再會阿里山

作者:施玉鳳


阮同學逐家sio招坐高鐵落南到嘉義tshit-thô。Tī高鐵盤車,去嘉義火車站附近ê旅館歇暗,行李囥好勢,就se̍h去圓環食mi̍h件。


下晝阮來到『檜意森活村』,tsia是日本時代發展阿里山林業所起ê日本宿舍,建材lóng是用阿里山ê hi-nóo-khih。木造建築物有29棟,見證台灣百年林業ê歷史,算是台灣有留--落-來、khah大型ê日式建築。Hia有木造ê玻璃thuah門、紙門、tha-thá-mih、椅tsū仔、走馬廊,iáu有nî-tsînn跤ê椅liâu。牆圍仔頂一tshok一tshok紅phà-phà suan藤ê刺仔花,iáu有日式庭園設計ê水池、花草、樹木、山石。來tsia親像來到日本,koh有真濟人租日本衫來穿,順suà遊園參觀。阮同學逐家想想--leh,去kā日本衫租來過giàn。本來in歹勢穿,但是tsit-tsūn若是m̄敢,以後koh-khah免講,就做伙助膽kà趣味。真正好佳哉阮有去體驗看māi,遊園賞花、泡茶hip相,人看--阮、阮看--人——同學講lán若bē歹勢,歹勢--ê就是別人——下晡就án-ne過--去--ah。暗--ah當然se̍h夜市上鮮,食食看看--leh,沙鍋魚頭 、雞肉飯、豆花滿滿是,人kheh人,熱鬧滾滾。


第二工早頓煞,阮行到嘉義火車頭,beh坐9點阿里山森林鐵路ê火車。五个車廂有百thóng个車位,tī嘉義車頭入口正uat ê月台等待,往北門ê方向。阮今仔日是beh坐到多林車站。Tsit條阿里山森林鐵路沿路有停北門、鹿麻產、竹崎、奮起湖(Pùn-ki-ôo)。目前通車到十字路站,其中Tiffany藍ê木造竹崎站真出名,真濟人tī tsia追beh看火車。


到kah樟腦寮543公尺ê所在,火車開始順山勢親像拍干樂leh peh崎,iáu有人直線peh獨立山lip火車。若是中途喙ta,koh ē-tàng tī鐵枝路邊買ò-giô sut--一-碗。火車ê速度無緊,iáu ē鼻著火車ê氣味;火車leh peh山ê時tsūn,看ē著台灣壯觀美麗ê風景。


一tsat車廂座位20外位,阮tsit个車廂有一半是uì美國tńg來台灣開同學會ê oo-jí-sáng,in一陣人beh去奮起湖遊覽。阮tsit陣人是beh去多林車站,tsit站是踮奮起湖hām十字路口站ê中ng。同學驚講到多林車站中晝無mi̍h件食,想beh叫Foodpanda——想siunn濟--啊!

結果也是真hàm,阮決定khà電話去奮起湖站訂便當,到站落車提著便當,tsiah繼續tsiūnn車到多林。結果到奮起湖站,三位同學tsông落去提便當,叫阮留tī車頂ê人ài擋火車,m̄-thang hōo駛走--去,真是「目睭金金人傷重」,當做阮是天仙美女,beh按怎擋火車?佳哉gōng人有gōng福,拄好有一大陣香港旅行團ê人tsiūnn車,beh坐去十字路站,kā時間小延tshiân,同學tsiah提著便當順利tsiūnn車。


Tuì奮起湖到多林車站,沿路是杉林、竹林。Beh到站ê時tsūn,lán ē先看著青翠ê竹林,koh來就是Tsou(『鄒』)族斜糕形彩畫ê舊車站,tsit个時tsūn lán ē lió著大凍山。踮多林車站落車--ê kan-na阮tsit陣人,tsia無月台,ài直接行長長ê鐵枝路。


倒手爿有一兩欉櫻花拄leh開,徛tī樹跤ē-tàng看著對面ê玉山;正手爿有一排日式木造ê枋仔厝,鐵路邊有一枝彎形鐵管水鶴,是古早蒸汽火車加水用--ê。Koh看ē著日本時代ê門牌「哆囉嘕106號」,tuì厝邊ê坎仔行--起-去,有一欉百年ê松柏,樹跤有一phō觀音竹kap青翠ê茶花。樹縫光影隨風tín動,鼻著tsūn-tsūn樹芳,ná佛光普照無聲無sueh,阮一陣人行入去tsit个無到十戶ê庄頭。


過--一-下-仔,看著一對翁仔某踮厝前賣ò-giô,阮逐家喙ta,一人買一杯,落喉心涼脾土開。Tsit對翁仔某看阮正中晝來到tsia,驚阮腹肚iau無mi̍h件食,講beh去sa̍h麵hōo阮食,hōo阮真感動!阮tsiah kā講阮已經有去奮起湖買便當來tsia食--ah。Tse就是大部份ê人kah意自助旅行ê原因,m̄-nā目睭看著美麗ê景色,心也感受著土地人情ê溫暖 。


