Linda kap我

作者:陳榮廷


Tī 2019年8月30 ê「自由廣場」(編按:自由時報ê讀者投書欄),讀著林春發先生hit篇《別傷害我家茉莉》,斯當時,拄老母過身(8月20)無偌久,tsiah beh做告別式(9月初3)niā-niā,想講Linda按6月14拄老母身體tng-leh有sua-sap ê時,伊tsiah來gún兜tàu跤手看顧老母,短短beh三個月ê鬥陣,就kánn-ná是gún兜ê查某囝。Tann,韓國瑜市長koh舞tsit齣--ê(『鳳凰飛--出-去,來一陣雞仔),伊雞tiâu仔bùn久--ah,看ē著--ê lóng是雞。我beh kā 2020年國民黨總統候選人韓國瑜kàn-kiāu:bē-sái傷害gún兜Linda。

到tann,了解Linda ê背景,kap當初「中介」tshuā伊來ê時,所講--ê差m̄-tsiânn-mi̍h,kan-na知影伊24歲,有結婚,放一个囡仔tī厝--裡。初次來台灣niā-niā,伊華語一半句仔,tsîng到tann,gún用手比--ê khah濟講--ê、臆--ê khah濟講清楚--ê。雖bóng人ê素質好歹差真濟,揀mā揀bē盡。當初,我有淡薄仔相信:老母義工做規世人,佛祖kám bē派一个仔天使來kā服侍?有一táu,gún sann-kap加入LINE做朋友,伊mā手機仔píng啊píng叫我加入伊ê Facebook,伊tsiah píng出伊厝內人ê生活相片,伊tsiah講起,伊ê老母tī Saudi阿拉伯做khang-khuè,現此時,伊有一對雙生仔30歲阿姊一个tī台中,另外一个tī台北,mā koh有一个小弟tī台中做khang-khuè,in老母kap姊妹仔mua in『穆斯林』袈裟hip ê相片,看--起-來,淡薄仔神秘koh有suí款。In規个家族翁婿以外,就lóng ài出國趁錢。散國出歹命百姓,in ê勤儉認命值得lán呵咾。Linda tī gún兜,初來ê時就講好伊顧老母、煮飯以外,kan-na清掃一樓就好,其他二到四樓lóng m̄免伊tshap。今年6--月,老母算iáu勇健,我kā伊kap老母載出載入,每工有兩擺出--去,一kái是早起beh 11點載出去買素ê 中晝頓,ē順suà去八卦山se̍h一lìn、下晡時beh五點mā ài坐車出去se̍h-se̍h--leh;見若拜三就tshuā in去台中我ê公司kap老朋友食飯,禮拜日,mā一定車載--leh去台中se̍h一lìn煞買素ê中晝頓,tńg來厝--裡食,tsia-ê固定行程,lóng有Linda tuè前tuè後kā老母tàu扶來扶去。老母ài tshit-thô ê心情伊上知,逐不時,愛笑老母愛出去jalan-jalan(tshit-thô)。Tī 6、7--月中間,老母就liam-mi bē放尿、liam-mi腰骨痛,暝--時起起落落,我插、Linda扶,老母有tang時仔ē kā sueh多謝。講著清掃,伊平時khioh-khioh--leh做,特別感心--ê是,伊hē時間清理老母房間櫥仔內ê衫仔褲,kā規大堆ê 「功德簿」書類、大大細細ê文房四寶、落筆未褙(puè)好、規壘ê毛筆書法宣紙,無路用--ê布袋lok做伙,有路用--ê一領一領手摺好、一項一項排疊hōo好。老母過khuì hit暗(8/20)載tńg來厝--裡,房間電火kā點hōo光iāng-iāng,眠床tshu巾mā kā換新--ê,ē得hōo老母tī家己ê 眠床koh爽爽快快睏一暝,我按心肝窟仔感謝Linda 。以Linda小小年歲,tī短短kah無三個月,老母蹛院Linda就tuè gún出出入入、老母過身後tī靈山寺做佛事tsit段時間,Linda mā按頭至尾lóng在場,伊看盡老人tī尾khuì ê性命活力kap無奈、深刻體驗著異國人情ê溫度。Tī老母告別式拄煞ê斯當時,莫怪伊真m̄甘ê款勢,攑伊ê手,按目睭比到喙phué,意思是:伊流真濟目屎。

