老大人心肝內ê故鄉

陳榮廷                                    
  
昨暗8點thóng老母khà電話hō͘--我,講查某孫嫁--出-去-ah,賰伊一人,想beh轉來厝mài蹛tsia,好--無?一搭久仔,話iáu未煞,講兄哥落去樓跤倒pùn-sò煞拄入門,老母趕緊kā電話掛斷。昨hng tsiah tshuā老母去八卦山大佛跤「和仔仙」寫ê「前進」看板hia,參加野外讀冊會,看風景suh好風氣;中晝tī「淘米樂蔬食園餐廳」食一頓tsheⁿ-tshau koh hām頭家娘hip一張相;暗頓hō͘同窗ê翁某煮ám糜仔配好料ê素食招待,老母歡喜tshit-thô規工。昨暝老母一通電話,hō͘無法度完全做主ê我,一時心肝絞滾疼kiōng-beh碎--去,tse就是tsit當今lán台灣社會每个家庭lóng拄ē著ê「照顧老大人」ê大問題。  老大人心肝底ê故鄉就是上熟sāi、蹛有伊親人,有好厝邊伊蹛幾十年ê厝,m̄管是序細好意ê孝心,iah是兄弟間無法度ê「理性責任」分攤ê安排,若是減一項徛伊立場ê「同理心」,kan-na考慮「食kap蹛」,無leh管待是m̄是有囡仔大細鬥陣做伴、若是無細膩去對待,in平素時ê生活習性、隔離貼tī伊心肝íⁿ仔ê厝前厝後景物ê影像、斷絕伊hām隔壁厝邊早前ê情誼,啊就ē大大傷殺著老大人身心靈ê安樂。


〈同住盡孝道,台灣人讚〉2012.11.11(自由時報),作者文魯彬先生蹛台灣beh三十五冬,是一个台灣籍美國阿啄仔,伊講:美國社會風俗kap國家體制對三代同堂真無友善,台灣人應該了解koh珍惜現有ê社會資源,m̄-thang kho̍k-kho̍k學美國對待老人hit套。Tse是伊tī 2011年11--月轉去美國照顧九十幾歲ê爸母十個月,後--來老母先過身,賰老爸一个人hō͘兄姐搬來徙去他鄉外里,致覺著老爸「身心靈ê焦慒」ê痛苦,伊講tse就是「包括現此時美國社會既定模式,爸母無愛麻煩序細ê心態,koh序細因為錯誤ê感覺suah誤判爸母ê需求」所造成--ê。伊koh講:「美國式ê思考,理性對待,欠同理心」,「阿兄阿姐雖然逐年lóng ē轉去故鄉Tucson探望爸母,m̄-koh真tsiâⁿ表面--ê,in lóng m̄-bat蹛tī厝內,是蹛旅社,爸母對待阿兄阿姐就親像招待人客,in對爸母ê生活完全放外外,阿母過身了,我發覺九十外歲ê阿爸目前真正需要--ê是kap厝內人蹛做伙」。伊koh講tī台灣蹛久--ah叫是阿兄阿姐ē安排老爸蹛in兜,後--來tsiah知是安排去蹛一間專門收失能老人ê安養院,心肝想講「有夠譀!」,「iáu有法度自理ê阿爸哪ē堪得蹛tī he離天堂近ê所在」。上路尾伊講:「因為tsit段時間有真濟機會重新認bat我ê故鄉美國,hō͘我更加肯定留tī台灣是tsiok正確ê決定,mā感謝台灣社會hō͘我一寡對待老人hām家庭ê基本概念」。

台灣人讚?Tsit个阿啄仔台灣人對lán ê期待有夠大。「各人爸母各人顧」,是tsit-má tng-teh tī公教退休家庭趁流行--ê,18%領一个爽歪歪,連家己(後頭厝)ê爸母就無心照顧,mài講in翁ê爸母kā hiat tī邊--a秋凊。「落家教」過去是一个新婦人tī家庭ê SOP,tsit-má無人leh信斗tsit套,家庭倫常塗跤踏,厝--裡ê老大人變成有「厝」無「siū」ê弱勢者,「a-phà-tò͘」bóng ku,無,lio̍h-lio̍h--à就hông戽去「養老院」,無人beh tshap-siâu--伊。


