Khioh色

呂美親

  明秀,ia̍h是tio̍h-ài休學--ah。連高中to讀無畢業,伊亞洲已經行透透,有時父母ē做伙,khah濟lóng一个人去。伊講曼谷是金--ê,9號;吉隆坡是銀--ê,27號;河內是紺(khóng)--ê,6號;北京是黃--ê,18號;廣州是phú--ê,3號。休學隔轉(tńg)工,伊隨走去阿里山,kā規大綑ê白布揹去山頂,講beh去採青kap紅。  幾個月前,伊nǹg過東京車頭頭前ê銀杏樹街,suà--來uat去上野公園揣一空地,kā規籠ê樹葉khioh好勢,激葉汁出來渚tī布頂。伊講,東京ê黃,是11號。Liam-mi̍h寒--人-ah,伊無紮布,單揹簡單ê行李就飛去札幌(Sappolo),伊講,白,m̄免採,mā無法度採。  

  明秀ê老爸講,tsit个囡仔自ē-hiáu爬了後,tō ài khioh色。Tsiah tú學行niâ,就tshîng-tsāi kā外口ê塗挖--轉-來,kā埕--裡四kho͘輪轉ê花草挽了了,用筆beh kā hia-ê色刻--落-來。了後去讀冊,有時ē收集同學ê頭鬃,講beh kā烏ê層次排--出-來。總--是,tiāⁿ-tiāⁿ kā白色ê制服tsō kah花pa-li-niau,轉(tńg)--來不時hō͘老母摃。一遍hō͘老母摃kah昏--去,tī病院蹛一段時間,老母也驚一tiô,箠仔at斷,m̄敢koh夯。

  除去tsit項趣味小可hō͘人感覺怪奇,明秀是1个活潑開朗ê查某囡仔。國中三冬逐日化粧去上課,伊ê用色一向kap時行倒爿,總--是也配ē出一款屬tī伊特殊ê suí。Koh因為是資優生,喙水mā tsiok好,老師tō無禁止伊ê穿插打扮。

  明秀過身,是tī伊滿十八歲ê隔轉工。檢采伊知家己ê限期到tang時,檢采伊知家己ē欠色。佳哉hit日病房內裝kah tsiok tshiⁿ-tshioh,五花十色,kā伊ê艱苦kap疼小可掩崁--起-來。「血,若是白--ê就好--ah……」,伊離開進前所激--出-來ê笑容,溶tī透明ê目屎中間。