Che Siáⁿ-mih Hoe?

Che啥mih花?

作者:陳    雷 


Che siáⁿ-mih hoe--ah?

Ū chi̍t-sî

I ūi lán hoaⁿ-hí

Thàu-chá hoe-khui 

Chheng-chhun phang-bī 

Bô kè-kàu cha-hng ê kòa-lī


Che siáⁿ-mih hoe--ah?

Ū chi̍t-sî 

I ūi lán siūⁿ-khí

Bāng--lih ê ko͘-niû 

Thâu chhih-chhih 

Kán-tan giân-gí


Che siáⁿ-mih hoe--ah?

I ūi lán siong-sim

Ah, ū chi̍t-sî

Ài-chêng ê súi-chhái poa̍h-lo̍h thô͘

1 bān 1 bān

Bô koh chheng-phang

Kám í-keng bē kì--tit

I ê súi miâ...

Phàng-kiàn tiⁿ-bi̍t ê siàu-liām?


Ah, ū chi̍t-sî 

I lâu ba̍k-sái

Ná ē thè-sek ê kì-tî

1 pha 1 pha 

Jiok bē tio̍h siám-kòe sin-piⁿ ê kià-bāng?


Ah, ū chi̍t-sî

Che hoe kap lâng kāng-khoán

Chheng-chhun ióng-khì

Lîm-sî--ê kiò-sī éng-oán

                                                                                    

Ah, ū chi̍t-sî 

Che hoe kap lâng sio-siāng

Pó-sioh m̄-kam

Lîm-sî--ê chiâⁿ-chò éng-oán


(Ùi小說〈沙藤kiā ê秘密〉摘--ê)


#做伙來唸詩 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 361期,2024年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。