「tshit迌」luā-luā-sô-巷仔內咖啡廳光景

◎呂美親


Tsit幾冬,稅老厝來改做咖啡廳,tī台南成做時行,甚至pìⁿ台南觀光ê一項主題。小說、音樂、貼紙、氣氛、空間感,逐間有隨人特色,無限定kan-taⁿ懷舊。「老厝咖啡廳」ê風潮thang講是台南獨有,總--是,「咖啡廳」徛tī「廟」邊ê光景,檢采tī台北iah其他縣市真正看無。

真濟人知台南ê「甘單咖啡」,借『甘單』ê華語音來hông念做台語「簡單」。細細間仔,斜對面是「七娘媽廟」(開隆宮),窗仔外就是廟埕。熱--人ê時,ná lim咖啡,目睭前有褪腹theh ê阿伯仔theⁿ tī廟邊歇晝納涼;若坐khah倚廟--leh,凡勢咖啡味ē透寡香薰(hiuⁿ-hun),現代kap傳統,就tī hit个瞬間絞纏、sio透,溶做一伙。Iah若拄著taⁿ台南tsiah有、一冬一擺ê「做十六歲」(台南外媽kā孫仔做ê成人禮),規个就愈鬧熱,西洋kap東方ê纏綿就愈深入--ah!

成做一个久久一遍tsiah轉厝ê台南新婦,老厝咖啡是我上kah意ê台南味之一。見若轉台灣,無去lim幾杯仔台南咖啡bē過giàn。Iah今年過年,tī台南發見第二間kap廟sio-thàng ê『甘單』!伊是tsûn--年tsiah開業ê「tshit迌咖啡」。

M̄-koh,「tshit迌咖啡」無「簡單」喔!頭家勇--à bat tī英國讀和平研究,koh去東南亞做過義工,伊是世界se̍h透透了,tsiah拍算轉來故鄉台南定居ê緣投仔sàng。Iah我kah意ê台南味koh兩項,就是菜市仔kap廟,「tshit迌」拄好徛tī in ê中間。「tshit迌」店頭前ê巷仔,正爿行過是圍tī「水仙宮」四kho͘輪仔、逐日人插插插ê永樂市場;Iah tuì倒爿去行無幾步,就是服侍觀音佛祖、過年時鼓仔燈吊規廟埕ê普濟殿。「tshit迌」,就tī beh去買菜iah是beh去拜拜,lóng ē-tàng順suà uat入去「tshit迌」ê巷仔內兼好所在!

是講,kap「tshit迌咖啡」ê緣份ia̍h真奇妙。進前tī網路頂就看著tsit間,m̄-nā店名直接號台語,用台語漢字寫,面冊頂koh刁工標出羅馬字「Tshit-thô」,兼掛「暖暖蛇工作室」ê牌仔。台語算「準phú-lo͘h級」ê我(笑),當然看就隨知是「luā-luā-sô」ê意思,所以印象tsiâⁿ深;直直kā Uichì sai-nai講若轉台灣ài tshuā我去hia lim咖啡。若「水仙宮」是guán ta-ke逐日去買菜ê市仔,iah Uichì ia̍h逐不時載我去hia食早頓,總--是,tsit兩遍轉台灣lóng無機會uat入去「tshit迌」。Suah tī舊年底,勇--à揣著Uichì ê面冊,叫guán去提「明信片」,講是tsûn--年in辦聖誕節活動,參加者寫明信片hō͘家己,頭家ē tī隔轉年ê聖誕節前幫逐家寄--出。Guán小叔仔炯霖tsûn--年beh行路環島進前,tī in hia寫一張明信片,iah舊年熱天,伊suah留tī海洋無koh轉--來。勇--à知guán人無tī台灣,明信片若直接寄tuì厝--裡,序大人雄雄收--著ē koh起艱苦,就問Uichì kám beh去提。

Hit日beh晝仔,guán仝款tī水仙宮內面hit間無kha̋ng-páng、Uichì自細漢到taⁿ lóng食bē siān ê店仔食虱目魚糜kap魚肚湯,食煞tsiah khau轉阿松刈包kap賣潤餅kauh hit頭,uat入亭仔跤,koh行出市仔大路,suà--落就nǹg入去hit條彎彎曲曲(khiau-khiau)ê普濟街。水仙宮phong-phài ê「雜菜味」kap吵lā koh-khah按怎重、按怎大聲,ia̍h ná像hō͘ uat角仔擋tiâu--leh,tsit條恬靜ê巷仔內,厝宅kap圍牆仔有濟濟位liù皮兼lak漆,hō͘人感覺sió-khuá bih-sih。Iah ke行無幾步,就看著門跤口tshāi兩台跤踏車ê「tshit迌」!

