Lak袋仔ê五百箍銀

作者:杜信龍我m̄甘看你tī街仔路huah kah大細聲

停青紅燈ê少年少女

有hòⁿ玄ê眼神,mā有phì-siùⁿ

Kiōng-kiōng beh ùi嚨喉kā伊sǹg--leh

冷冷sǹg-sǹg叫,只有大聲kap伊chhia拚

笑笑講who怕who,gōng龜驚鐵槌

是--leh,he就是你ê個性,mā chiâⁿ ha̍h你ê外號

手chông入lak袋仔走揣

我是ē-tàng做啥貨心內掛礙chit個月ê所費kám有夠

Li-li-khok-khok beh khai--ê……

看見你,心肝頭chha̍k幾若下

冷風滾絞,不時ùi面搧--tńg-來koh pa--tńg-去

可能beh hō͘我清楚人ê現實面

我是beh怎樣解soeh你燒lō ê意志kap笑容

無情使弄ê喇叭聲,拳頭拇無張持beh chông--出-來

Lak袋仔ê五百箍銀mā無聲無soeh,bē輸beh暗示啥貨

一人一半,感情chiah bē散

Che m̄是感情ê問題

我想你無lân-san仔thang找

青紅燈leh叫--我--ah
作者註:記三一八學生運動beh滿一冬。(編按:Chit篇是tī 2015年投稿--ê。)
做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap白話字
台文通訊BONG報301期,2019年4月出刊。

-------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。