新冷戰局勢下ê台灣

主講/賴怡忠   

記錄/蔡天享
本文是2021/1/13 ê講座摘要記錄,主講者賴怡忠是台灣智庫ê執行委員。


2021年1月13暗時,12度ê冷風sǹg-sǹg叫,台北市潮州街「禾一空間」演講場滿座,tse是lán台灣智庫執行委員賴怡忠先生所主講ê「新冷戰局勢下ê台灣」。


「冷戰時代」講--ê是tuì 1950年到1990年美國集團hām蘇聯集團leh對抗ê時期,tsit款東西兩方對抗結束了後,號做「後冷戰時代」,大約是1990年到2018年為止,煞尾就進到「新冷戰」ê階段。賴執行委員ê主題是beh來解sueh後冷戰時代是按怎ē行到新冷戰時代?新冷戰時代對台灣ê影響又koh是按怎樣?Lán beh如何tsiah ē-tàng理解新冷戰時代--裡台灣kap世界ê關係--leh?


國際上有一寡專家——譬論講美國國務卿Michael Pompeo ——認為世界已經進入新冷戰時代(A new kind of Cold War),有四項現象支持tsit款講法。


頭一項是美國對中國發起貿易戰爭,早前美國敢去tu̍h中國對台灣、西藏ê政策hām人權壓迫問題,m̄-koh bē tī經濟問題sio-jiáng,因為美國認定hām中國做生理是互相有錢thang趁。M̄-koh,幾若十冬過--ah,美國企業kap工場濟濟lóng徙去中國,致使美國人ê失業率hām美國對中國貿易逆差tsiâu tshìng kuân,人民對tsit款無公平ê競爭不滿,自2018年開始就提高中國貨出口到美國ê關稅。


第二項證據是中國制定「內循環」為主ê經濟策略,中國tī 2020年提出「第十四次五年經濟計畫」kap「未來十五年經濟前景」,kā以往30冬來重世界貿易hām出口ê策略,改換做以內銷為主,減少kiau世界ê連結。


第三,是中國開始對外國tshui-sak伊ê政治模式,伊有自信講伊ê政治體制比民主體制koh-khah好,譬論講有才調kā中國國內武漢肺炎sio湠確診ê人數控制kah比歐美國家koh-khah少。也用tsiânn濟資源來破壞民主體制,比論講,發佈假消息來影響台灣ê選舉、買收加拿大反對黨等等。


煞尾,是北京對民主國家軍事對抗ê強度hām頻率大大提升,舉例來講,kan-na 2020年hit年,中國tī釣魚台海域kap日本對抗ê數量就超過2010年到2019年hit 10冬加--起-來ê數量;另外,中國hām印度tī雙方交界ê山區發生衝突,中國兵拍死數十名ê印度軍人。


1950年韓戰爆發,冷戰開始,美國kap蘇聯對抗,tsiânn做自由世界集團對抗共產主義集團ê局勢。美國有北大西洋公約組織(NATO)國家ê支持,蘇聯有華沙公約組織sio-thīn,美蘇兩國ê經濟並無啥mih交流,蘇聯因為無法度負擔軍事支出,致使後--來tī 1990年解體。Hit當時美蘇並無正面衝突,所以kā叫做「冷戰」(1950~1990)。


1990年冷戰結束,進入後冷戰時代(1990~2018),蘇聯主動認輸,甚至認同美國反制Iraq(『伊拉克』)侵略Kuwait(『科威特』)。另外一方面,東西兩方對抗結束,各國普遍鼓勵中國加入全球化ê經濟體系,就算講1989年發生天安門大屠殺,國際上也無偌致意,中國勢力就án-ne愈來愈大;顛倒是俄羅斯hōo各國拒絕加入歐盟,北大西洋公約組織趁機會吸收原底是俄羅斯盟友ê東歐國家,引起俄羅斯ê不滿。另外一个問題是Iraq戰爭無解决,致使出現恐怖主義,Iran(『伊朗』)變做強勢。


2018年以來,進入新冷戰時代,美國tī「國家安全戰略」內面,明列中、俄是美國ê全球競爭者,批評美國過去40冬來對中國ê政策失敗,認為中國m̄是負責任ê國家。國務卿Pompeo tī 2020年ê時也講美國hām中國是tī-leh新冷戰,雙方m̄是勢力ê競爭,是價值ê對抗。中國也講beh以「內循環」為主,降低倚靠外國ê經濟,對美國要求雙方是新型大國關係。M̄-nā án-ne,中國也一步一步掌握國際組織,習近平tī聯合國永續發展目標(sustainable goal)提出「人類命運共同體」ê講法,尾--à變做聯合國記錄在內ê一句話;中國甚至加入去聯合國人權委員會內底,有50外个會員國家倚中國hit爿,超過半數,美國ê影響力降低,tī聯合國120外个會員國家,中國掌握三分二。以中國「一帶一路」政策來講,共產黨想beh永遠執政,掖錢買收各國ê貪汙政客,照理講民主應當是常態,m̄-koh suah來倒退lu。


