Tsiânn濟囡仔過往--ah

作者:阿嫻


Tsiânn濟囡仔過往--ah

Tse m̄是假訊息

兇手kap病毒仝款看bē著形影

揣lóng無


Tsiânn濟囡仔過往--ah

譬論hit年ê 3月初6

高雄車頭hit个一歲囡仔

hōo兵仔ê屠刀tu̍h--死

譬論hit年ê 2月28

hit一對七歲ê雙生仔

hōo人刺殺tī烏暗ê地下室

喙內ê糖仔iáu未溶--去

kánn-ná in bē赴享受ê童年


Tsiânn濟囡仔過往--ah

獨裁者斯文ê囝孫講

處理in阿祖ê銅像m̄是要緊ê代誌

「食飽siunn閒!」

伊氣phut-phut 用hōo in禁止ê語言án-ne講

是--啊——防疫 防疫

kap病毒共存


做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 347期,2023年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。