Nancy遊台灣 Nancy iû Tâi-oân

作者:陳雷

(本文是漢羅合用kap羅馬字一段一段對照)

古錐ê Nancy tī美國出世,chêng細漢hō͘阿媽chhōa,所以英語以外,台灣話mā真gâu講。

Kó͘-chui ê Nancy tī Bí-kok chhut-sì, chêng sè-hàn hō͘ a-má chhōa, só͘-í Eng-gú í-gōa, Tâi-oân-ōe mā chin gâu kóng.

五歲hit冬,阿媽kā伊講:「Nancy,阿媽chhōa你來去台灣chhit-thô。」歡歡喜喜kap阿媽坐飛機。來到桃園機場,鬧熱chhih-chhah,m̄-kú人teh講啥伊lóng聽無。大舅來接--in,講啥伊mā聽無。阿媽kā大舅解soeh:「你講台灣話伊chiah聽有。」

Gō͘ hòe hit tang, a-má kā i kóng: “Nancy, a-má chhōa lí lâi-khì Tâi-oân chhit-thô.” Hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí kap a-má chē hui-ki. Lâi kàu Thô-hn̂g Ki-tiûⁿ, lāu-jia̍t-chhih-chhah, m̄-kú lâng teh kóng siáⁿ i lóng thiaⁿ-bô. Tōa-kū lâi chiap--in, kóng siáⁿ i mā thiaⁿ-bô. A-má kā tōa-kū kái-soeh: “Lí kóng Tâi-oân-ōe i chiah thiaⁿ-ū.”

來到大舅in兜,mā是厝內講話伊聽無。大舅有一个後生讀高中,用英語kap伊thuh,小可ē通。大舅有一个查某囝名做翠,kap Nancy平歲。雖然話語bē通,兩个真相好,坐做伙看電視。Nancy bē-hiáu看字幕,也bē-hiáu聽,lóng用臆--ê。突然間去choān著公視台語台,Nancy聽有chiok歡喜。換翠--à聽無。Nancy英語翻譯hō͘伊聽,翠--à聽無。

Lâi kàu tōa-kū in tau, mā sī chhù-lāi kóng-ōe i thiaⁿ-bô. Tōa-kū ū chi̍t ê hāu-seⁿ tha̍k ko-tiong, iōng Eng-gú kap i thuh, sió-khóa ē thong. Tōa-kū ū chi̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ miâ chò Chhùi, kap Nancy pêⁿ-hòe. Sui-jiân ōe-gú bē thong, nn̄g ê chin siong-hó, chē chò-hóe khòaⁿ tiān-sī. Nancy bē-hiáu khòaⁿ jī-bō͘, iā bē-hiáu thiaⁿ, lóng iōng ioh--ê. Tu̍t-jiân-kan khì choān-tio̍h Kong-sī Tâi-gú-tâi, Nancy thiaⁿ-ū chiok hoaⁿ-hí, ōaⁿ Chhùi--à thiaⁿ-bô. Nancy Eng-gú hoan-e̍k hō͘ i thiaⁿ, Chhùi--à thiaⁿ-bô.  

Kap阿媽去se̍h菜市仔,chiok濟好食mi̍h,m̄-kú人講啥mā是聽無。阿媽kā人解soeh:「你講台灣話伊chiah聽有。」賣肉粽ê o͘-bá-sáng感覺真ku怪,掠伊真真看。

Kap a-má khì se̍h chhài-chhī-á, chiok chē hó-chia̍h-mi̍h, m̄-kú lâng kóng siáⁿ mā sī thiaⁿ-bô. A-má kā lâng kái-soeh: “Lí kóng Tâi-oân-ōe i chiah thiaⁿ-ū.” Bē bah-chàng ê o͘-bá-sáng kám-kak chin ku-koài, lia̍h i chin-chin khòaⁿ.

Án-ne過一禮拜,Nancy擋bē-tiâu,kā阿媽吵:「阿媽,你m̄是講beh chhōa我去台灣chhit-thô!」阿媽講:「啊chia就是台灣啊。」Nancy講:「啊thài ē lóng無台灣人?」阿媽應:「Gōng囡仔,in lóng是台灣人。」Nancy想無,koh問:「阿媽,tī lán hia美國人講美國話,tī chia台灣人thài ē講中國話、美國話,無講台灣話?」阿媽soah bē-hiáu應--伊。

Án-ne kòe chi̍t lé-pài, Nancy tòng-bē-tiâu, kā a-má chhá: “A-má, lí m̄ sī kóng beh chhōa góa khì Tâi-oân chhit-thô!” A-má kóng: “Ah chia tō sī Tâi-oân ah.” Nancy kóng: “Ah thài ē lóng bô Tâi-oân-lâng?” A-má ìn: “Gōng gín-á, in lóng sī Tâi-oân-lâng.” Nancy siūⁿ-bô, koh mn̄g: “A-má, tī lán hia Bí-kok-lâng kóng Bí-kok-ōe, tī chia Tâi-oân-lâng thài ē kóng Tiong-kok-ōe, Bí-kok-ōe, bô kóng Tâi-oân-ōe?” A-má soah bē-hiáu ìn--i.  
#寫hō͘學生朋友ê代誌 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。
台文通訊BONG報314期,2020年5月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。