UMA

作者:沈昱瑋


Lín無了解--我

Kā我號做怪物


Lín無熟sāi--我

Kā我叫做惡魔


就kánn-ná

Lín kā巴黎聖母院hit位天生khiau-ku ê可憐人叫做怪人


也親像

Lín kā朝歌城hit位無人thang比ê suí姑娘仔號做狐狸精


Mā bē輸

Lín kā算bē清ê變性人稱呼做人妖


若有機會

hōo lán互相熟sāi、了解

Lín ē發現

阮hām其他各種生物仝款好鬥陣


若有時間kap空間

hōo阮生湠

Lín koh ē發現

阮hām其他各種生物仝款無啥thang稀罕
註:UMA,Unidentified Mysterious Animal ê簡稱,意思是iáu未確認ê動物,一般kā世界上kánn-ná謎仝款、iáu未確認ê動物,就先歸做UMA tsit个種類。


#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。