BMW倒退嚕

王昭華

嘿 拜請 拜請
淡水河 倒爿岸
八里坌 觀音山
夜總會 鬼相tshuā
中山高 西濱沿海線
林口泰山風真大拜請--哩
淡水河 正爿岸
百六嘎大屯山
山頂出水泉
山坪福座靈骨塔
山跤好塗肉
看siáng本事大
去kā土地公伯--à liù來炒

鄉親--囉
鄉親你石門北海岸
富貴角燈塔
第一選區上邊--a
核電廠 做隔壁
想--著kám bē驚
十八王公真靈siàⁿ
有求必應 m̄知有幾條命

燒燒--ê是肉粽 上tshiⁿ--ê是海產 
圓圓--ê是鐵卵 四角--ê Abura-agei(『阿給』) 
規包--ê是魚酥 lán m̄願拜旺旺

尖喙--ê是雞--囉 
做雞就ài tshíng 做人就ài píng 
出來píng tsiah有猛
扁嘴--ê是番鴨 
七月半鴨仔配龍眼 
規隻phóng hông食 
家己人suah無tè揀

拜請 拜請 拜請 拜請
Guán tsit區啊 選著吳育昇hit个m̄-tsiâⁿ囝
公義急先鋒 有影iah無影 有影就huah三聲
無影 無影 無影

俺公啊對guán 有啊有交代
叫lán he立委 m̄-thang烏白來
膨啊伊to膨啊 霸啊我就罷免
BMW是加一台

草埔啊跑馬啊 草仔青青 
草埔啊路上 草仔掛墘
有力ê公民是 ài行動!
無力ê公民是 據在人舞弄
弄伊to弄過橋 喔喔喔

獻紙來你mā連署--去-喔 獻紙來連署 m̄免koh燒錢--喔
獻紙來你mā連署--去-喔 獻紙來連署 罷免khah規氣--喔
行伊to行過橋 喔喔喔

憲法133 kap伊削 iáu-khah硬斗ê第二階段
13%  lán繼續拚
俺公對民意代表bē-tàng tshìn-tshái
行lán就行 lán就送伊過橋--喔

草埔啊跑馬啊 草仔青青 
草埔啊路上 草仔掛墘
有力ê公民是 ài行動!
無力ê公民是 據在人舞弄
弄伊to弄過橋 喔喔喔

獻紙來你mā連署--去-喔 獻紙來連署 m̄免koh燒錢--喔
獻紙來你mā連署--去-喔 獻紙來連署 罷免khah規氣--喔
行lán就行 lán就送伊過橋

(作品有囥tī http://blog.roodo.com/cit_lui_hoe/archives/25933226.html