Eve ê 新娘衫

楊芷緹


Eve ê 新娘衫
有真濟上suí ê珠仔
Eve ê 新娘衫
有真濟美麗ê圖騰
Eve ê 新娘衫
有真濟文化ê代表

Eve ê 新娘衫
Eve ê 新娘衫

M̄是kan-na一領新娘衫
是伊媽媽家己做--ê
是伊媽媽家己設計--ê

Eve ê新娘衫
M̄是kan-na一領新娘衫
是充滿媽媽ê關懷
是充滿媽媽ê目屎

是充滿媽媽ê祝福

Eve ê新娘衫
M̄是kan-na一領新娘衫
是世界上suí ê新娘衫
是世界唯一ê新娘衫

Tsit領新娘衫
是Paiwan(排灣)族傳統ê新娘衫
媽媽kā思念串tī珠仔面頂
媽媽kā幸福thīⁿ tī圖騰面頂
媽媽用伊ê雙手
為Eve穿一領新娘衫
Hō͘伊成做全世界上suí ê新娘


註: Eve是Paiwan族查某囡仔ê名。

(作者是中山醫學大學台語系學生)