Háu hainn ê太魯閣號 ——抒寫2021年太魯閣號列車敗lián事故

作者:林榮淑

愚人節隔早起   
9點28分47秒 
無論按怎金金siòng清水磅空
看無人間活地獄盡磅日頭光

死亡傷絕--ah
Tī伊面頭前
所有ê補償lóng是無力青sún-sún
因為目屎啊
早已經kôo霧目睭仁 

我ǹg望
Ē-tàng tī心愛ê畫圖枋頂面
畫出愛kap和平
畫出兩蕊永遠bē
        驚惶ê目睭

我ǹg望
Ē-tàng tī心愛ê樂譜頂面
創編聚集願力安魂曲
譜出bē橫出lok--koh sok--koh大細pit-tshe
        平安到厝ê路

我ǹg望
Ē-tàng攑心愛ê筆tī紙絹頂頭 
寫出太魯閣號敗lián慟絕
創作一首祈福詩文
安定遭難過身魂魄
受傷人肉體心理醫原全
家屬m̄-thang悲傷過頭
惡夢永永遠遠bē重演       


台鐵北迴線和仁段清水磅空北口ê時,kap lut落崎仔侵入路線ê工程車sio舂敗lián了後,衝入磅空koh e磅空壁ê意外事故。Tsiânn濟旅客hōo摔一下tiô離開坐位,造成49人死亡、247人輕重傷ê慘事,死者超過2018年普悠瑪列車敗lián事故。Tī台灣鐵道災難史上,死亡人數kan-na比1948年新店溪橋火燒車事故減--一-點-仔。交通部核定每一个受難者得著賠償1,570萬箍,加上善心人士寄附善款pun-phenn ê 1,500萬箍,每一个人至少ē-sái領3,070萬箍,拍破國內事故紀錄。做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報329期,2021年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。