Tī伊ê音樂--裡聽ē著台語 ---Siàu念芝苑先--ê

廖瑞銘

咱所敬疼ê芝苑先--ê頂個月中tī苑裡小鎮,無聲無sueh來離開--咱,hō͘咱tsiok m̄甘--ê。一位世界級ê台灣現代音樂之父別世,咱ê社會竟然無sím-mih反應,相當ē-tàng反映出咱ê文化水準,hō͘人想著真心酸。芝苑先--ê一生行過日治時期、國民黨統治時期kap民進黨執政ê時期,khah遺憾--ê是tī馬仔政府時代過身,告別式ê時kan-taⁿ派一个副部長來代表頒一个褒揚令,tshìn-tshái拈香致意niâ。芝苑先--ê看在眼內,一定有真深ê感慨tsiah tio̍h。芝苑先--ê 1921年12月初5 tī苗栗苑裡出世,一生lóng蹛tī苑裡火車頭頭前菜市仔底hit條為公路36號ê郭家古厝--裡。郭家tī清朝時代uì福建泉州來台灣,芝苑先--ê是第四代,祖先世代勤儉有粒積相當ê田地kap財富,老爸郭萬最tī中日戰爭前做kah苑裡農會ê總幹事,厝--裡算真ē得過,芝苑先--ê koh是人ê大囝,所以,自細漢就受著真好ê疼thàng kap栽培。

因為厝--裡生活富裕,所以,芝苑先--ê自細漢就有機會接觸著各種ê音樂,親像六歲hit年,大表兄就uì台北買一台留聲機轉--來,tiāⁿ-tiāⁿ聽ē著一寡歌仔戲、亂彈、交加等ê台灣民間戲曲kap日本童謠、說唱ê唱片,Iáu-koh tiāⁿ-tiāⁿ聽著in老爸e bai-ó͘-lín(『小提琴』)。另外,芝苑先--ê讀公學校三年ê時,就真愛看影戲,當時ê無聲電影,通常現場有一位「辯士」做解說,用留聲機播送廣東音樂做劇情轉場,khah工夫--ê mā有六人組成ê小管樂隊現場演奏tuè劇情leh做伴奏。Tsia-ê豐富ê音樂元素後--來lóng tsiâⁿ做芝苑先--ê作曲ê靈感來源。

1936年,芝苑先--ê去日本讀中學,加入口琴社演奏,表現傑出,福島老師koh特別教伊基礎樂理、和聲、轉調等編曲ê技巧,hō͘伊註定beh行上音樂ê路。1941年考tiâu東洋音樂學校,因為老爸過身轉來台灣,隔轉年tsiah koh去東京,考入去日本大學藝術學院音樂系作曲科,大量接觸現代音樂,到戰後tsiah轉來台灣。
戰後台灣因為政權轉換,「國語」mā uì日語改變做北京語,芝苑先--ê tī主流ê音樂界真歹有機會發展,除了1949年應人請伊去新竹師範教一年冊以外,大部分ê時間lóng是tī厝創作歌曲、管弦樂曲kap寫廣告歌、替電影譜寫主題曲kap配樂。因為án-ne,mā造就芝苑先--ê tsiâⁿ做一位全方位ê作曲家,作品非常ê多元,上特別--ê是kap大眾有密切ê對話,親像咱自細漢就真熟ê《紅薔薇》、《楓橋夜泊》,電影流行歌《阿三哥出馬》、《歹命囝》。

1966年芝苑先--ê重新轉去東京進修音樂作曲,1969年轉來台灣,受聘去台視,擔任基本作曲hām音樂顧問。1973年kap賴德和同齊受史惟亮團長延攬進入台灣省立交響樂團研究部,展開伊koh-khah沉穩、成熟ê音樂創作生涯,到1987年退休。Tsit段期間,芝苑先--ê除了研究、編曲、為音樂教材寫曲以外,koh陸續完成一寡大型ê合唱曲、器樂曲kap管弦樂曲作品,而且真濟得著國內外ê作曲大獎kap音樂界ê肯定,親像,1977年,《管樂隊進行曲「太湖船」》及《大進行曲「大台北」》雙雙入選教育部第一屆ê管樂隊進行曲創作獎;1978年,《台灣古樂變奏曲與賦格(1972作)》得著「亞洲作曲家聯盟中華民國總會」辦ê器樂獨奏曲比賽創作獎;1986年,兩幕四場ê青少年歌劇《牛郎織女》tī法國巴黎ê Sia-hóng-tòng戲院(Theatre Municipal de Charenton)完整演出。
退休以後ê芝苑先--ê ê音樂創作人生koh-khah豐富、精彩。

1993年,芝苑先--ê拄著拄uì美國留學轉來ê男高音阮文池,因為是苑裡同鄉,阮文池tiāⁿ-tiāⁿ去揣芝苑先--ê開講、請教音樂,知影芝苑先--ê早期ê創作歌曲像《紅薔薇》、《楓橋夜泊》其實lóng是台語作品,兩人對台語藝術歌曲ê創作有仝款ê理念,hō͘文池決心beh全精神來演唱並且推廣芝苑先--ê ê作品。就去組一个「郭芝苑室內合唱團」經常性tī國內外辦音樂會演唱芝苑先--ê ê作品,甚且特別去走tsông成立「苗栗縣郭芝苑音樂協進會」,專業來處理芝苑先--ê ê音樂khang-khuè。

台灣人ê教育自來就是只有中國、無台灣,學生囡仔kan-taⁿ知影有李白、杜甫,m̄-bat賴和、吳濁流,像芝苑先--ê tsit款國寶級ê音樂家,咱m̄-bat是正常--ê。我mā是因為靜宜ê同事文池tsit層關係tsiah來熟sāi芝苑先--ê。Tsit一、二十年khah有機會認真聽芝苑先--ê ê作品,tsiah發現伊真正是咱台灣人ê寶貝,簡單講,伊ê音樂完全表現出原汁ê台灣人文化,tī伊ê音樂--裡聽ē著古早ê民間音樂、戲曲、民謠到現代ê歌詩、心聲,上重要--ê是「聽ē著台語」。因為伊kap文池仝心ê堅持,tī伊所出版ê歌曲樂譜冊,內底ê台語歌詞lóng ài我kā翻寫做羅馬拼音白話字做標準,確保後擺ê人bē唱m̄-tio̍h。Tse看是小可代誌,m̄-koh卻是音樂冊出版上ê革新做法。

如今,不時回想kap芝苑先--ê做伙聽伊ê音樂,開講時事ê點點tù-tù,iáu是tsiok m̄甘--ê,mā感念伊留hō͘咱tsiah濟珍貴ê音樂資產。以前,我bat講伊用上suí ê方式保留咱ê母語,今仔日,咱beh hē願繼續母語復振ê khang-khuè,ē-tàng代代傳唱芝苑先--ê ê台語藝術歌曲,mā ē-tàng tiāⁿ-tiāⁿ聽著伊各種樂曲中ê台語kap厚厚ê台灣人感情、心聲。