台灣文學、台語文學ê「現代」tsáng頭(四) :無thang用

作者:石牧民  我tī國立台灣師範大學台文系教台語文學史hit學期,bat有一个經驗。Hit節課leh講王育德ê台語文學研究khang-khuè。Lán知影,王育德ê羅馬字方案,kap現此時教育部ê台羅方案,有兩項上主要ê精差:第一,一个詞語,字kap字中間,無連字號;第二,無表記台語八音ê調號。具體來講,lán「文學káng台」tsit个專欄,在王育德,拍算ē寫做「Bunhak Kangtai」。我tī hit節課做一个「實驗」。揣一段台語文作品ê文字,kā寫做王育德羅馬字ê型式,現場hōo學生讀。本底叫是學生ē讀bē慣勢。無疑悟,hia-ê囡仔kan-na起頭兩、三个詞語khai khah濟時間;koh落--去,就愈來愈緊。到落尾,速度kap in讀《台灣府城教會報》內底全白話字ê文章平緊。

Hit个實驗hōo我發覺,見若台語羅馬字ê基礎智識tsiâu備,隨在學生讀台羅、教羅,iah是王育德所要意ê羅馬字方案,真oh得分別佗一个方案khah利便;或者是講khah tsiâu-ûn--leh,khah「閱讀友善」。總--是,我實驗ê結果kan-na是一个現象。Tsit个現象所顯明ê意義,kám是講lóng m̄免要意使用佗一个方案lóng無要緊,lóng無精差,lóng「無輸贏」(拄好頂一回ê篇名)?

王育德khai tī台語文學面頂ê時間kap力頭,ē-sái講真mî-tsinn iáu-koh真寶貴。總--是,leh思考王育德台語khang-khuè ê時,特別ài注意「時間」tsit个客觀ê條件。

按怎講?王育德ê台語文學研究文本內底,有濟濟歌仔冊。伊tī研究歌仔冊ê成果內底指出,為著beh表記歌仔內底歌詞ê呼音,歌仔冊不時需要借音、借字;漢字tsit个閱讀能力ê戶tīng,suah顛倒hōo大眾讀無為著in來存在ê作品。實際上,tī王育德家己ê台語作品內底,mā不時出現伊家己借字、借音ê實例。為著解決tsit个問題,王育德本身提出羅馬字方案掠外,mā代先提出羅馬字、漢字lām leh寫ê步數。若是tuì tsit个角度來看,王育德接近50冬前研究台語文學leh處理ê問題,到tann猶原是lán leh面對ê問題。經過50冬,台語文學建構iáu leh面對siāng款ê問題,為啥mi̍h?

代先,王育德ê台語文學研究是無「體制化」ê台語研究。具體來講,也就是無一个政府,iah是社會,kā台語文學當做國家文學來研究。若是án-ne,就bē hē資源hōo人去做tsia-ê研究。Koh講khah坦白,若是台灣政府無hē資源,就m̄免做「結案」;無結案,研究成果就無粒積。王育德是家己孤一个人tī日本做台語研究。Tī hit个時空背景下跤,研究歹傳承,mā無一个國家機器來做中保,kā仝款研究台語文學ê人「箍」做伙。

Tsit款「孤一个人拚」ê狀況,拄好tī王育德家己ê台語文學創作內底真顯然。伊不時ài借音、借字。因為王育德m̄是一个文字學家。探索漢字ê tsáng頭kap mê角,m̄是王育德專門ê khang-khuè。伊kan-na ē-tàng根據自己對漢字ê知bat kap伊讀歌仔冊讀kah tsiânn熟手tsit个背景,家己來借音、借字寫台文。同齊時,lán m̄-thang bē記--得,王育德家己leh借音、借字ê時,伊是無一个制定好勢ê章程kap法度ē-tàng參考。Lán ē-sái講,王育德leh寫伊家己ê台文散文hit-tsūn,伊kap khah早伊50冬ê歌仔冊作者,論真是無啥koh-iūnn。

Koh是50冬!Tuì日本時代歌仔冊到王育德ê研究,差不多50冬,伊ē-tàng用ê「家私」無khah濟歌仔冊創作者;tuì王育德到tann,差不多50冬,lán面對ê問題kap伊需要處理ê問題無啥koh-iūnn。

Tsit个時間因素,是思考王育德台語研究khang-khuè bē-sái làu勾--去ê tsáng頭,也是lán後回beh繼續詳細講ê現代化tsáng頭。


(作者是台灣師範大學、靜宜大學台文系兼任助理教授)

(後期繼續)


#文學káng「台」 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報337期,2022年4月出刊。------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。