咱的母語咱的話 ﹣一个高中生對母語保存ê看法

蔡承甫


「母語」,簡單來講就是──母親ê話,咱台灣tsit个美麗koh多元ê美麗島,有tsiok濟多元ê語言,親像是台語,mā有人講是Hō-ló話、閩南語,有客話,客人講號做「ha̍k-fa」,koh有一種真少人leh講ê「閩北話」,也就是福州話,離咱tsiok遠ê馬祖人就是使用tsit 種話,iáu-koh有咱台灣十四族原住民ê族語,甚至有一寡仔已經完全漢化揣無影跡失傳ê平埔語,親像Taokas、Pazeh、Papora. . .tsia--ê lóng是咱台灣人ê母語,是台灣tsit个母親所講ê話,上kài hō͘人感慨--ê是,咱台灣是全世界「南島語族」ê發祥地,m̄-koh tsit-má咱有tsiok濟原住民族語,giōng-beh失傳--ah!

是按怎tsit-má有tsiah-nī濟人buē-hiáu講家己母親ê話--leh?咱台灣下一代普遍buē-hiáu使用家己ê母語,學校kám m̄是有「母語課」--ah?我想tse是現在咱台灣人上需要思考ê重要議題。咱lóng知影,現在國校仔ê課程中有「台灣母語教學」,m̄-koh咱台灣ê囡仔兄、囡仔姐koh有偌濟人ē-hiáu自然使用母語--leh?學校有teh教啊!哪ē buē-hiáu講?Tse 就是問題ê所在,是m̄是咱ê母語教育出啥mih問題。以我家己ê經驗來講起,國校仔雖然有台語課,m̄-koh事實上有真濟老師mài講羅馬字,有ê連講台語to有真大ê問題,因為buē-hiáu使用羅馬字,m̄敢烏白教,所以上台語課ê時tsūn lóng是放CD hō͘ gún聽,tshuā gún做伙唸文章、語詞,逐禮拜ê tsit節課真緊就過--去-ah!若是拄著考試,tsit節課自然就ē hō͘老師提來考華語ia̍h是數學,是按怎ē án-ne,因為逐家lóng認為母語無重要,是按怎無重要,因為伊免考試,tī tsit个以升學為主ê社會,只要是無考試ê科目,通常lóng是hō͘人當做無重要--ê,m̄-koh請逐家斟酌想看māi--leh,母語kám真正無重要?咱台灣tī母語教育tsit點,我感覺非常ê不足,tse buē-tàng怪學校老師,我bat 聽tsiok濟老師teh 講:「M̄是m̄教,m̄-koh其他課程hiah-nī濟,lóng教buē完!若有時間,親像羅馬字,gún雖然有去研習,m̄-koh he短短ê幾點鐘,gún mā學buē起--來,mài講學生囡仔。」我身軀邊有tsiok濟同窗看著我台語講ē輾轉,lóng感覺tsiok神奇,我暗暗teh想:「Tse kám m̄是咱ê話?」我有一个朋友,in老爸是泰雅族--ê,in老母是阿美族--ê,所以伊ē-tàng講是一个百分之百ê原住民,m̄-koh伊完全buē-hiáu講伊ê族語,可見m̄-nā是台語koh有tsiok濟ê台灣母語,出現下一代bē-hiáu 使用ê問題。國中了後,學校ê課程內底就無母語課--ah!高中koh-khah m̄免講,tse就親像一粒種子,kā伊種落塗跤,kā伊沃水、沃肥,沓沓仔,伊變做一欉樹仔栽,一欉樹仔栽,應該ē有真好ê未來,ē變kah tsiok大欉--ê,m̄-koh咱無繼續kā伊沃水、沃肥,一欉樹仔栽就慢慢仔ui--去,lian--去,上尾--à死--去-ah,tsit个過程就像咱台灣ê母語教育,頭起先做了bē-bái,m̄-koh因為無延續,到尾也是buē結果。


保存母語m̄是靠啥mih人就ē成功,母語保存kap傳承,是ài tuì細漢開始做起,政府機關mā ài有適當ê措施,鼓勵母語ê保存,古早人講『寧賣祖公田,不忘祖宗言』,m̄管啥mih族群lóng應當ài保存家己ê母語,tse是對家己tsit个族群ê認同,對家己祖先感念,án-ne tsiah ē得著別个族群ê尊重,hō͘咱台灣變做一个文化、語言多元ê國家。

有ê人感覺家己講台語tsiok ló͘--ê,甚至bat聽人講因為tī學校講台語suah hō͘人笑「無水準」,食果子拜樹頭,lim泉水思源頭,割稻仔拜田頭,食五榖敬鋤頭,咱人buē-sái忘本,雖然華語、英文是現代社會主流ê語言,m̄-koh咱一定ài ē記--è ,咱是台灣人,咱一定ài ē-hiáu講咱ê話,m̄管你tuè風流浪到佗位,你猶原是台灣tsit个母親生湠ê「台灣囝」。

我讀ê學校是一个以升學為主、功利主義ê學校,完全無母語教育,有一擺,我beh演講比賽問gún老師:「學校有啥mih台語ê資料--無?」Gún老師講:「有--ā!市政府lóng有分!lóng囤tī-leh倉庫,你若beh愛,我tsiah參你去提。」拍開倉庫ê門,細細暗暗,亂七八糟,有tsiok濟台語、客語、原住民族語ê教材,tàn kah規sì-kè,逐本to烏烏臭臭囥到生菇láng-phú,我看了後,有真濟感想,我認為tse m̄ kan-na是tsit幾本冊hō͘人亂phiaⁿ,tse是咱無尊重家己ê文化、語言,就參像「皇民化」時代,咱明明就是台灣人,suah強強hō͘人講是日本人hit種意思。若是tsit个族群ê語言滅亡,án-ne tsit个族群真緊就beh結束--ah。所以咱tsiah ài拍拚保存kap傳承咱ê母語。

保存kap傳承咱ê母語m̄是siáng ê代誌,是每一个台灣人共同ê責任,尤其是咱新一代ê台灣青年,更加ài肯定、認同家己ê母語,我tiāⁿ-tiāⁿ lóng感覺ē-hiáu講家己ê母語,是一件tsiok驕傲ê代誌,政府mā ài出面保護已經giōng-beh失傳ê台灣母語,tse比任何代誌lóng koh-khah要緊,台灣tsit塊美麗ê土地有真濟彩色ê話,好好仔保存,咱ê囝孫tsiah ē-tàng欣賞著祖先ê智慧kap台灣母語ê suí。台灣聲音真豐富各種語言逐項有
母語保存m̄-thang輸
Lóng是咱ê真功夫

母語保存上重要
M̄-thang失傳ài giú tiâu
大人囡仔lóng ē-hiáu
傳承語言真正gâu

(作者是新北市辭修高中三年ê學生)

Tsit篇是tī今年世界母語日藝文節表演ê講稿