KANO電影hō͘我ê感動

◎黃靖玉 


一个kap野球相關ê故事,tsit齣電影KANO看完,hō͘我有真濟感動,逐个人to認為無可能去做ê代誌,in suah做kah到;凡勢一開始別人ē認為in是一陣gōng人teh眠夢,但是一切suah因為一位教練ê出現來改變,原本是無贏過任何比賽ê球隊,tsit-má suah因為夠額ê訓練變成ē-tàng參加甲子園ê球隊,tī最後表現出上hō͘逐家尊敬ê運動家精神,每一个人lóng盡家己ê力量來拍野球,無想beh hō͘人生有遺憾,in ê精神真值得lán來學習。

我認為有家己ê夢想,是一件真幸福ê代誌,因為m̄是每一个人lóng ē-tàng真緊就揣著人生當中家己想beh做ê代誌,所以講,有夢想就要拍拚去完成,hō͘家己ê人生過著khah精彩,因為青春少年十八歲kan-taⁿ有一擺,若是失--去,就bē koh轉(tńg)--來,mā因為出社會了後ē有真濟人生中ê新煩惱出現,tsit-má做學生,koh算是khah單純ê時tsūn,,趁iáu有氣力kap熱情,有夢想就ài去追求,mài浪費時間sńg手機仔,手機仔收--起-來,好好仔把握青春,m̄-thang hō͘家己ê人生留下遺憾,想beh創啥就緊去做,因為未來ê家己有可能因為生活中ê代誌漸漸來bē記得當初家己ê hit款心情,最後漸漸hō͘生活支配,變成一位完全無任何欲望ê人,án-ne實在真可憐。

Lán人tī tsit个世界出世,bē-sái無熱情kap夢想,無,人kap動物有啥mih差別,kan-taⁿ食、lim、睏、放、sńg,一工就án-ne過--去,人除了ài做khang-khuè、戀愛、交朋友、結婚,一生中有偌濟時間ē用得來追求夢想,對幼稚園到高中規路teh讀冊,為著成績、好學校來讀冊,tsit-má到大學有真濟時間hō͘ lán家己來安排,ē-sái講是追求家己夢想ê好時機,無爸母tī身軀邊,一切獨立ê生活,家己做主,家己想beh過按怎ê生活,tio̍h-ài看家己按怎拍拚。

Tuì細漢開始,我有真濟夢想,但是因為一直重視讀冊tsit部份,有ê夢想tsit-má想--起-來,hit份熱情漸漸消失--ah,我感覺真可惜,但是tsit-má mā koh有新ê夢想,所以我決定好好仔把握未來ê一年半,tī出社會進前,我想beh有koh-khah濟生活中ê體驗,ná享受生活,ná追求夢想,hō͘夢想m̄是單純teh眠夢,是hō͘夢想變成我性命中ê一部份,有人講「有夢上suí」,我想就是叫lán ài勇敢做家己、追求家己所愛--ê ê意思,因為lán是家己ê主人。(做者是台中教育大學台語系ê學生;字詞語法編輯有kā si-á-geh。)