   『全方位關懷 建構高齡化溫馨社會』,2012.11.03《中國時報》tī伊ê社論用tsit个標題,提出:Tī面對姓命旅程ê最後一哩,對無仝老化面向所採取ê切割式處理,iah是kā長輩tùi親人、家庭kap社會單獨抽離--出-來,lóng ē hō͘老人陷入「存在性孤獨」kap「孤獨性存在」ê境遇,處理ài細膩周至」。講實行濟濟年ê「老人福利法」ê核心是「tùi健康促進,延緩(uān)老化,社會參與,世代融合,友善環境,活顯(hiáⁿ)老化到尊嚴老--去,tse是連續性ê歷程kap關係,相關建制措施若thang穩健運作,台灣ê高齡者tsiah thang迎接樂天知命ê黃昏歲月」。

   Lán一般人真緊就學美國人,將年老行動ài人扶插ê老大人sak上「老人安養院」,叫是án-ne了一寡錢,hō͘去外地安養就thang卸責任,目睭無看--著就無代誌。Kám講頂一代--ê飼囝晟養是應該--ê,下一代--ê看顧爸母,好親像是ē-sái隨人顧性命,m̄免做kah到ê代誌。Lán ài知,政府ê「老人福利法」tī1980年就公佈,2009年koh再修改,老早對老人ài有尊嚴ê「在地老化」kap「社區老化」,保護老人ê身心靈,有相當ê規晝kap措施。無事無白切割老大人kap家庭,iah是kap社會ê關連,就是違反tsit个法。文魯彬先生tsit个一生為台灣ê環保、生態拍拚ê台灣阿啄仔,講伊ê下1步beh關切台灣ê老人kap社會相輔相成照護制度ê建構,lán「在地在生」ê台灣人,kám bē歹勢--leh。

   人食愈濟歲對早前kap伊有sio交插ê朋友、對伊成長大漢ê所在發生ê代誌特別ē記--得,hia-ê故事歡喜也好,悲傷也好lóng ē tī伊ê心肝內底記tiâu-tiâu,he就是伊心肝內ê故鄉,離bē開ê厝。奉待一个老大人,假使是kā捆縛tī一个伊生疏ê所在,無親人、無厝邊,免偌久,伊就ē無話無句,無,就掠狂kho̍k-kho̍k-tsông,hō͘伊晚年人生ê色彩變成黑白,絕對m̄是lán政府通過「老人福利法」想beh建構ê溫暖社會。序細若有「同理心」,就m̄-thang kan-na有理性ê thún踏,緊tshuā伊轉去伊心肝內ê故鄉安歇老化。

  Tī台語、日語kap英語ê歌曲中間,唱出離開故鄉又koh bē得轉--去ê心情,有「黃昏ê故鄉」、「想厝ê心情」、「green green grass of home」、「夕燒け雲」,lóng是hō͘人斷腸ê詩歌。思鄉m̄是kan-na出外少年人ê專利,in ē得用歌詞唱出in siàu念故鄉ê感情,啊老大人--leh?In唱bē出歌聲,卻是ē-tàng凝心怨慼niā-niā,終其尾hō͘ in變成做無話無句,鬱悶無快樂,加速痴呆老化niâ。「Bē得轉去厝--裡」是tsit-má一般tī都市老大人ê苦情,你kám知?

    Beh逃離都市「a-phà-tò͘」iah是「老人安養院」ê頓teⁿ,是現此時老大人晚年ê惡夢,想beh tsông轉去庄跤ê塗kat厝hām囝孫仔蹛做伙,tsiah是in晚年ê美夢。
                                                                                                               
「我沓沓仔、沓沓仔了解著-所謂爸仔囝、母仔囝一場,意思只不過是講你hām伊ê緣分就是今生今世,直直leh目睭金金送伊ê背影ná行ná遠」龍應台文化部長bat án-ne講。