Lōo-lê Ū Khak

露螺有殼作者:I̍k-liông、阿hîng


Lōo-lê ū khak

Thâu-tíng huat-kak


Kak-tíng senn ba̍k

Bē kā lâng tak


Tiàm thôo-kha phak

Kiânn-lōo khò pak


M̄ kiann hōo ak

Kiann ji̍t-thâu pha̍k


編註:Tsit張圖ê台文是作者加註--ê,原圖網址:https://reurl.cc/j3Z8jq
#做伙來唸詩 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 360期,2024年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。