來到病院ê時,醫生馬上急救,經過醫生拚命急救了後,iáu是無法度將你ê性命救--tńg-來,che hō͘ gún真傷心。

Ē記得昨hng早起我teh食早頓ê時,你徛tī邊--a,cho̍h--日暗時你徛tī冰箱邊--a看--我,koh叫--我,哪ē chiah-nī突然--lah,你就án-ne來離開--gún,gún一時實在是無法度接受neh。智平聽著你病危,馬上ùi台南坐暗車beh來看--你,全家lóng為你流目屎neh。

林智貓來林--家已經十年--ah,你ê出現檢采是上帝ê旨意,你ê離開檢采mā是上帝ê安排。Gún懇求上帝kap你同在,賜福hō͘--你,全家lóng ē懷念--你,因為lán lóng是一家伙。#心內話專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字拼音方案
台文通訊BONG報313期,2020年4月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。