Kng-thâu-peh--à

光頭伯--à


作者:Kán Ûi-iū


I kóng i hām hit ê kng-thâu--ê tàu-tīn 3 tang gōa--ah. Siông-sè kā liáu-kái, góa chiah chai-iáⁿ hit ê kng-thâu a-tok-á í-keng 50 gōa-á-gōa.


I sī 1 ê ē ēng gán-sîn kóng-ōe ê cha-bó͘-gín-á, i chia̍h hun ê sî-chūn, thò͘--chhut-lâi ê ian sī chhàu--ê, m̄-koh i ê lâng sī phang--ê. Góa tiāⁿ-tiāⁿ tī lim chiú ê só͘-chāi khòaⁿ-tio̍h i, khó-lêng i m̄ sī hit chióng chin sî-kiâⁿ ê bí-lú, m̄-koh chin ū khì-chit, 1 poe bì-lù i phâng tī chhiú--ni̍h, óa tú kàu i ê chhùi-piⁿ ê sî, góa mā chù-ì tio̍h i liú-lia̍h ê té thâu-mo͘. Kiàn-pái góa nā siūⁿ-beh chiap-kīn--i, hām i kóng 2 kù ōe ê sî-chūn, chiū ē hoat-hiān i ê piⁿ--a lóng tòe 1 ê kng-thâu ê cha-po͘, án-ne si̍t-chāi hāi góa pháiⁿ-sè kòe-khì hām i kóng-ōe, kiaⁿ-kìⁿ ē sit-lé.


Chóng-sǹg ū 1 pái, góa tī hit keng lim chiú só͘-chāi ê 3 lâu, piān-só͘ gōa-kháu hia tú-tio̍h i, tú-hó gún lóng teh tán piān-só͘, jiō leh kín, mā siūⁿ bô siáⁿ-mih hó-ōe thang kóng, kan-na kán-tan hām i phah-chio-ho͘. Siūⁿ bē kàu i mā ē-hiáu kóng Tâi-oân-ōe. Sui-jiân lán tī Tâi-oân, m̄-koh chit-chūn tī lō͘--ni̍h, gōa-kháu, bô tiāⁿ-tiāⁿ ū lâng ē kah lí kóng Tâi-oân-ōe, tian-tò lóng sī khui-chhùi tō Tiong-kok-gí. Jî-chhiáⁿ Tâi-pak koh sī Tâi-oân chhut-miâ ê “Tiong-kok-siâⁿ”, m̄-chiah góa thiaⁿ-tio̍h i kā góa ìn Tâi-oân-ōe, góa kám-kak chin ì-gōa, mā in-ūi án-ne, gún chi̍t-ē-á tō se̍k-sāi.


Sòa--lo̍h-lâi ê kúi pái, góa mā sī tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ-tio̍h i chhut-hiān tī lim chiú ê só͘-chāi, kāng-khoán hām i ê kng-thâu pêng-iú, sī 1 ê a-tok-á, khòaⁿ--khí-lâi sī ū-hòe ê cha-po͘. In-ūi ū koan-chhat tio̍h in 2 lâng kiâⁿ chin óa, nā m̄ sī lâm-lú pêng-iú, tō sī chin hó ê pêng-iú, só͘-í góa lóng pháiⁿ-sè ka-ji̍p in ê tùi-ōe. Put-jî-kò, góa ē khiā tī lī in 2, 3 pō͘ hn̄g ê só͘-chāi, khòaⁿ i kóng-ōe, tán i gán-sîn khòaⁿ tùi góa chia lâi ê sî-chūn, góa tō kā poe-á gia̍h--khí-lâi, chhiò-chhiò hām i lim--1-poe.


Chăng, sī pài-5 àm, góa mā kāng-khoán khì tī hit ê lim chiú ê só͘-chāi. Kèng-jiân khòaⁿ-tio̍h i 1 ê lâng khiā tī gōa-kháu. Góa iáu-bōe tiám chiú tō seng kòe-khì hām i sio-chioh-mn̄g, khak-tēng i hit àm sī 1 ê lâng lâi.


Gún 2 ê lâng kóng chin chē tāi-chì, i ê ba̍k-chiu chin súi, m̄-koh m̄ sī hit chióng ē hō͘ lâng kám-kak ū ap-le̍k ê súi. Hām i khai-káng ê kòe-têng chin khin-sang, tong-jiân ū 1 pō͘-hūn sī in-ūi gún lóng kóng Tâi-oân-ōe, phòe Tâi-oân bì-lù, ū-iáⁿ tú-tú-hó. I kóng i khah-chá sī tha̍k tiān-iáⁿ--ê, chit-chūn tû-liáu chò chi̍t-kóa sóaⁿ-kang, mā ū teh thè lâng ka iáⁿ-phìⁿ. 1 kù lâi, 1 kù khì, tû-liáu chai-iáⁿ i sī Tâi-pak-lâng í-gōa, mā chai-iáⁿ i hit ê a-tok-á lâm-pêng-iú sī Bí-kok-lâng. Góa si̍t-chāi chin him-siān--i.


Tiō-sǹg gún khó-lêng bô ki-hōe tàu-tīn, mā bô-iàu-kín, góa iok i nā ū ki-hōe chò-hóe khì khòaⁿ kin-nî ê Tâi-pak Tiān-iáⁿ Chiat, i ìn kóng hó. Góa chin hoaⁿ-hí, hoaⁿ-hí--ê m̄ sī pêng-iú chò-hóe “seng khùn tàu-tīn”, sī chin hoaⁿ-hí ē-sái chhiūⁿ án-ne “sêng-khún tàu-tīn”.


Góa hi-bāng góa nā ū-hoat-tō͘ chia̍h kah 50 gōa hòe, góa it-tēng mā beh chhiūⁿ hit ê kng-thâu a-peh kāng-khoán, hiah-nī phiau-phiat, hō͘ hiah-nī hó ê cha-bó͘-gín-á kah-ì. 

台灣人寫真 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 348期,2023年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。