M̄-koh,店iáu未開,牌仔寫講e晡一點tsiah營業,內面電火iáu未齊to̍h。Tuì微微仔光看--過-去,tng-teh款料ê頭家一看著tú beh探入去問看ê Uichì,就知guán是啥人,隨請guán入去坐。一踏入店內,小叔仔參與翻譯ê hit本核電員工遺言,就囥tī iáu khā寡咖啡味ê冊架仔頂,顯目ê上頭kàu。

Guán ná品味頭家用心gíng--出-來、koh無hō͘資本主義染著味ê咖啡,ná kap年紀hām guán平樣ê頭家開講。伊講讀政大ê時,bat一遍去參加Uichì ê台文社。Ia̍h kap Uichì有類似經驗,對家己講ê「話」kap台北人無仝tsit層代誌起僥疑,suà--來拄著濟濟文化衝擊,連暑假轉來台南,竟然無張持生出「講華語ê優越感」,用tsit个城市生份ê語言nǹg過自細漢慣勢ê大細條巷路,ná nǹg koh ná感覺身軀無kài對筒。Tī kap「家己」sio tshak sio tshiám ê中間,ia̍h因為koh透過幾落冬出外走揣,總算決定轉來家己感覺ē-tàng徛起釘根ê故鄉。是講,iah若án-ne,「tshit迌」兩字,除了頭家家己用法語ê「flâneur」、華語ê「漫遊(者)」、台語ê「暖暖蛇(luā-luā-sô)」來解說以外,tuì頭家ê經歷kap伊貼kah規厝間ê社會議題來看,檢采ia̍h thang講,tio̍h藉tī外口「tshit迌」走跳,tsiah thang真知故鄉ê好,kám m̄是?

咖啡bóng啉,冊bóng掀,人客ia̍h沓沓入--來。樓梯頭hit爿tshiō光--落-來,我就peh起lih二樓bóng看。簡單ê幾liâu桌椅kap幾幅藝術畫,清幽清幽,落地窗墘tshāi一隻ná像已經幌幾lō十冬ê柴馬仔,吸引人行出到hō͘日頭曝kah tsiok爽快ê露台。Iah tuì露台看--落,巷仔路頂kuân有一支一支ê鼓仔燈牽連--起-來,ná像ē隨kā人khiú轉去囡仔時代,遠遠,ia̍h bē輸聽ē著炮仔聲。拄好樓跤ê咖啡芳tshìng--起-來,kap古早ê炮仔味tī露台頂sio-tn̄g,淡薄仔神秘,淡薄仔稀微,淡薄仔hō͘人回想著少年ê代誌。

Iah講(káng)mā bóng開煞了,guán 就tuè鼓仔燈牽--過-去ê所在行,經過幾間gîm-tsîⁿ跤有老大人坐踮椅頭仔歇睏ê厝前,tiap仔久就到規个天頂lóng是鼓仔燈ê普濟殿。埕斗塗跤有粉筆tsō kah不止古錐ê囡仔畫,殿內有tuè神明ê意思跳kuân koh lak--落ê月型pue;煩惱喜樂lām摻ê小天堂。廟內ê香煙單純無雜味,因為咖啡芳當然透bē hiah遠來到tsia,m̄-koh,tú-tsiah好咖啡ê喉韻iáu留tī喙內。

台南ê好天時,適合散步。M̄-koh無定著ài去郡王祠ia̍h是砲台,免攑香ia̍h免tuè拜,古都ê舊面容永遠lóng有新活力,淡薄仔bih-sih ê巷內mā是好ê選擇。特別是tsit條小巷路,連接菜市仔、咖啡廳kap廟埕,三个光景kap氣味tsiám然無仝,m̄-koh suah ia̍h透lām kah tsiok密sà和諧ê空間,真正是「tshit迌」ê好所在。