Âng-mn̂g-lāi ê A-chó͘

紅門內ê阿祖

作者:劉子嫣


Che sī 1 tōaⁿ pi-siong ê kòe-khì.


Goán a-chó͘ tī góa tha̍k kok-tiong ê sî-chūn tō lī-khui--ah. I sī 1 ê tùi gín-á chiok hó ê lāu-tōa-lâng. I seⁿ kah chiâⁿ sè-hàn, sī lán kóng ê sè-lia̍p-chí hit chióng thé-keh, chiâⁿ kó͘-chui. I hām góa khiā chò-hóe khòaⁿ--khí-lâi jú-á sè-hàn. I ê thâu-mn̂g chiok tn̂g, m̄-koh chin chió. Iáu-koh ū i ê hia̍h-thâu chiok koân, khòaⁿ--khí-lâi chhin-chhiūⁿ Chheng-tiâu hit-chūn ê lâng.


I ta̍k-kang tī tiâⁿ--nih loa̍h thâu-mn̂g. Ē-kì-tit góa tiāⁿ-tiāⁿ kā i se thâu-mn̂g, chū sè-hàn góa tō chiok gâu pa̍k thâu-mn̂g, só͘-pái nā-chún góa ū khì khòaⁿ--i, góa tō ē kā i se-thâu. Chū góa ū kì-tî, i ta̍k-kang lóng sī se thâu-chang-kòe. Chū-án-ne, che piàn-sêng góa ê 1 ê khang-khòe. Thâu-khí-seng, góa seng kā i ê thâu-mn̂g loa̍h-loa̍h--leh, sòa--lo̍h-lâi piⁿ 1 ki mn̂g-bóe-á, lo̍h-bóe kā mn̂g-bóe-á tîⁿ-tîⁿ--leh, koh iōng 1 ki ngeh-á kò͘-tēng, gōa-kháu thò 1 ê o͘-sek ê bāng-á, án-ne tō oân-sêng--ah.


A-chó͘ ê kha chiok sè ê, he sī in-ūi i hit ê nî-tāi ài pa̍k-kha. Sui-bóng āu--lâi bô pa̍k--ah, kha soah in-ūi pa̍k liáu siuⁿ kú, í-keng piàn-hêng--ah. M̄-koh góa m̄ bat chhin-ba̍k-chiu khòaⁿ-kòe i ê kha.


A-chó͘ in-ūi bó͘-mí goân-im tòa ji̍p-khì ióng-ló-īⁿ. Hit-tang-chūn, góa sī ko-tiong-seng, bô tha̍k-chheh ê sî-chūn góa tō khiâ-chhia khì khòaⁿ--i.


Chi̍t-khai-sí, a-chó͘ koh ē-tàng chē tī mn̂g-chhn̂g-piⁿ, góa piān-nā khì, iáu sī koàn-sì kā i se-thâu, kap i khai-káng, i ê ōe-tê chiong-kî-bóe to ē khì kóng-tio̍h in kiáⁿ, tō sī goán a-kong, iah-sī in tōa-sun, iā tō sī goán tōa-kū.


Goán it-ti̍t bô tùi i kóng láu-si̍t-ōe. Goán it-ti̍t kā phiàn, kî-si̍t in kiáⁿ, í-keng sí--ah, in tōa-sun mā sí--ah. Siūⁿ--khí-lâi tō jú siūⁿ jú pi-siong.


Hit-tang-chūn góa kan-taⁿ chai-iáⁿ bē-sái kóng, khó-lêng sī goán sī gín-á-lâng, a-chó͘ mā bô ti̍t-ti̍t kā goán mn̄g, m̄-koh hit-sî goán chin-chiàⁿ chiok kiaⁿ bô-sè-jī kóng--chhut-lâi. Tōa-lâng kóng, nā bô-sè-jī kóng--chhut--lâi, a-chó͘ ē chih-chài bē tiâu, bē-kham--tit--lah.


Hiah-nī chē nî kòe--khì--ah, chit-má góa nā siūⁿ--khí-lâi, tō ē siūⁿ-kóng hit-sî bô hō͘ i chai, kám chin-chiàⁿ sī tio̍h--ê? Goán bô hō͘ i 1 ê tōa-siaⁿ háu--chhut-lâi ê ki-hōe, bô hō͘ i chai-iáⁿ tāi-chì sī an-chóaⁿ ē piàn án-ne....


Chiong-kî-bóe, a-chó͘ lóng bô ki-hōe háu in kiáⁿ, háu in tōa-sun, háu bô lâng thang kā i phâng-táu, mā háu i ka-kī ê it-seng, nā-chún kóng sî-kan ē-tàng koh tńg-khì kòe-khì , ōaⁿ-chò góa sī tōa-lâng, góa ē án-chóaⁿ chò? Góa mā m̄ chai-iáⁿ, góa chin-chiàⁿ m̄ chai-iáⁿ.


Chi̍t-sì-lâng tī âng-mn̂g-lāi ê a-chó͘ chiong-kî-bóe bô tán-tio̍h in kiáⁿ kap tōa-sun tò-tńg--lâi.

#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 360期,2024年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。