Gōng-gōng等

▍Gōng-gōng等

作者:蔡雲雀

一欉樹一透早gōng-gōng等一群鳥影

一个魚池等待冬去春來ê魚影

膨鼠等待春暖tī樹頭tsǹg來tsǹg去

一pha路燈tī暗暝tshiō--leh

Gōng-gōng等待月娘kap天星

父母等待我細漢ê ǹg望

親像雲tī-leh等待日頭仝款

Guán tī美人樹跤金金看

等待花開花謝

Suah等著山櫻花一phiàn ê粉紅

不知gōng-gōng等--ê是guán

Iah是he等待春天ê花欉