上suí ê查某(下pha)

 藍春瑞 


Koh隔轉日,我刁工紮一su臭汗酸、烏鬼鬼ê兵仔衫去外口hông洗,親像散步行街路ê心tsiâⁿ,踢去『小徑』,真正beh揣hit間老兵所講--ê洗衫仔店;照hit日伊報ê路,行到巷仔尾ê出口...;我先看著一tah塗跤ê紅毛塗拍 kah iu-iu-iu,平tháⁿ-tháⁿ koh闊bóng-bóng ê稻埕,有一口用青斗石gih牆ê鼓井仔,tshāi tī大埕ê正中央,四kho͘ liàn轉tsiok齊nê軍服ê竹篙khuè tī柴架仔頂,一沿一沿圍tī井仔邊,tuè風tī日頭跤iāⁿ-iāⁿ飛,淺綠是步兵、khóng--ê高砲、烏tò͘綠--ê海陸仔、塗色--ê自衛隊...。

大埕ê hit爿頭,有一間nî-tsîⁿ低kah teh-beh khà著前額,崁紅瓦ê厝徛,門喙徛二三个阿兵哥teh食薰、開講,看in ê穿插應是空軍高砲ê軍官...;有聽著不止仔tân ê流行歌仔,一tsūn一tsūn uì厝內底傳--出-來,曲名我早就bē記--a。

大概lóng是啥mih...「...放sak我,做你走...」、「...無情ê採花蜂,一叢過一叢...」;ah若無,就是...「緣投囡仔你幾歲,m̄知娶某ia̍h是未」、「...心愛--ê,我一定beh等你成功倒轉來...」;字句lóng是查某、查埔teh gô來gô去,m̄是情就是愛,m̄是棄嫌就是sai-nai;後--來,我tsiah知影阿香仔ê洗衫店,bē趕人客走,koh ē thîn茶請--人,就是規日放送上時行ê流行歌仔做gī-niū,tsiah有hiah濟人ē kah意去伊hia luā-luā-sô、khue東khue西,人面愈來愈闊,生理好kah ē驚倒人。

Tsit-tah...,正正就是免拍銅鑼去宣傳,m̄-koh所有ê阿兵哥lóng知拄知,名聲透京城,『小徑』上臭iāng ê「阿香」洗衫仔店;mā是『小徑』tsit个小庄頭,獨獨看ē著 kan-taⁿ一kô ê查某囡仔小姐,khah-ke厝前後壁營區ê阿兵哥ē saⁿh kah無晝無暗、無時無tsūn,連「khia日拍炮」tsit款老命ē hō͘阿共仔收--去ê暝--時,mā beh拚去伊hia phīⁿ-sô;規陣米糕siûⁿ勼 tī hia練痟話、khue來khue去,lóng無人ē huah siān、haiⁿ忝。

道理無啥...;若kā阿香--a khioh開mài算...;『小徑』孤孤賰一陣面仔jiâu-phé-phé六十外外外ê老歲仔阿婆thang見--人,án-ne咱就知影阿香姐--à伊有偌 ka-ia̍h--ah。阿香--a.講是倚 beh三十,若kap仝庄ê老阿婆來比,伊iáu算是「查某囡仔phí」,mā ē-sái講是「小姐人仔」,khah-ke伊開ê洗衫仔店,戶tīng hō͘人踏kah beh ui--去,生理好到像菜市仔án-ne teh滾ká bē煞。

我家己teh心肝內暗想...,ē去阿香--a hia綿死纏ê阿兵哥,lóng是「kuāⁿ籃仔假燒金」tsiah去--ê;ah若洗衫是借話來lāng起頭,家己騎馬家己huah開路;píng倒轉來講...,看--伊、kap伊講話,tsiah是真正ê本意;tsia-ê真真假假ê齣頭,阿香--a知、阿兵哥知、通人lóng知,kan-kan-á無人beh講破niâ。

低厝仔 ê門內,先看著tshia衫ê mī-sín tshāi tī內底角,正爿 khǹg一隻tsū白布tī頂面ê四角桌仔,應該是伊熨衫、摺衫、thīⁿ鈕仔、pâng布邊ê所在;倒爿是長ti形ê冊桌仔,桌面有一台有唱針ē-sái放曲盤kap聽廣播電台兩用ê la-tsi-oh,倚壁邊有一座釘三格ê柴架仔,thia̍p tsiok濟曲盤tī架仔底;mī-sín後面tah 規壁堵tīⁿ-tīⁿ五花十色ê『卡片』,tîng-tîng-tha̍h-tha̍h連起lih到giōng-beh摸著厝頂ê îⁿ-á。