鐵枝路山邊有庄頭服sāi ê土地公廟,koh有一粒傳奇ê石頭公。阮tī鐵枝路邊一爿杉林下,坐落來食便當配話。Tsit个所在有出產台灣原生種轎篙筍,是大自然ê賞賜,天然--ê上好。逐年4到6--月時間若到,山跤ê人就ē提家私、用流籠tsiūnn山剉竹仔挖竹筍,踮空地炕竹筍。竹仔ài剉tsiah ē發了suí,bē死--去,tse是上天ê賞賜,是善ê循環也是萬物養民。


阿里山iáu有真濟特別ê mi̍h件,親像「十大功勞」ē-sái做藥劑,ua-sá-bih氣味無tè比,koh有茶米kap真濟m̄知名ê山菜,也ē飼野蜂。Tsou族koh有一項神奇神祕ê民間傳說「青符」,用一葉青葉催符唸咒ē-tàng隱身。


中晝食飽坐--一-下-仔,逐家揹仔揹--起-來,準備行去山跤ê部落『得恩亞納』。『得恩亞納』是台灣ê合掌村,經過2019年『莫拉克』風颱造成八八風災了後,政府有重建。Hia海拔1,400公尺,是台灣ê『小瑞士』,有42間厝,是Tsou族ê部落。沿路竹林、杉林、櫻花起起落落,peh崎落山tńg彎uat角,ná拭汗慢慢仔行。行一兩點鐘,kan-na看著一台「米奶--ê」(BMW)駛--過-去。同學講笑話拍lā涼唱歌,有路沿路唱歌,無路liâu溪過嶺。


下晡阮行到『得恩亞納』,tsia-ê徛家有黃、紅、青、白、烏ê色緻,起tī山谷,是經過重建規劃,照山勢地基thènn-kuân起造ê徛家,清幽sù序。每一戶人家lóng家己親手用石頭彩畫,有貓頭鳥、山豬、熊、bā-hio̍h等等ê圖像,代表in家己ê家族標誌,看--起-來真心適。阮接受社區發展委員會ê安排,蹛入去食暗。暗暝ê深山林內,天星溪河特別suí,m̄是一粒一粒,是規tshok--ê。


隔tńg工透早,一隻雞公ko̍k-ko̍k叫,叫kah sau聲,窗仔邊樹木花草iáu ē-sái看著露水。逐家起床行行看看--leh,tsit个所在無過度開墾,無偌大ê菜股,有種刺蔥蔬果,有幾若欉櫻花leh開,上hiánn目--ê是一phō大紅ê虎頭蘭hām粉紫色ê麝香木。Tsia koh有飼雞飼狗,in做ê手工pháng也真有名。


早頓用完,繼續來到十字路火車站,目前阿里山ê森林鐵路thàng到tsia,算是上尾站,有tńg來故鄉ê青年經營文創商店。鐵枝路邊ê「十字路12號」,排一塊一塊圓形ê咖啡桌,有tsiok古錐ê尪仔。火車nǹg磅空駛過來十字路站ê時tsūn,入站ê火車hām倒手爿kuân頂tng-leh開ê櫻花,hip--起-來一定真讚。M̄-koh阮beh去石棹櫻之道,時間無允准,所以古早味ê草仔粿買買--leh,就準備坐車到石棹欣賞櫻花hām茶園。


阮踮阿里山ê醫療站落車,用橫行直tn̄g ê方式行過霧之道。茫茫霧霧ê茶園,今仔日無日頭也無落雨罩bông,親像是行tī雲內底,溼溼涼涼--ā。茶園se̍h一輾又一輾,揣無路一直tī hia se̍h-lin-long,三不五時ē看著桃紅色ê櫻花。山中天氣變化多端,踮tī山頂beh落山,下晡2點進前tio̍h-ài準備,若無,一時仔就起霧;m̄-koh mā因為án-ne,阿里山ê茶米,露水清甘芬芳,世界有名。


落山ê時,阮tn̄g著真濟tsiūnn山賞花ê遊客,無熟sāi也ē sio借問「gâu早、加油、行hōo好、tih-beh到--ah」,tī台灣就是án-ne。阮下晡行到阿里山公路ê石棹站坐車,beh來去故宮南院。參觀煞了後,一陣人tsiah-koh坐高鐵tsiūnn北,結束tsit擺ê旅行。


故鄉ê月上圓

故鄉ê水上甜

故鄉ê人上親

故鄉ê山上suí

阿里山再會~ 
#光景bóng uē 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 361期,2024年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。