Bē散

作者:丁    津


性命 親像一齣戲

Tī紅塵之中來來去去

無人ē-tàng代替心肝內

hit个位


三頓 免山珍海味 

一直蹛tī有你ê城市

每日每夜伴踮身邊

lóng bē分開


祈求流星--啊 保庇 保庇

用tsit世人上深ê記持

Tī你胸坎 刻阮ê名字

延續lán ê愛情 到後出世

剝bē離


自本人生 幸福ê意義

悲歡離合 鹹tsiánn家己試

有一寡苦楚 有一寡甜綿

lóng是滋味


看著hit年舊相片

有lán年少ê勇氣

Iáu有hiah濟難忘ê過去 

笑bi-bi


希望永遠bē散 bē分開
#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 361期,2024年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。