Góa khòaⁿ tiān-iáⁿ “Tiúⁿ (Dune): tē-2 pha”

我看電影《Tiúⁿ(Dune):第二pha》〔1〕

作者:Tân Lō͘


Chin kú m̄ bat khòaⁿ chit khoán IMAX ê tiān-iáⁿ--ah, chi̍t hong-bīn sī kè-siàu ū-iáⁿ khah kùi, koh lâi to̍h sī góa tùi Marvel hit khoán eng-hiông tiān-iáⁿ oân-á sī khòaⁿ kah siān--ah, tì-sú góa kam-goān tī chhù--nih kō͘ Netflix, Apple TV+ chit khoán iáⁿ-phìⁿ pêⁿ-tâi, bóng khòaⁿ to̍h chin boán-chiok, boăi koh ke khai êng-á-chîⁿ khì hì-īⁿ lāi-té kap lâng kheh-sio.


“Tiúⁿ: tē-1 pha” sin-pán tiān-iáⁿ beh chiūⁿ hì-īⁿ, kóng-kò khí-kó͘ tī bāng-lō͘ hòng-sàng ê sî-chūn, góa to̍h bat ka-kī khì chhōe kó͘-chá pán-pún lâi khòaⁿ. Tī 1984-nî ê sî-chūn beh phah chit khoán chiah-nī-á kāu-kang, kò͘-sū siat-tēng chiah khòng-khoah ê tiān-iáⁿ si̍t-chāi chiok bô kán-tan, tì-sú tiān-iáⁿ phiò-pâng chin bái. M̄-koh in phah-phìⁿ kòe-têng tang-tiong, m̄-nā sī ián-oân chhēng-chhah, pōe-kéng pò͘-tì kàu-kah ián-hì ê ke-si, só͘-ū ê siat-kè bí-kám kap chhòng-ì, lóng chiâⁿ-chò chhiâⁿ-ióng Bí-kok tiān-iáⁿ sán-gia̍p 40 tang ê tiōng-iàu kin-ki. Sīm-chì tiān-chú iû-hì mā lóng ū siū-tio̍h i khé-sī, chin-chiàⁿ sī tiān-iáⁿ-sú ê keng-tián chok-phín.


2021 nî khí-kó͘, èng-kai kóng sī “tiông-khé(重啟)/koh-oa̍h” ê sin-pán tiān-iáⁿ. Tō-ián àn-sǹg kā kò͘-sū hun-thiah chò 3 pha lâi chhú-lí, tē-1 pha tī sòaⁿ-téng pêⁿ-tâi la̍p-chîⁿ to̍h ū thang khòaⁿ.〔2〕 Tē-2 pha hông siōng-kài kî-thāi--ê to̍h sī he sè-kài tōa-chiah ê soa-thâng(沙蟲), kám ū châi-tiāu hông khòaⁿ--khí-lâi bē-su chin-chiàⁿ ū chit khoán seng-bu̍t? Chú-kak tī soa-thô͘ sè-kài ê kéng-tì kap têng khiā-khí hoán-khòng ê kòe-têng, kám ū hoat-tō͘ phah-phòa kó͘-chá-pán ê ki-su̍t chè-hān, hō͘ koan-chiòng khòaⁿ kah ū thiòng koh bē chin oh lí-kái?


Góa siūⁿ chia-ê būn-tê lán lóng sī ke hoân-ló--ê, kui chhut 2 tiám gōa cheng, m̄-koán sī bûn-hì ia̍h bú-hì, kóng chhiò-khoe kap kek hùn-khài, ài-chêng, chhin-chêng hām tiû-bô͘ kè-e̍k, bē hō͘ lâng ū bô-liâu ài-khùn ê làng-phāng sî-kan. Ū teh chham-ú siā-hōe ūn-tōng ê pêng-iú sīm-chì koh khòaⁿ kah ba̍k-sái lâu, kóng i oân-choân ē-tàng thé-hōe beh chò chhōa-thâu--ê sī gōa kan-khó͘, su-iàu bān-sū tam-su-iâⁿ ê kak-ngō͘.  


Chóng--sī, chit tiâu chîⁿ khai tī chia, khòaⁿ sin-pán ê “Tiúⁿ” sī ū ta̍t--ah, ū hiáng-siū, iā ka-kī kek chi̍t-ē-á thâu-khak, m̄-koán sī tùi su-sióng-te̍k ia̍h tiān-iáⁿ/sī-kak ê gē-su̍t bí-kám lóng ū tōa lī-ek. Ū phín-chit ê seng-oa̍h kám m̄ tio̍h sī ài án-ne-seⁿ?


1.英文原名Dune: part 2,中文譯名《沙丘:第二部》。

2.“Tiúⁿ: tē-1 pha” 英文原名Dune、中文譯名《沙丘》,tī 2021年9--月chiūⁿ戲院,2022年11--月開始,陸續chiūⁿ台灣各影片平台。#Sio招來看戲 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 360期,2024年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。