Kap疫情tshia拚ê日子

作者:水晶


自2019年武漢肺炎ê疫情起磅到tann,已經兩冬外--ah!針對疫情ê統計,全球確診人數有4.32億外,死亡人數有593.7萬外,死亡率是1.39%外。看著tsit个消息,suah雄雄起ka-lún-sún,tsiânn實hōo人驚惶koh tám-tám,心肝頭ê ak-tsak m̄ bat tháu放--過,tiānn-tiānn leh giâu疑:tsit款ê日子tī-tang時tsiah ē收煞?


Tshím頭仔是逐家排隊買喙am hām酒精,連額頭度針、漂白水、快篩劑lóng不時sio爭搶leh買,所致市面上tsiânn欠貨,iáu-koh有防疫相關ê mi̍h件沓沓仔設計--出-來。譬論講:防護衫、防護罩、隔枋等等。Suà--落-來,疫情kánn-ná海湧仝款,一tsūn koh一tsūn,愈來愈嚴重,病毒一直湠--開,tsiok濟所在lóng有疫情傳--出-來,hōo逐家koh-khah操煩kap不安。預防射逐家mā tuè leh sio爭注,m̄-nā án-ne,koh追加ài注第二劑、第三劑、第四劑,藥性ê保護tsiah有夠力,擋病毒ē tiâu。無疑悟,病毒suah來起雄變種koh-khah厲害,聽新聞報講:「注預防射了後,猶原有tio̍h病ê案例發生。」Tann,tsit聲哪ē煞鼓--leh?愈想愈無奈!若照tsit款pān勢看--起-來,kan-na ē-tàng「隨人顧性命」--looh!


講著注射tsit層代誌,是我自細漢到tann上kài驚--ê,偏偏拄tn̄g tsit个流擺,殘殘去kap人排隊,檢采去hông uè--著,我七揀八揀ê『莫德納』注了後ê第三工半暝仔,bē輸是去hōo雷公khà--著仝款,suah害我險險去揣閻羅王……Ainnh!實在是「tshuàn驚tshuàn tio̍h」--啊!


Íng過,m̄管是去菜市仔iah是大賣場買mi̍h件,lóng慣勢沓沓仔揀、勻勻仔比價,tsiah穩心仔kā買--落-去,tann,現此時,tio̍h-ài kā物資ê清單寫hōo便,緊買緊閃。一向愛pha-pha走ê我,心肝頭suah變kah tsiok 礙虐——bē-tàng滿sì-kè去tshit-thô、上台語課、kap朋友見面食飯,kan-na ē-tàng踮厝--裡乖乖仔「閃風」。


為著beh控制疫情,防疫中心積極tshui-sak防疫ê宣導短片:盡量避免出門,mài sì-kè pha-pha走;全程掛喙am、tsia̍p洗手、用酒精消毒、量體溫、實名制ê登記、保持社交距離、維持規律ê生活kap注重食si̍t ê營養、保持運動ê習慣;身體若感覺無爽快(發燒、喘khuì bē順……),ài緊去hōo醫生看;若hōo人隔離ê民眾ài照規定去做等等。自政府發佈「三級警戒」ê hit-tsūn到tann,偌nī仔濟行業倒擔、偌nī仔濟人無頭路、偌nī仔濟家庭破碎(因為tio̍h病來往生,iah是注預防射ê因端來過身),日子過kah tsiânn艱苦。上kài辛苦--ê是hia-ê徛踮第一線ê醫護人員,規年thàng天、無暝無日leh照顧病人,擔重大ê責任kap沉重ê社會使命,實在tsiok感心,hōo人敬佩!


雖bóng lán iáu生活tī疫情ê bông霧當中,無論是士、農、工、商佗一途,lóng tuè疫情ê起起落落,受著tsiânn深、tsiânn闊ê影響kap困擾,逐家lóng bē快活,逐工kap病毒leh tshia拚過日子。踮tsia,鼓吹全民ài仝心仝行,同齊對抗病毒,繼續做伙配合政府防疫ê政策kap宣導,堅心拍拚--落-去,lán若「樹頭徛hōo在,m̄驚樹尾做風颱」,總有「烏塗變黃金」ê hit工!台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 346期,2023年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。