行倚去斟酌看...;阿娘--uè,有寫...『心愛的阿香:我已經到台灣,我會永遠想念您!祝百事可樂  大彬敬上』、『阿香吾愛:你是我的最愛,毋忘我。哥 文俊敬上』...,ia̍h有『阿香妹:祝生日快樂。哥 武雄上』...,mā有上普通ê ...『聖誕快樂』、『恭賀新禧』...等等tsia-ê有sui無kuāⁿ,閒人m̄做牽豬哥ê thò頭寫kah規大堆,看到霧sà-sà,目睭giōng-beh花--起-來。

我家己tī心肝內臆,伊貼hiah濟『卡片』,hō͘ 提衫來洗ê人客看...,是beh講伊人(jîn)氣讚、生理ka-ia̍h?A̍h是講...,展伊ê查埔朋友tsiâⁿ濟,叫咱m̄-thang烏白來--neh?

檢采仔伊是以早hō͘查埔人放sak,khioh一个 tsiâⁿ深ê冤仇tī頭殼碗仔內,刁工貼--出-來,beh hō͘舊愛人仔心肝凝--ê,tsiah是伊ê本意;總--是,查某人心肝海底針,原本就sa無tsáng,tio̍h.m̄-tio̍h,我真正臆無!

伊hia. m̄-nā生理好,不管時規間人洘洘;穿khóng色ê高砲、深藍ê海軍,烏tò͘綠ê海陸仔 ...;上kài濟--ê是草綠色ê步兵,看in外衫ê手胳頭,hit塊三角形用金絲線繡--ê,花樣無sio-siâng ê布標仔,有金防部--ê、步指部--ê、57師--ê、阮49師--ê...;無分蕃薯仔、老芋仔,士官長仔、充員仔、軍官...,規間圍kah beh烏--去,正經有夠譀。

阿香ê記tì夭壽仔好,好kah我ē驚--著。

我若款衫去伊hia,tsiah hāⁿ過戶tīng,iáu未開喙...;伊就代先làu話講:「瑞--哥;ah你...,頂kái欠我五kho͘...」

聽著tsit句,我無tùn-teⁿ kah半秒,隨jîm 1張十kho͘ ê紙票仔起來講:「失禮!失禮!Kā你欠tsiâⁿ久--ah。」Ná tshē m̄-tio̍h ná tìm頭koh講:「賰--ê免找,算利息!」

「我無teh趁tsit款軟錢...」目睭píng白仁kā我ò͘,ná算銀角仔ná koh講:「tsia.五kho͘找--你!」講煞做伊車衫,ká-ná受氣ê款,lóng無tshap--我。

幾若遍了後,有聽人講...,mā有我家己碰--著-ê ...;伊對所有ê阿兵哥lóng是tsit款ê聲sàu,久就麻麻痺痺--ah;伊tsit招無用siàu簿仔teh記siàu,逐kái拄--著就討錢,koh bē記kah tâⁿ--去,真正比仙koh-khah khiàng;iah若beh洗進前,交待伊「鈕仔」落--去、線pō͘開--去...,也無tī頷仔領ê所在,結(kat)啥無仝ê號頭thang hō͘認,伊lóng ē去thīⁿ、去補,m̄-bat làu-kau--過,真正是做生理ê好跤siàu;tsiah-nī仔乖巧ê「查某囡仔小姐」,人緣好koh gâu做穡頭,khah-ke mā得人疼;khah無彩--ê是伊ê尪仔頭無kài suí,mā koh厝邊頭尾lóng無別个查某thang比phīng ê『小徑』,定著是伊上phāⁿ、上迷人、上hiáⁿ目,閒時就 ka-ia̍h到beh kap伊講兩句仔話,是一項tsiâⁿ艱難ê khang-khuè,koh-khah免講是年節ê流擺,想beh看伊ê人影...。

人講...「溪底無魚,三界娘仔為王」,正正就是tsit-lō代誌;是金門tsiah看ē著,『小徑』tsiah有tsit種齣頭thang搬;臺灣.bē...,台北百面無。
(煞)