Tâi-oân-bī ê Liāu-lí Kiù-oān-tūi 台灣味ê料理救援隊

作者:Âng Eksim(台羅會會員 )Pún-té sī khai-hoat Hôa-gí kap Eng-gí gín-á sòaⁿ-téng gí-giân ha̍k-si̍p ê kong-si. In ê thoân-tūi hoat-hiān chhī-bīn bô Tâi-gí ê chhòng-chok kap gín-á-kó͘, ū kám-siū-tio̍h bó-gí tn̄g-kin ê gûi-ki. 2017 kho-ki kong-si tōng-ōe siat-kè-su tùi bāng-lō͘ khai-sí kap góa chih-chiap. Goán hō͘-siong kau-liû, liáu-kái su-kiû, phòe-ha̍p kàu ha̍p-chok. Bûn-pún siu-kái mā khai beh kui tang ê sî-kan.
Siàu-liân-pòe goān-ì khai-khún chit tè pha-hng ê bó-gí sán-chhân, chin-chiàⁿ ài o-ló. Koh thui-chiàn Phek-hôa (O͘-bah lāu-su) chò-hóe ka-ji̍p thoân-tūi. Jî-chhiáⁿ bûn-jī sú-iōng kiàn-gī iōng Pe̍h-ōe-jī, in mā lóng phòe-ha̍p, só͘-í it-tēng ài chi-chhî. Seng ū khí-thâu-sek. Nā ū chhit hun ē ha̍h tō ē-tàng kau-pôe chò pêng-iú. M̄-thang in-ūi saⁿ hun bô kâng lâi kiat-oan-siû. Āu-chhiú chiah koh ta̍uh-ta̍uh-á tiâu-chéng siu-kái.
Goán seng oân-sêng DaiDai gín-á-kó͘. Āu--lâi koh sin-chhéng Bûn-hòa-pō͘ pún-thó͘-gí-giân ê pó͘-chō͘ hong-àn. Thong-kòe í-āu chiah ū tē-jī phō ê “Tâi-oân Liāu-lí Kiù-oān-tūi” chok-phín.
“Tâi-oân Liāu-lí Kiù-oān-tūi” í Tâi-oân thoân-thóng tiám-sim liāu-lí chò tiong-sim. Iû káu-á A-Kng, thò͘-á A-Chháu, niau-bi A-Goa̍t--à, iûⁿ-á A-Soat kap Àm-kong-chiáu hāu-tiúⁿ cho͘-sêng ê liāu-lí kiù-oān-tūi, choan-bûn tùi-hù chi̍t chiah pháiⁿ-sim o͘-lok-tō͘ ê niáu-chhí-á. Piān-nā niáu-chhí-á siūⁿ-khang-siūⁿ-phāng beh hāi--lâng, lóng ē hō͘ chèng-gī ê liāu-lí kiù-oān-tūi chang--tio̍h, thiah-phòa i ê kúi-kè. Nā jīm-bū oân-sêng ê sî, ē ū chi̍t pún sîn-kî ê si̍t-phó͘ chhut-hiān koh ē kóng: 
Hó-chia̍h ê liāu-lí ū...

Hiáⁿ-ba̍k ê sek-tì
Hó phīⁿ ê phang-bī
Sòa-chhùi ê chu-bī
Siōng kài tiōng-iàu--ê sī sêng-ì chia̍h chúi tiⁿKán-tan koh ū ì-sù ê slogan. Hó-thiaⁿ, hó kóng, hó o̍h, hó kì, chhin-bîn koh chāi-tē. Tōa-lâng gín-á lóng kah-ì. Ǹg-bāng kok-ūi pêng-iú tàu chi-chhî.
“Tâi-oân Liāu-lí Kiù-oān-tūi” tī 2020 nî 1--goe̍h chèng-sek chè-chok oân-sêng. Lóng-chóng hoat-hêng 13 chi̍p ê Tâi-gí bàng-gah kap 13 chi̍p ê Tâi-gí kàu-sek. Che iû O͘-bah lāu-su chú-chhî, hāu-kó chiok chán.
In-ūi O͘-bah lāu-su ū chhut-pán “Kóe-chí-gû” chit pún hōe-pún, mā ū leh thui-sak bó-gí ka-têng gín-á-kó͘ ê su-chu hùn-liān. I it-ti̍t lóng kap chi̍t tīn sí-tiong kiam ōaⁿ-thiap ê siàu-liân pē-bú pôaⁿ-nóa kau-liû. Kî-si̍t che lóng bô tī goán ê àn-sǹg lāi-té. Chiat-bo̍k pò-chhut ê hāu-kó chiâⁿ-si̍t siū hoan-gêng.
Chit-má ê siàu-liân pē-bú koan-liām kap í-chêng bô kāng-khoán. Hoan-thâu beh kā bó-gí khioh--tńg-lâi ê ka-têng it-ti̍t cheng-ka. Chit tīn ka-têng koh tī kok koān-chhī cho͘-chit kok-chióng bô-kâng hêng-thài ê bó-gí ka-têng oa̍h-tāng. In-ūi chit ê thiⁿ-sî ê iân-kò͘, “Tâi-oân Liāu-lí Kiù-oān-tūi” iōng sin Tâi-oân ê kho-ki nńg-si̍t-le̍k tàu thui-sak bó-gí, hō͘ Tâi-gí ū péng-sin, chò siōng sî-kiâⁿ ê chhòng-chok. 
Sian-chìn tn̂g-kî thui-tōng bó-gí tiām chí ê kang-têng chóng-sǹg khui-hoe. Kám-siū-tio̍h chheng-liân tùi Tâi-oân ê thiàⁿ-sim. Lán tō iōng-sim kā in chhiâⁿ. Tán-thāi in tióng-tōa, puh-íⁿ, khui-hoe, kiat-kó. 


Chhiáⁿ tī YouTube chhiau-chhōe: 台灣味ê料理救援隊


A̍h-sī bāng-lō͘: https://reurl.cc/b5GZjM

台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報315期,2020年6月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。