In tsiok巧--ê

作者:王秀靖


本底想beh等到解封tsiah去鉸頭毛;m̄-koh,三級警戒siunn久,頭毛siunn長,擋bē tiâu--ah。決定下晡來去鉸頭毛,鉸一下khah短--leh;好洗好整理,緊ta免吹風機,sù-sī koh省錢,好處濟濟。有人kah意長頭鬃,有人愛短--ê;熱天ê時,我kah意kā頭毛鉸hōo短短。


我有固定ê理髮師,伊ê店就tī阮兜邊--a,行路免五分鐘。伊是一个有經驗、自信ê理髮師,伊ê店無時行頭毛造型ê冊hōo人參考;逐遍伊問我beh按怎鉸,我lóng m̄知按怎講khah好,逐遍鉸--出-來lóng kap我想--ê無仝款!


我ê理髮師親像無愛kā人鉸短短ê頭毛,逐遍我lóng嫌鉸了無夠短,koh歹勢叫伊鉸khah短--leh,所以我鉸頭毛20分鐘就好--ah。今仔日鉸了,我感覺耳仔兩爿ê頭毛iáu是siunn長,kā耳仔khàm-tiâu--leh,伊講:「Beh koh-khah短就是ài鉸到耳仔頂kuân,tsiânn短őo!」Tsit-tsūn已經是熱天--ah,我就hōo伊khah短--leh。


我ê理髮師就繼續kā我耳仔兩爿ê頭毛鉸khah短,tsiânn實鉸到耳仔頂kuân,hōo規个耳仔看現現,我家己mā驚一tiô。M̄-nā耳仔兩爿鉸khah短,後壁mā tuè leh鉸khah短,頭前mā koh修剪--一-下。就án-ne,害伊ke khai十分鐘tsiah kā我ê頭毛鉸好。


鉸好tńg去厝,先生看--著,伊ê目睭大大蕊,喙仔開開,因為比伊ê頭毛koh-khah短。


Teh-beh鉸了ê時,竟然有兩个人客同齊入--來,beh洗頭。生理tsiah-nī好?Tsit間店tsiah一个理髮師niâ,哪有可能仝一个時間,約兩个人來做頭毛,án-ne kám m̄是ē tshia̋ng-póng?我發現in兩个人是熟sāi ê朋友。原來in是約好來tsia開講兼siat-tooh,實在sù-sī。In tsiok巧--ê。

#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 336期,2022年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。