Hō͘ Pa-pa ê祭文


蘇育宏

日本有一位真出名ê作家芥川龍之介bat講:「爸仔囝關係一旦建立,就是苦齣ê開始。」無人是十全十美--ê,lóng ke減有欠點。下面我所講--ê是真正ê故事,若有得失--著啥mih人,請小可諒情--一-下。一粒卵,雞母一工mā tsiah生一粒,你「kho̍k」一聲kha̍p破吞落喉。

一尾魚,淋豆油煎kah芳芳,你先食一爿,píng--過koh食一半,賰四份一(sì-hūn-tsi̍t)hō͘某囝五个人搶孤。

家己ê囝無愛抱,顛倒去抱隔壁ê阿芬kap阿全。

你去外口食飯,若有食著khah奇巧ê mi̍h件,uē轉來講hō͘ guán鼻芳,m̄-ku,你從來m̄-bat tshuā guán出去食。

莫怪有人講:「咱蘇--家三个後生,四个新婦,無人bat hō͘ pa-pa請--過。」

我考tiâu醫生,通知寄到厝--裡,你kan-taⁿ講一句話:「Tsheⁿ-mê雞去啄著蟲。」人二姆有khah幼路,講:「人阿宏底好,是扁食底,m̄是豆菜底--ê。」

我kap恁新婦leh交朋友tng熱ê時,你對我講:「我有一个同窗--ê bueh揣醫生做囝婿,bueh kah六百萬。」

有人買一軀睏衫送--你,你穿著siuⁿ大領,賣我五百kho͘。
我ê大漢後生是重度ê自閉症,你tsiok愛面子,無bueh出錢,無bueh tàu騙,koh驚人知影你有一个á-tah ê查埔孫,m̄敢講hō͘人知。Koh-khah譀--ê,你講:「若真正m̄-bat代誌,量早kā閹--起-來,無,另工若起tshio,害著別人兜ê查某囝,代誌就大條--ah!」恁bat看過tsit種阿公--無?

你雖bóng做六十冬ê老爸,m̄-kú我感覺你m̄是真心bueh做,「老爸」對你來講親像是你無愛夯ê重枷,俗語講:「爸母疼囝長流水,囝疼爸母樹尾搖風。」M̄-kú tsit句話套tī你ê身軀是無合軀(ha̍h-su)--ê!

「人生親像大舞台,苦齣笑詼lóng總來。」Taⁿ你ê戲場煞齣--ah,請好禮仔行,好好仔歇睏,再會。

阿宏  上

(註:原文是用MTSS文書法寫--ê。)