Tshiànn「外勞」hōo我真濟啟示。「疼心」是tsit-má全世界講「人權」、講「人道」ê通關語,講白--leh,就是人kap人ê sann-kap疼惜。Tī lán人生ê場合--裡,tshiànn外勞是序大人,人生終其尾上無奈ê幸福,mā hōo纏tuè ê序細吐一下仔khuì。Linda來gún兜了,真歡喜hōo我有tsit个機會,來印證平時lán tshiâng-tsāi攑手贊同人權、phuì喙瀾hia-ê無人道政權ê初心。有錢tshiànn外勞ē得買著啥?Khuì力?時間?Kám有真性情?「外勞」盤山過海來台灣,目的kan-na beh趁人幾sián錢niā-niā,in出賣勞力,了時間,就ài koh出賣尊嚴?我發覺「人ê真性情」ê核心tī「疼心」。Tī tshiànn外勞ê都合,確實,是有歹運--ê抽著「番仔火」,好運--ê抽著「時鐘」,有運氣 ê成數,徛算koh-khah歹運,mā ē得透過「外勞中介」公司ê機制,協助iah是根據合約換人、退出、解約。

Tng當lán慢慢聽講有lán台灣人去澳洲甚至韓國,hōo人tshiànn做lán講ê「台勞」,斯當時,「移工」tsit个名詞tsiah tsiânn做正式tī報紙頂kuân,代替「外勞」ê稱呼,kám講「外勞」過去是帶有一寡輕視ê意涵?Khîng實,「外勞」lóng是外國來ê勞工弱勢者,lán尊重以外koh ài疼惜--in。所致,tī我ê認知中間,輕視就是「外勞」kap顧主ē發生ê濟濟問題,上大ê因端。好欺負tsiânn做虐待?無尊重tsiah ē去kā人性侵害?Linda初來ê時,看伊ê手機仔歹--去,koh買mā真困難,想講伊若bē得kap印尼厝--裡大細聯絡報平安,心內ê鬱卒可知,我tsiah koh kā hōo--人ê舊iPhone討tńg來hōo伊攑。「人ê真性」ê善良kap熱情ē hōo人ē tsiânn做勤快負責。不而過,tī外勞ê顧傭當中,有幾項代誌tio̍h-ài做ē到。第一:「久病不孝囝」,lán家己若tshiâng-tsāi對待虛弱ê爸母大細聲,「外勞」ē tuè leh學,無可能ē用真性情對待lán序大。第二,用「疼心」善待「外勞」,íng-íng ē催化in「人ê真性情」,做好in纏tuè lán虛弱年老爸母ê khang-khuè。Tshiànn外勞是雜細khang-khuè hōo in打理、幫贊lán扶插序大、pun-phenn lán體力ê負擔,hōo lán有抽退,m̄-thang全部推sak hōo--in,若無kap kā老人送去安養院,kám有啥差別。「外勞」終其尾tio̍h-ài tsiânn做lán家庭ê一份子,伊ê生活起居除了做khang-khuè以外,仝款ài有安歇ê時間,tī做伙生活中ke一份疼心是必要--ê。第三:kā厝內ê金銀財寶收拾妥當,考驗人性貪婪 ,是無必要--ê。第四:sann-kap交換生活經驗、學講一半句仔in ê話,減少in tī他鄉ê生疏,án-ne做伙--起-來ē koh-khah貼心。

「Jalan-jalan散步」,老母tshiâng-tsāi討beh外口tshit-thô,tsit句印尼話hōo Linda聽--起-來真親切,真好奇koh好笑。「讚」、「Terima-kasih多謝」、「sakit痛」報伊知老母佗位leh艱苦,「我來」(ài出力--ê hōo--我)、「你去歇睏」、「我來抱老母」mā tsiânn做我開合喙ê口頭話語。有Linda tàu扶插老母,不比進前孤跤手tiānn-tiānn忝規工,不而過,tī半暝老母iáu是小可仔就huah-hiu、叫我ê名,我睏tī客廳mā m̄ bat一暝到天光。Gún三頓食si̍t比進前koh-khah照起工,bē得kan-na配合老母tshuân素食就好。Linda khioh-khioh--leh做,hōo gún兜上無sio-siāng--ê,是厝內變清氣--ah。「人ê真性情」是m̄是tī gún兜tng-leh發揮?

Koh無幾工(9/9),Linda就ài koh hōo人分配去別位,我交待韋如(大兄二查囝)離職ê hit日,結算薪資ài khah優厚--leh,mā ài請中介公司特別ài揀khah好ê家庭,伊ē kā khang-khuè做kah tsiânn好。我mā beh tshuân紅包hōo Linda,感謝伊三個月來ê辛苦kap真性情。將來若有閒,tsiah koh tńg來tshit-thô,我mā仝款ē kap伊用行路--ê,去Costco,iah是去楓康買伊愛食ê蔬果、魚仔tńg來煮,koh kā ngeh菜、té飯。#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報310期,2020年1月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。