Hōo國家徛在,tī各族母語ê文藝成就內底

謝詞/胡長松、張笠

記錄/張翠硯


金鼎獎第46屆頒獎典禮tio̍h獎謝詞

《幻影號的奇航》ê作者 胡長松


文化部長李永得,iáu-koh有我所敬疼ê台語文學sia̋n-pái、mā是台語文學ê開創者向陽詩人,各位貴賓,逐家午安。《幻影號的奇航》是我所寫ê第六本台語小說。今仔日非常榮幸,因為一本台語小說,ē-sái得著「金鼎獎」tsit个tsiok特別ê榮耀。聽講tse mā是歷史ê第一遍有台語文學得著tsit个獎,我感覺特別光榮。我一直ǹg望lán台灣人,ē-sái鬥陣透過台語文學iah是各族群ê母語文學,來起造lán ê國家,來興起lán國家ê文化,hōo lán ê國家ē-tàng徛在,tī各族群母語文藝ê成就內底。


感謝評審團lín有看--著、lín有肯定台語文學tsiah-nī濟年來,濟濟人ê拍拚kap努力。尤其ài感謝lín ná親像kap我徛tī仝一線頂kuân、參加我ê事工,來kā台語ê空間king hōo koh-khah開闊。我感覺非常光榮,我mā感覺tsit个光榮m̄是kan-na我ê光榮,mā是評審團各位委員ê光榮。我tī tsia特別kā評審團致敬,感謝--lín!


今仔日ē-sái得著tsit个獎,我ài特別感謝前衛出版社林文欽社長、林君亭副社長、總編輯鄭清鴻、責任編輯張笠,lín ê努力kā tsit本小說做kah非常好看。我mā tsiok感謝阮爸母自我細漢kā我栽培。厝--裡ê人一直tsiok支持--我,mā有tsiok濟寫文學ê有志、tsiok濟朋友一路kā我鼓勵。Tse中ng我ài特別感謝阮牽手長期ê鼓勵,koh有兩个囡仔,我感覺真失禮,因為實在siunn辛苦--lah。我感覺做一个老爸kap一个翁婿,對lín ê虧欠tsiânn濟,lín ê犧牲mā tsiânn大,tse是lán做伙得--著ê獎。


最後,我ǹg望逐家做伙來讀台語文學、來研究台語文學,伊無親像lín所知影ê hiah-nī遠,是tsiok親切ê文學。多謝逐家!多謝! 前衛出版社ê編輯 張笠


《幻影號的奇航》ē-sái tio̍h tsit个獎,ài感謝文化部kap評審ê肯定,社長林文欽先生ê支持、編輯團隊ê付出。Tsit擺金鼎獎有台語小說tio̍h獎m̄-nā是鼓勵,mā有指標性ê意義。今年(2022年)是前衛出版社創立40週年,tse是上好ê生日禮物。2019年《國家語言發展法》通過了後,各種本土語言lóng ài有平等、多元、尊重、包容ê發展空間。做一个台灣人、台語人ē-hiáu講台語,mā ài ē-hiáu看台文、ē-hiáu寫台文。啥mih時tsūn學台語文lóng bē siunn uànn。希望tsit本冊ē-sái做台語小說ê先鋒者kap開拓者,hōo台語小說行出全新ê道路。Hōo逐家有勇氣kap希望用家己ê母語來寫,hōo台灣文學有koh-khah好ê發展。出版加油、台語加油、台灣加油!心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 346期,2023年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。