Pián-si̍t-thng ê Hôe-ek

扁食湯ê回憶


作者:Lîm Tiong Gē


Eng-àm chú pián-si̍t-thng lâi bóng tām-sám. Chú soah chi̍t-ē khòaⁿ, soah hō͘ góa hôe-sióng-tio̍h kok-tiong 2 nî beh seng 3 nî hit ê joa̍h--lâng sî ê óng-sū....


Hit nî hioh-joa̍h, goán tòa Po͘-lí ê a-peh chhōa goán chek-peh-sió-tī khí-lâi Tâi-pak. In lâi Tâi-pak choa̍t-tùi m̄ sī in-ūi Tâi-pak ūi-tō͘ (緯度) khah koân thiⁿ-khì tō ē khah liâng, si̍t-chè-siōng, 1990 nî ê Po͘-lí, joa̍h-thiⁿ iáu m̄-bián chhoe léng-khì, khui tiān-hong tō chiâⁿ liâng--ah. Nā-sī pòaⁿ-mê teh khùn tiān-hong koh teh pháng, bô kah-phē hoān-sè koh ē kôaⁿ--tio̍h.


Nā án-ne, in khí-lâi Tâi-pak beh chhòng siáⁿ--leh? Goân-lâi sī goán chek-peh-sió-tī jiō-tō hoat-iām, pàng--chhut-lâi ê jiō sek âng-âng, goán a-peh chhōa i lâi chhiáⁿ goán a-pah pài-thok i-ha̍k-kài ê lûi-kong, Tân khái--ê (陳楷模i-su) kā khòaⁿ. Tân--sian-siⁿ sī 1 ê chiok téng-chin mā chiok ū kò-sèng ê i-seng. I tùi hoān-chiá sī chin koan-sim mā put-chí-á ū nāi-sèng, tān-sī tùi i ê chō͘-chhiú chiok giâm-keh--ê, sió-khóa têng-tâⁿ tō phih-pheh-kiò (che bóe-chhiú chiah kóng).


Hoâiⁿ-ti̍t tō sī goán a-pah chò tiong-lâng, siāu-kài Tân i-su hō͘ goán a-peh se̍k-sāi. Goán a-pah sái-chhia chài goán a-peh kap goán chek-peh-sió-tī khì Tân i-su ê chín-só͘, góa kap goán chhin sió-tī, 2 ê hòⁿ-hiân koh ài-tòe-lō͘--ê mā tòe khì khòaⁿ. Kìⁿ-bīn Tân i-su tō kiò goán chek-peh-sió-tī kā lān-chiáu phián chhut-lâi hō͘ khòaⁿ. Khòaⁿ soah, i kóng he sī pau-phôe kòe tn̂g, jî-chhiáⁿ sé-e̍k ê sî koh pîn-tōaⁿ kā ku-thâu lut chhut-lâi sé, nî-kú-ge̍h-chhim liáu-āu, ku-thâu hip tī pau-phôe lāi-té koh chek jiō-tái, chiah tì-sú jiō-tō hoat-iām. Góa kap goán chhin sió-tī tī piⁿ--a ná khòaⁿ ná thau-chhiò. Bô-tiuⁿ-tî Tân i-su kiò goán 2 ê oân-á khò͘ thǹg lo̍h-lâi hō͘ khòaⁿ.


“Chit ê mā sī, hit ê mā sī... Ah lín 3 hiaⁿ-tī-á lóng sī pau-phôe kòe tn̂g, kui-khì thàn kin-nî hioh-joa̍h lóng koah-koah--leh hó--lah!” Tân i-su kóng soah, góa khai-sí ūi ka-tī ê hòⁿ-hiân kiam ài-tòe-lō͘ hiō-hóe--ah. A-pah kap Tân i-su kā chhiú-su̍t ê sî-kan chhiâu hó-sè, kòe bô kúi kang goán 3 hiaⁿ-tī-á tō hō͘ a-pah chài khì chhiú-su̍t koah pau-phôe.


Hit kang m̄ chai sī Tân i-su ê chō͘-chhiú tî-tò ia̍h-sī mi̍h-kiāⁿ chhoân bô chiâu, Tân i-su ji̍p-lâi chhiú-su̍t-pâng ê sî-chūn, mn̂g sī iōng-kō͘ chàm--ê. Góa tó tiàm chhiú-su̍t-tâi-téng, sim-koaⁿ phi̍h-pho̍k-chháiⁿ. Chiàu chit ê pān-sè góa kám ē chhiú-su̍t soah choăiⁿ piàn thài-kàm? Ka-chài chhiú-su̍t chin sūn-sī, sui-bóng 5 tâng bâ-siā ui tī ku-thâu ê sî, góa sī ē ai ai kah bōe ai! Chū hit kang khai-sí kàu khai-ha̍k chêng kúi kang, 3 hiaⁿ-tī lóng bô chhut-mn̂g, thǹg-khò͘-lān tī chhù--nih. Che kap pián-si̍t-thng ū siáⁿ-mih koan-hē--leh? Tong-jiân ū koan-hē!


Kî-si̍t hit-chūn-á góa sī bōe koàn-sì beh khùn chìn-chêng chia̍h siau-iā, tān-sī ūi-tio̍h chia̍h khùn chêng ê chí-thiàⁿ-io̍h-á, goán a-bú lóng ē thè goán 3 hiaⁿ-tī-á chhoân pián-si̍t-thng, chia̍h-chia̍h lim-lim--leh chiah kā chí-thiàⁿ-io̍h-á thui--lo̍h, án-ne khah bōe gāi ūi. Chí-thiàⁿ-io̍h-á nā-sī bô chia̍h, pòaⁿ-mê nā khùn kah khí-chhio, he sī thiàⁿ kah ē ai-pē-kiò-niû-lé--o͘h! Liáu-āu chheh khah ū teh tha̍k, chiah chai-iáⁿ chèng-siông ê cha-po͘-lâng, khùn 1 mê ē khí-chhio kúi-lōa pái.


Koah pau-phôe chhiú-su̍t ê tāi-chì í-keng kòe 30 lōa tang--ah, tān-sī kiàn-pái chia̍h pián-si̍t-thng lóng ē siūⁿ-khí hit nî hioh-joa̍h ê liông-pōe-sū. Mā siūⁿ-khí a-bú ta̍k mê kōaⁿ-lâu-sám-tih thè goán 3 ê àu-siàu-liân chú pián-si̍t-thng ê khó͘-sim. Siá kàu chia, pián-si̍t-thng mā léng--ah, koh phâng khì thn̄g--chi̍t-ē, chhin-chhiūⁿ góa hiān-chhú-sî koh kā hit tōaⁿ óng-sū the̍h chhut-lâi thn̄g kāng-khoán....

台灣人寫真 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 346期,2023年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。