Tuì台東傳到德國ê露螺食譜

作者:Tēnn Bûn-kî(鄭文琦)


我最近去採訪一个名叫張恩滿ê藝術家,人人lóng叫伊『滿姐』(華語)。伊ê媽媽是台東hit爿ê排灣族,所以算是有一半ê原住民血統。M̄-koh平常時伊lóng蹛tī基隆,算是都市原住民。


我kap『滿姐』熟sāi幾若冬。Tsit-tsūn「全球南方」ê概念tī全世界ê藝術圈tng-leh流行,伊不時代表台灣出國展覽(m̄是比賽),所以有雜誌拜託我訪問--伊。伊mā真趣味,可能對我準備ê問題無啥滿意,suah lóng用案例來回答。『滿姐』講,伊無確定啥mi̍h是「全球南方」,外國人來邀請--伊,lóng是因為伊ê原住民身份。講著原住民,伊tsiah講著khah早別人lóng kap伊無熟sāi,伊報名台灣ê Pulima藝術獎,suah hōo人一開始就淘汰。後--來主辦單位叫伊koh去參加一擺,伊就m̄願報名--ah。


2022年,伊代表台灣參加五年一擺ê 「documenta 15(『卡賽爾』文件展)」,邀請伊參加--ê是tsit屆ê策畫團隊(策展人),印尼ê藝術家團體「ruangrupa」。因為tsit个團體tī國際上tsiânn有代表性,邀請tsiânn濟lóng是tuì「全球南方」國家來ê重要藝術家。所以『滿姐』tsiah ē hōo雜誌當做全球南方ê代表之一。講到tsia,『滿姐』tsit擺ê藝術創作是啥mi̍h--leh?伊tuì十幾年前開始就用非洲露螺做作品。Tse是因為伊讀冊ê時tsūn,阿母tuì部落寄tsiânn濟冷凍ê露螺肉來hōo--伊。伊講以前tī部落,露螺是一種散赤人ê美食。『滿姐』到無仝ê所在就tshiau揣無仝民族ê露螺食譜。Tī台東,排灣人ē用Trichodesma khasianum(『假酸漿』)葉仔包有露螺肉ê cinavu(『排灣族小米粽』)。2019年,伊參加新加坡雙年展,當地揣無hit款葉仔,就用超級市場賣ê Morinda Citrifolia(『諾麗』)葉仔來取代。2022年tī Kassel(『卡塞爾』),伊又koh揣無葉仔,後--來發現土耳其(Turkey)移民ê葡萄葉捲,因為德國有tsiânn濟來做工ê土耳其移民,in kā葡萄葉捲囥tī罐仔內底,tī賣場賣hōo人客。無仝ê代替食材也ē反映出文化ê移動kap身份ê適應。Tse就是一種當代藝術ê手法。


上尾,『滿姐』tī Kassel hit爿開一間露螺料理ê工作坊,教逐家用葡萄葉kap露螺肉來包cinavu,學習台灣ê原住民文化。仝hit時,伊mā收集著新ê露螺食譜,變成新ê作品,來參觀ê觀眾有thang看koh有thang食,逐家lóng真歡喜。伊koh講,逐擺發現新材料ê過程lóng hōo伊感覺tsiânn新奇,「取代」tsiah是伊創作趣味ê所在。故事聽完了後,我決定beh kā訪問改寫做台語文,hōo koh-khah濟人ē-sái接觸著伊ê作品。就親像『滿姐』kā我講--ê仝款,文化tio̍h-ài分享,tsiah ē-sái流傳--落-去。


無論按怎,原住民m̄是蹛tī博物館內底。不管是原住民iah是全球南方ê藝術,文化按怎紹介、翻譯,tsiah是lán應該來關心ê代誌。 


#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 358期,2024年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。