Tī厝內上班

作者:Kua Tsì-kia̍t 

(Tsit篇是5--月ê投稿)


因為疫情tsit站仔變kah tsiânn嚴重,tuì tsit禮拜開始,公司總算是同意我ē-sái bih tī厝--裡上班--ah。M̄-koh beh tī厝--裡上班mā是無簡單,kan-na beh kā電腦連到公司ê網路,就舞幾若工去--ah。


到tsit-má tsiah tī厝內上班三工,iáu無啥ē慣勢。公、私ê時間有時ē分bē清楚,幾若擺我kap同事tī線頂開會ê時,媽媽ē bē記得我tng-leh上班,雄雄行入來我ê房間,害我tshuah一tiô。M̄是kan-na我家己需要慣勢怎樣tī厝內做khang-khuè,規家伙仔lóng ài鬥陣來配合tsiah ē-sái。


#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。
--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。