Tuì後冷戰到新冷戰,到底發生啥mih代誌--leh?為著beh脫離冷戰,suah演變做新冷戰ê局勢,東歐kap蘇聯sio連suà崩--去,獨獨中國無代誌——六四天安門事件刣學生無倒,共產獨裁做王。1990年代主流ê主張是kā中國引入來世界ê體系,hōo伊發展,結果到tsit-má 30冬--ah,顛倒kā中國飼大尾,tī世界橫霸霸,支持獨裁體制來挑戰民主制度。


新冷戰時代對lán台灣有啥mih款ê影響neh?後冷戰時期,美國beh khiú中國做戰略ê朋友,來抵抗蘇聯,就算講1989年天安門事件mā無影響--著。台灣自1987年解嚴,野百合運動逼「老國大」退場,李登輝tshuā頭進入民主化,台灣人想beh出頭天做主人,挑戰一个中國政策。世界有一寡國家為著tī中國做生理ê經濟利益,罵台灣是麻煩製作者,要求台灣對中國開放,用交流來代替對抗。到tann來,tsiah知台灣ê主張有理,mā khah beh支持台灣--ah。中國白賊、危險、無實在,mā無可能民主化,美國原底對中國ê態度是「信任kap驗證」(trust and verify),美國國務卿Michael Pompeo講,tsit-má變做是「無信任kap驗證」(detrust and verify),m̄-koh中國已經變強--ah,beh對抗中國,美國ài付出比早前koh-khah濟ê代價。


Suà--落-去,lán ài按怎理解新冷戰時代台灣kap世界ê關係--leh?台灣成功防治武漢肺炎,是民主體制成功ê好模範,昨hng台灣有一个確診ê本土案例,一寡人就kiāu kah無力--去,suah無想著別个國家一日有規千个病例。Lán台灣受著國際尊敬,人民有自信、國家有能力,早前講台灣薪水低、勞工工時siunn長、傷肝koh傷心,呵咾中國ê留學生比lán台灣ê學生koh-khah認真拍拚……。M̄-koh自2013年起,中國ê經濟勢力就bái--去,以往1990年代,kha̍p-bē著就10%以上ê成長率,到kah 2013年lak kah賰5%左右,變做新常態(new normal) ,國內失業ê壓力增加。


中國若想beh實現十冬內國力超過美國ê口號,有可能ē冒險來拍台灣,lán ài提防in tsit款錯誤ê自信。台灣地理上tī西太平洋hām印度洋ê雙叉路口,地緣戰略重要,lán又koh是科技島,有世界供應鍊ê重要角色——親像台積電tsit款ê護國神山。中國主張講民主制度無適合徙來華人社會,hōo台灣來拍破,尤其是lán tsiânn做民主模範kap防治武漢肺炎成功,國際上也看出中國按怎對付香港,就ē án-ne來對付台灣。台灣tī國際上ê價值性提kuân,致使國際新冷戰出現矛盾ê局勢,beh解決台灣地位問題,m̄-nā是統一iah獨立tsit个單純ê問題,是ài先了解國際結構ê變化,tsiah有才調處理。


Ài先了解世界,tsiah ē-tàng分析兩岸關係,台灣kiau中國ê關係已經變kah m̄-nā是兩岸關係,是包含新冷戰結構性矛盾ê特殊關係。新冷戰結構若是對抗性--ê,台灣無法度kap中國和平發展;新冷戰結構若是ǹg和解ê趨勢leh行,台灣採用對抗性ê屈勢也是無彩工。有人講,台灣ài對美國hām中國採取sio仝距離(equal distance)ê關係,tse是無認bat新冷戰結構ê無知之言。


中國是台灣生存上大ê威脅,lán國防定著ài有夠勇,美國tsiah有可能來kā lán tàu幫贊,美國人ê子弟也是爸母tshiânn養--ê,beh派in來kā lán tàu sio戰,lán家己ài先有拍算kap準備。近來美國解除台美官方交往ê限制,是一款進步,khah早兩爿官廳ê人beh會面,就ài am-am-iap-iap,揀一間咖啡廳來tshiâu代誌,台灣官員無法度行跤到美國人ê官廳內底。終其尾,台灣ài ē-tàng生存--落-去,而且tī民主、國防kap經濟各方面永續來發展,án-ne,tī新冷戰結構內底,就算講lán拄著sǹg-sǹg叫ê對頭風,猶原徛ē在,時到tsiah有飽tīnn ê khuì力來思考,進一步揣著lán國際地位正常化ê方向。


#台語sa攏有講座專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報323期,2021年2月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。