古坑咖啡-台灣ê華山

江澄樹

古坑咖啡真出名,tse是tsit十外年來ê代誌niâ。我tī雲林ê虎尾蹛過三冬,uì雲林ê山頂到海口lóng mā是我ê管區,hit時tī hia做電器廠商ê外務,tsia ê路草、物產逐項mā熟透透,tī 1989年離開雲林進前,to也m̄-bat聽過古坑咖啡;就我知影ê古坑是出產竹筍kap柳丁,若是入去到古坑庄,就ē鼻著酸筍ê味,因為竹筍若大出,賣bē出--去,農民就ē tī路邊iah是埕--裡曝筍乾,酸ngiuh-ngiuh ê氣味,偌仔nī遠就鼻ē著。台灣ê華山是古坑咖啡出名了後tsiah興起ê風景區,華山我íng過就去tshit-thô過幾若擺;Tsit遍是去hō͘新聞報導tshuā--去-ê,新聞報講tsia ê咖啡花開kah偌仔nī súi--leh,就想講tsiâⁿ久無去--ah,路程koh a̍h近近--ā,就招súi某--ê看beh去行行--leh-無,伊隨答應,mā算好配合--lah。Kâng講去華山tshit-thô,tiāⁿ-tiāⁿ hông誤解叫是beh去中國ê華山--leh,就ē hō͘人消遣講:好命喔~,無節無tāng,koh有thang-á出國tshit-thô,我就隨解說講:我是beh去出產古坑咖啡ê所在,台灣ê華山,m̄是beh去『岳不群』蹛ê山頭,更加無beh去看「東邪、西毒、南帝、北丐kap中神通」teh論劍。

Beh去古坑華山,就行74號快速道路接3號高速公路南下,直直到3號高速公路接78號快速道路ê古坑交流道落--來。Taⁿ-á落快速道路beh往古坑方向,ē拄著一tshuā雙爿lóng種suāiⁿ仔樹ê路段,kuân-kuân ê suāiⁿ仔樹kā路掩tiâu--leh,hō͘規條路ná像一个綠色ê磅空,節日時仔lóng ē tī綠色ê磅空內辦活動、賣mi̍h件,吸引真濟觀光客來tsia tshit-thô、消費,guán當然mā ài促進經濟,kā人交關--一-下,就買兩粒tsia出產ê金鑽王梨,一粒現食,一粒紮轉來台中。Guán就tī tsia消磨點外鐘ê時間,ná食mi̍h件ná se̍h,koh有街頭藝人ê表演thang看,mā算是一種享受。

其實,tī雲林古坑kap斗南ê所在,早前就有真濟像tsit種,兩爿有kuân-kuân ê suāiⁿ仔樹掩tiâu--leh ê綠色磅空。雲林縣政府tī開新大路ê時,ē se̍h uì綠色磅空ê邊--a過,保留tsia-ê大欉樹仔,tsit-má m̄-tsiah ē-tàng開發觀光、促進經濟,tsit種ê做法,真正值得lán kā呵咾kap肯定。

倚十二點hit跤兜離開綠色磅空,直接向華山出發。來到華山國小大門前,kā車停tī路邊,落來用行--ê,tsia是華山風景區上鬧熱ê所在,兩爿ê店仝款leh開,m̄-koh遊客賰真少,無像íng過,若到假日,人插插插。是講to也來--ah,mā是kā行行se̍h-se̍h--leh,兩爿一寡休閒餐廳所種ê咖啡樹,白色ê咖啡花,li-li-lak-lak lian kah beh了--ah,無像新聞所報--ê án-ne,hō͘人有一點仔失望。Tshit-thô看心境,心情好就bē hō͘外在ê環境影響,mā tio̍h駛車kā規个華山hui一輾,koh揣一間餐廳食飯,順suà享受tsia出名ê古坑咖啡。

下一站beh去參觀雲林布袋戲館,無koh上快速道路,uì古坑過斗南到虎尾,ná駛ná回想早前tī tsia ê點點滴滴,經過二十幾冬--ah,tsia ê路變tsiâⁿ濟,ke tsiok濟條大通路,kiōng-beh bē認--得。到虎尾街仔,súi某--ê講beh se̍h街,因為早前taⁿ-á結婚ê時,做陣tī tsia蹛過兩個外月,可能mā想beh回憶一下仔以早ê記持。特別hō͘我感覺--著-ê是,tsit-má比以早ke真鬧熱,早前tī tsia看--著-ê,m̄是老歲仔,就是學生仔kap囡仔,tsit-tsūn有真濟少年人teh se̍h街。我斟酌kā想想--leh,可能是íng過ê學生lóng ài鉸短頭鬃koh穿學生服,tsit時ê學生留長頭毛、穿便服,偌有大人款--leh。是講我看se̍h街ê人bē少,買ê人suah mā有限,kan-na看一寡小食khah有人氣。

街仔se̍h一下有suà-sì,連時間to去hō͘ bē記--得。Beh倚五點--ah tsiah到雲林布袋戲館,佳哉iáu未關門,就緊入去參觀;想beh走揣細漢時ê記憶,tsia是黃海岱、黃俊雄、黃文澤,三代布袋戲世家ê發展地,mā有台灣布袋戲重要ê歷史,也是我細漢上痟ê史艷文ê故鄉kap出產地。M̄-koh,我參觀了,suah有淡薄仔失望;tī tsia所有ê布袋戲尪仔lóng是新--ê,無一屑仔懷舊ê感覺,尤其是teh放映ê戲齣,內底ê對話,無一點仔tng-tang時iah是tsit-má ê台語khuì口,ē-sái講是漢字讀台語音niâ,hō͘人聽了tsiok bē慣勢--ê;比論講:『是這樣嗎(sī tsit iūⁿ mā)』,應該ài講「是án-ne喔」、『也許(iā-hí)』,應該講「無定著」。

接suà--落,換去虎尾糖廠,tsia是我以早tiāⁿ-tiāⁿ來nah涼開講ê好所在,有大欉ê樹仔kap 聽am-po͘-tsê hām其他蟲thuā叫聲ê回憶;Hit時一个人若無聊就ē來tsia沈思,想過去、想現在kap未來。Suà--落guán koh行過車路、hāⁿ過poh岸,去行虎尾糖廠ê舊鐵橋,走揣少年時hit種趣味ê心境kap感覺。Uì糖廠去舊鐵橋,以早bē-tàng直thàng,tsit-má lóng算仝一个景點,所以tio̍h-ài kā行hō͘透,一直sńg kah暗暗暗tsiah離開虎尾,轉來台中。

虎尾糖廠tsit-tsūn雖然無早前hiah-nī原始、天然,mā小可khah lah-sap--淡-薄-仔,m̄-koh,ē-tàng開放hō͘逐家tshit-thô、行踏,ná像大型ê公園--leh,充分利用,無去hō͘ pha-hng--去,mā算造福地方。Koh有像我mā bat去--過ê麻豆糖廠,範圍比虎尾khah闊,in開放出來hō͘地方使用,tiāⁿ-tiāⁿ辦大型ê活動,吸引真濟觀光客,繁榮地方ê經濟,tse lóng值得lán kā呵咾。話講倒轉--來,若台中後車頭ê糖廠,mā算是真闊ê所在,suah囥tī hia pha-hng、生蠓蟲,真正m̄知影台中市政府teh創啥,suah bē-hiáu去kap糖廠疏通,提來利用,ē-tàng改善環境、促進經濟、繁榮在地、造福人群。